Sander Kramer

Sander Kramer

14-01-2024

Effectieve grensoverschrijdende pensioeninformatie in het licht van meerlagige rechtsstelsels

Auteur: mr. dr. S.P.M. (Sander) Kramer, Universitair docent Fiscaal Recht bij ITEM / Institute for Transnational and Euregional Cross Border Cooperation and Mobility en het Maastricht Centre for Taxation, Maastricht University (sander.kramer@maastrichtuniversity.nl)

Dit artikel is een korte bespreking van het door de auteur op 8 december 2023 verdedigde proefschrift getiteld ‘Effective cross-border pension information in the face of multi-level legal systems: a cross-disciplinary research into the cross-border taxation of pensions’(1). Vanuit verschillende perspectieven, en vanwege uiteenlopende omstandigheden, lijkt de noodzaak voor grensoverschrijdende pensioeninformatie buiten kijf te staan. De auteur bespreekt deze omstandigheden en gaat nader in op hoe deze omstandigheden de noodzaak van grensoverschrijdende pensioeninformatie onderstrepen. Hieropvolgend bespreekt dit artikel in welke mate de juridische systemen geschikt zijn om te voorzien in effectieve grensoverschrijdende pensioeninformatie.

15-09-2022

Verordening 883/2004: redenen om de herziening te herzien?

Auteurs: S.P.M. Kramer LL.M, mr. drs. P.J.T. Mertens en S.M.V. Sivonen LL.M., respectievelijk als onderzoeker verbonden aan het Expertisecentrum ITEM / Universiteit Maastricht (sander.kramer@maastrichtuniversity.nl), als wetenschappelijk coördinator bij het Expertisecentrum ITEM / als promovendus verbonden aan Universiteit Maastricht (pim.mertens@maastrichtuniversity.nl) en als onderzoeker verbonden aan het Expertisecentrum ITEM / Universiteit Maastricht (s.sivonen@maastrichtuniversity.nl).

Op 13 december 2016 publiceerde de Europese Commissie een voorstel tot de herziening van Verordening 883/2004 inzake coördinatie van sociale zekerheidssystemen.(1) Inmiddels ongeveer 5,5 jaar later is de herziening er nog steeds niet gekomen. Onderhavige bijdrage gaat middels enkele thematieken en problematieken in op de vraag of de herziening zelf ondertussen alweer niet toe is aan een herziening en welke concrete aanbevelingen gedaan kunnen worden.

08-12-2021

Capita Selecta grensoverschrijdende gezondheidszorg en (patiënten)mobiliteit

Auteurs: S.M.V. Sivonen LL.M. en S.P.M. Kramer LL.M., beiden als onderzoeker verbonden aan het Expertisecentrum ITEM/Universiteit Maastricht (s.sivonen@maastrichtuniversity.nl en sander.kramer@maastrichtuniversity.nl)

Dit artikel beschrijft een capita selecta op het gebied van de grensoverschrijdende gezondheidszorg en (patiënten)mobiliteit tussen België, Nederland en Duitsland, met de bedoeling de grensoverschrijdende beroepsbeoefenaars meer bewust te maken van deze problematiek. Daarbij wordt het belang van informatieverstrekking en kennisdeling benadrukt. Hier zal worden ingegaan op de obstakels en uitdagingen op het gebied van patiëntenmobiliteit. Niettemin is grensoverschrijdende gezondheidszorg niet alleen relevant voor patiënten, maar kunnen er ook belemmeringen met betrekking tot de ziektekostenverzekering ontstaan wanneer een persoon activiteiten verricht aan de andere kant van de grens. Hierbij worden grensoverschrijdende stages als voorbeeld gebruikt om te illustreren dat deze problematiek wijdverbreid is.

29-10-2020

Grensoverschrijdende pensioen: van papieren levensbewijs naar internationale bestandsuitwisseling

Auteur: mr. S.P.M. Kramer, promovendus bij ITEM, Maastricht University (sander.kramer@maastrichtuniversity.nl)

Op 18 september jl. heeft Minister Koolmees de vragen, gesteld door Kamerlid Van der Linde (VVD), beantwoord omtrent de mogelijkheid voor gepensioneerden in het buitenland om via een app hun levensbewijs door te geven.(1) De huidige aanpak zet zoden aan de dijk op weg naar het onbelemmerd genieten van grensoverschrijdende pensioenbetalingen. Het is nu tijd de pensioensector de ruimte te gunnen deze oplossingsrichtingen verder te implementeren en te verfijnen, zodat de praktijk van het leveren van bewijs van in leven zijn meer in lijn komt met de gedachte van de Europese interne markt. In dit artikel bespreekt de auteur de antwoorden van de Minister, maar ook de achtergrond van de levensbewijzen en de aan de Kamervragen ten grondslag liggende ontwikkelingen.

11-12-2019

Politiek nieuws uit Nederland voor grensarbeiders: ‘quick fixes’ als oplossingsrichting

Auteurs: mr. S.P.M. Kramer en mr. drs. P.J.T. Mertens, respectievelijk Promovendus bij Expertisecentrum ITEM / Institute for Transnational and Euregional Cross Border Cooperation and Mobility en het Maastricht Centre for Taxation, Maastricht University en Wetenschappelijk coördinator bij Expertisecentrum ITEM

Op 20 september jl. heeft minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Kamervragen beantwoord over het inkomensgat voor Belgische grensarbeiders door de verschillen in pensioenleeftijden tussen lidstaten. Eerder heeft ITEM in dit Vakblad(1) deze problematiek behandeld. Een week later bracht staatssecretaris Snel van Financiën de eerder toegezegde Rapportage fiscale knelpunten grensarbeiders 2019 (hierna: Rapportage) naar buiten.(2) In deze bijdrage wordt ingegaan op beide kamerstukken(3) en bijbehorende grensoverschrijdende problematieken. Daarbij beginnen we met de update over het inkomensgat, vervolgen we met een algemene beschrijving van de fiscale knelpunten, waarna de belangrijkste knelpunten nader worden toegelicht. Ook zal per ontwikkeling kort worden teruggegrepen op voorgaande ontwikkelingen en de praktische implicaties voor grensarbeiders. De onderliggende problemen voor de interne markt, zoals verschillen in pensioenleeftijden tussen lidstaten en de discoördinatie tussen belasting- en premieheffing, lopen als rode draad door deze reeks aan ontwikkelingen.

20-09-2019

Begrijpelijke pensioeninformatie in grensoverschrijdende gevallen: over spanningen en paradoxen

Auteur: mr. S.P.M. Kramer, promovendus bij ITEM / Institute for Transnational and Euregional Cross Border Cooperation and Mobility en het Maastricht Centre for Taxation, Maastricht University

Vanuit verschillende perspectieven, en vanwege uiteenlopende omstandigheden, lijkt de noodzaak voor grensoverschrijdende pensioeninformatie alsmaar toenemend. Ik bespreek deze omstandigheden en ga nader in op hoe deze omstandigheden de noodzaak van grensoverschrijdende pensioeninformatie onderstrepen. Desondanks lijkt de verstrekking van grensoverschrijdende pensioeninformatie te worden gehinderd door een aantal spanningen en paradoxen. Ik adresseer deze en pleit ervoor dat ze meer aandacht krijgen.