Belastingrecht

Collegegeld buitenlandse student aftrekbaar als scholingsuitgaven

Marco Wijnberg Geschreven door
21-06-2024

Bij het Hof 's-Hertogenbosch is in geschil of scholingsuitgaven zijn betaald gedurende de periode dat belanghebbende binnenlands belastingplichtig is. Het Hof oordeelt dat belanghebbende recht heeft op aftrek van scholingsuitgaven voor het door haar betaalde collegegeld, omdat de betaling het karakter had van een waarborgsom en er dus sprake is van een depotstorting. Het collegegeld is pas verschuldigd op het moment van definitieve inschrijving, en die vond plaats nadat de verblijfsvergunning was afgegeven.

Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 12 juni 2024, ECLI:NL:GHSHE:2024:1921

Gepubliceerd in Nieuws

Buitenlandbijdrage Zorgverzekeringwet is niet met IB te verrekenen

Marco Wijnberg Geschreven door
20-06-2024

Belanghebbende woonde sinds 1997 in Spanje, waar hij een AOW-uitkering ontving en pensioenuitkeringen van drie Nederlandse pensioenfondsen. Op die uitkeringen werd een buitenlandbijdrage Zorgverzekeringswet ingehouden. Hij vermeldde deze buitenlandbijdragen in zijn aangiften IB als loonheffing, maar de inspecteur corrigeerde de aangiften en verrekende de buitenlandbijdragen niet als voorheffing. Rechtbank Zeeland-West-Brabant was het daarmee eens. Gelet op artikel 9.2 Wet IB 2001 was de buitenlandbijdrage geen voorheffing die verrekenbaar is met de op de aanslag verschuldigde IB.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 12 juni 2024, ECLI:NL:GHSHE:2024:1918

Gepubliceerd in Nieuws

EU-taskforce telewerken vindt geen oplossing: OESO moet het doen

Marco Wijnberg Geschreven door
18-06-2024

De taskforce telewerken, die onder het Belgische voorzitterschap van de EU was opgericht om oplossingen te vinden voor de belastingheffing op telewerk, heeft geen consensus kunnen bereiken. Dat is gebleken tijdens het onlangs gehouden Cross-Border Workers Colloquium waar de resultaten van de taskforce zijn gepresenteerd. De taskforce heeft aangegeven dat de kwesties rond belastingheffing niet uitsluitend Europees zijn. De taskforce is daarom tot de conclusie gekomen dat de OESO een beter forum is om dit te onderzoeken. De OESO heeft voor de rest van dit jaar bijeenkomsten gepland in werkgroepen die zich zullen bezighouden met dit onderwerp. De fiscale behandeling van de inkomsten verdiend met telewerken zijn essentieel voor de arbeidsmobiliteit en het aantrekken van talent.

Bron: Nieuwsbrief SOFIE, 11 juni 2024

Gepubliceerd in Nieuws

Hof: binnenlands belastingplichtig ondanks gedeeltelijk verblijf in Zwitserland

Marco Wijnberg Geschreven door
14-06-2024

Het Hof ‘s-Hertogenbosch oordeelt dat een belanghebbende fiscaal inwoner is van Nederland, ondanks het feit dat hij, gescheiden van zijn partner maar nog wel gehuwd, deels in Zwitserland leeft. In geschil is of hij fiscaal inwoner is van Nederland en (navorderings)aanslagen IB/PVV terecht zijn opgelegd. Hij is gehuwd gebleven, verbleef het grootste deel van de tijd, namelijk gedurende 241 dagen, in Nederland in de woning van zijn echtgenote, met wie hij onroerende zaken bezat, en deed ook regelmatig pintransacties in Nederland. Ook maakte hij gebruik van de Nederlandse gezondheidszorg en hanteerde hij Nederlandse postadressen. Het hoger beroep is ongegrond.

Bron: Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 5 juni 2024, ECLI:NL:GHSHE:2024:1872

Gepubliceerd in Nieuws

Nederland mag publiekrechtelijk deel ABP-uitkering aan Franse inwoner belasten

Marco Wijnberg Geschreven door
12-06-2024

X woont in Frankrijk en ontvangt een ABP-uitkering. De Franse Belastingdienst legt een aanslag op waarbij ze de gehele ABP-uitkering belast. De Nederlandse Belastingdienst belast dezelfde uitkering voor bijna 50%. De Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat de inspecteur het publiekrechtelijke deel van de ABP-uitkering terecht heeft belast. Volgens de hoofdregel van het belastingverdrag mag Frankrijk heffen over pensioenuitkeringen van inwoners van Frankrijk, onder voorbehoud dat Nederland mag heffen over het publiekrechtelijke deel van pensioenuitkeringen.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 3 juni 2024, ECLI:NL:RBZWB:2024:3632

