Carmen Toonen

Carmen Toonen

19-05-2023

De partiële buitenlandse belastingplicht onder de loep: is het einde nabij?

Auteur: Carmen Toonen, werkzaam bij de belastingdienst. Dit artikel is geschreven op persoonlijke titel.

In een eerdere editie van dit vakblad schreef ik naar aanleiding van de op Prinsjesdag 2022 aangekondigde wijzigingen over de 30%-regeling. Belastingplichtigen die in aanmerking komen voor de 30%-regeling kunnen additioneel kiezen om als partieel buitenlands belastingplichtige te worden behandeld. Twee aparte fiscale regelingen voor ingekomen werknemers die al decennialang hand in hand gaan. In november 2022 is er een motie aangenomen waarin de regering verzocht wordt de partiële buitenlandse belastingplicht af te schaffen in het kader van de aanpak van belastingconstructies en fiscale regelingen. Is na alle versoberingen in de 30%-regeling nu de partiële buitenlandse belastingplicht aan de beurt? In dit artikel wordt een overzicht gegeven van de regeling alsmede de recente discussies omtrent dit onderwerp.

27-10-2022

De voorgestelde wijzigingen in de 30%-regeling, duidelijk of toch niet?

Auteur: Carmen Toonen, Senior Consultant, People Advisory Services, Ernst & Young Belastingadviseurs LLP (carmen.toonen@nl.ey.com)

Wanneer ik gesprekken voer met werknemers die vanuit het buitenland aangeworven worden om in Nederland te komen krijg ik vaak de vraag; “ik heb ook recht op de 30%-regeling, toch”? Onwetend over de exacte inhoud van het Nederlandse belastingstelsel, is de 30%-regeling iets wat veelal bekend is. Voor werkgevers is het, ingeval van een bruto contract, een hulpmiddel om eenvoudiger werknemers uit het buitenland aan te trekken. Indien aan alle voorwaarden voor de faciliteit wordt voldaan kan, onder andere, maximaal 30% van het in Nederland belastbare brutoloon als kostenvergoeding onbelast worden uitbetaald. Dit is bedoeld als vergoeding voor extra kosten die buitenlandse werknemers maken als zij in Nederland komen werken. In het Belastingplan 2023 is aangekondigd dat de 30%-regeling op diverse punten zal wijzigen. In dit artikel treft u allereerst op hoofdlijnen achtergrondinformatie over de 30%-regeling aan. Vervolgens zullen de voorgestelde wijzigingen worden beschreven. Zijn deze duidelijk of toch niet? Afgesloten zal worden met wat de wijzigingen mogelijk kunnen betekenen en welke acties een werkgever op dit moment zou kunnen nemen.

13-12-2018

Digitale uitwisseling van informatie tussen Europese sociale zekerheidsorganen, hoe werkt dit?

Auteur: Carmen Toonen, als senior consultant tax specialties verbonden aan het EY Grensarbeiderscentrum van EY Belastingadviseurs LLP te Eindhoven (carmen.toonen@nl.ey.com)

De wereld om ons een wordt steeds digitaler. Iets waar ook de Europese Commissie niet omheen kan. Vandaar dat in artikel 4 van verordening 883/2004 is opgenomen dat de gegevensuitwisseling tussen sociale zekerheidsorganen langs elektronische weg dient te geschieden. Om meer inzicht te krijgen in wat Electronic Exchange of Social Security Information (EESSI) precies inhoudt, heb ik met Chris Segaerts (adviseur riziv), Sophie Germont (adviseur DVKA) en Markus Weyres (Adjunct directeur DVKA) gesproken. De gesprekken met deze personen vormen de basis van dit artikel.

28-09-2018

Uitzending naar een minder gebruikelijk land: wat moet er geregeld worden?

Auteur: Carmen Toonen, als senior consultant tax specialties verbonden aan het EY Grensarbeiderscentrum van EY Belastingadviseurs LLP te Eindhoven (carmen.toonen@nl.ey.com)

In dit artikel zal zowel vanuit theoretisch als praktisch oogpunt beschreven worden wat er zoal geregeld moet worden in het kader van een uitzending naar een wat minder vaak voorkomend land. De uitzending van de heer Hagel naar Kazachstan zal daarbij als uitgangspunt genomen worden.

08-12-2017

Coördinatie van gezinsbijslagen binnen de EU/EER en Zwitserland

Auteur: Carmen Toonen, als consultant tax specialties verbonden aan het EY Grensarbeiderscentrum van EY Belastingadviseurs LLP te Eindhoven (carmen.toonen@nl.ey.com)

Indien werknemers een baan aangeboden krijgen aan de andere kant van de grens zijn er tal van zaken waar zij rekening mee moeten houden. Een van die zaken waarop werken over de grens mogelijk van invloed is, is het ontvangen van gezinsbijslagen zoals de kinderbijslag, kinderopvangtoeslag en het kindgebonden budget. Een vraag die dan ook vaak door grensarbeiders wordt gesteld is: ‘Heb ik nog altijd recht op kinderbijslag uit mijn woonland wanneer ik over de grens ga werken’? Voor veel mensen is dit een erg belangrijk aandachtspunt. De coördinatie van deze gezinsbijslagen is geregeld in artikel 67 tot en met 69 Vo 883/2004. In dit artikel zal aan de hand van verschillende voorbeeldsituaties uitgelegd worden hoe de coördinatie van de gezinsbijslagen uitwerkt. Er wordt in dit artikel geen aandacht besteed aan de uitkering van gezinsbijslagen buiten de EU/EER en Zwitserland.

29-05-2017

Grensoverschrijdend werken en de zorgverzekering; een zorg op zich?

Auteur: Carmen Toonen, verbonden aan het Grensarbeiderscentrum van EY Belastingadviseurs LLP, sectie People Advisory Services te Eindhoven (carmen.toonen@nl.ey.com)

Het vrij verkeer van werknemers is één van de grondbeginselen binnen de Europese Unie. Het is een belangrijk element van de interne markt, waardoor Europeanen onder andere de mogelijkheid krijgen om buiten hun woonland te werken. De geboorte van het begrip ‘grensarbeider’ binnen de EU. Alhoewel veel zaken door Europese wet- en regelgeving vergemakkelijkt zijn, of geregeld kunnen worden, blijven veel fiscale en sociaalrechtelijke zaken voor grensarbeiders lastig. De Nederlandse fiscale- en sociale zekerheidswetgeving wordt door veel Nederlanders al als complex ervaren. Buitenlandse fiscale- en sociale zekerheidswetgeving zijn onbekend terrein, veelal in een vreemde taal geschreven en daarom vaak extra complex. Veelal dient er door grensarbeiders derhalve een adviseur ingeschakeld te worden om zeker te stellen dat aan alle wet- en regelgeving wordt voldaan. Dit kan erg kostbaar zijn. Echter, daar waar het gezondheid betreft is het wél belangrijk dat een en ander goed geregeld is.

In dit artikel zal door middel van een tweetal casussen meer informatie gegeven worden inzake de ziektekostenverzekering van grensarbeiders en welke zaken hierbij geregeld moeten worden. De overige fiscale- en sociale zekerheidswetgeving zal buiten beschouwing blijven.