Gepubliceerd in Nieuws

Buitenlandse arbeidskracht krijgt naheffing accijns in illegale sigarettenfabriek

Marco Wijnberg Geschreven door
11-06-2024

Belanghebbende wordt door de FIOD aangetroffen in een illegale sigarettenfabriek met bijna 9 miljoen onveraccijnsde sigaretten. Er zijn meerdere buitenlandse arbeidskrachten aanwezig, waaronder X. Uit de Accijnsrichtlijn volgt dat een persoon die bij het voorhanden hebben van accijnsgoederen betrokken is, kan worden aangemerkt als de persoon die de verschuldigde accijns moet voldoen. Belanghebbende wordt risicoaansprakelijk geacht voor de onveraccijnsde goederen. Hof 's-Hertogenbosch oordeelt dat een naheffingsaanslag terecht aan X is opgelegd. Ook het argument van X dat sprake is van een werkgever/werknemer-relatie tussen de huurder van de loods en de arbeidskrachten slaagt niet.

Bron: Hof 's-Hertogenbosch, 29 mei 2024, ECLI:NL:GHSHE:2024:1789

Gepubliceerd in Nieuws

Partiële buitenlandse belastingplicht en lucratiefbelangregeling gaan niet samen

Marco Wijnberg Geschreven door
07-06-2024

Volgens Staatssecretaris Van Rij van Financiën kan de doorstootverplichting in de lucratiefbelangregeling niet samengaan met de optionele partiële buitenlandse belastingplicht. Dat antwoordt Van Rij op Kamervragen naar aanleiding van de ophef over twee expat-managers van Action die buiten bereik van de fiscus bleven. De samenloop tussen beide regelingen kan er volgens van Rij niet toe leiden dat geen belastingheffing plaatsvindt terzake van het lucratieve belang. Per 2025 wordt de partiële buitenlandse belastingplicht voor nieuw ingekomen werknemers die gebruikmaken van de 30%-regeling sowieso afgeschaft. Van Rij gaat ook nog in op vragen over ondermeer de regeling voor vergoeding van extraterritoriale kosten en de 30%-regeling, met name wat betreft het uitruilen van door brutoloon tegen vergoedingen voor extraterritoriale kosten.

Bron: Kamerstukken, 30 mei 2024

Gepubliceerd in Nieuws

Ierland past kaderovereenkomst telewerken toe per 1 juni 2024

Marco Wijnberg Geschreven door
04-06-2024

Ook Ierland gaat de kaderovereenkomst telewerken toepassen, met ingang van 1 juni 2024. Al diverse landen zijn Ierland hierin voorgegaan. Telewerkende werknemers die aan de voorwaarden van de overeenkomst voldoen, kunnen tot 50% van de totale arbeidstijd telewerken vanuit het land waar ze wonen zonder dat ze sociaal verzekerd raken in het woonland.

Bron: socialsecurity.belgium.be, 20 mei 2024

Gepubliceerd in Nieuws

Zweedse regels inzake voorafgaande belasting op inkomen van buitenlandse contractanten

Marco Wijnberg Geschreven door
03-06-2024

De Europese Commissie verzoekt Zweden zijn wetgeving inzake de voorafgaande belastingheffing op inkomsten in overeenstemming te brengen met de eisen van de EU. Zweedse opdrachtgevers zijn verplicht om tevoren inkomstenbelasting van 30 procent in te houden op vergoedingen voor aannemers in andere EU-lidstaten of EER-landen, tenzij die buitenlandse aannemers zijn goedgekeurd door de Zweedse belastingdienst. De Commissie meent dat deze verplichting om vooraf inkomstenbelasting in te houden in situaties waarin buitenlandse contractanten geen Zweedse vaste inrichtingen hebben, en dus geen inkomstenbelasting verschuldigd zijn in Zweden, een inbreuk vormt op het vrij verrichten van diensten.

Bron: Europese Commissie, 23 mei 2024

Gepubliceerd in Nieuws

Geen aftrek wegens elders belast loon: korter dan dertig dagen aaneengesloten gewerkt

Marco Wijnberg Geschreven door
30-05-2024

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat iemand geen recht heeft op aftrek wegens elders belast loon, omdat hij korter dan dertig dagen aaneengesloten op Cyprus werkt en daar geen belasting betaalt.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 16 mei 2024, ECLI:NL:RBZWB:2024:3270

Gepubliceerd in Nieuws