Belastingrecht

Ontslagvergoedingen en belastingheffing Nederland, Duitsland en België

Robert Baumler Geschreven door
21-11-2016

Auteur: mr. Robert Baumler, werkzaam als fiscalist bij Taxservice-Euregio (info@taxservice-euregio.nl)

Ontslagvergoedingen zijn, vooral in internationaal verband, altijd al complexe materie geweest. Recente ontwikkelingen zorgen er echter voor dat deze complexiteit toeneemt. In dit artikel ga ik in op de huidige stand van zaken m.b.t. ontslagvergoedingen tussen Nederland en Duitsland, maar kijk ik ook kort naar de invloed van recente jurisprudentie op de situatie met België. Eerst behandel ik echter de problematiek in het algemeen en de totstandkoming van de huidige ontslagregelingen.

Gepubliceerd in Vakblad 2, 2016

Ontslaguitkeringen in internationaal verband

Kim Erens Geschreven door
21-11-2016

Auteurs: Kim Erens en Carlo Douven. Kim Erens is werkzaam bij Ernst &Young belastingadviseurs LLP als Consultant, sectie People Advisory Services te Eindhoven. Email: kim.erens@nl.ey.com. Carlo Douven is werkzaam bij de Belastingdienst/kantoor Buitenland en free-lance docent. Dit artikel is geschreven op persoonlijke titel.

In dit artikel beschrijven we niet de fiscale behandeling van ontslagvergoedingen in internationale situaties, maar laten schematisch zien welke stappen gezet moeten worden om tot een juiste toewijzing van de belastingheffing over ontslaguitkeringen te komen. Het stappenplan/schema beoogt de helpende hand te bieden bij de fiscale beoordeling van ontslagvergoedingen, maar is niet volledig.(1)

Gepubliceerd in Vakblad 2, 2016

ZZP-ers die grensoverschrijdend werken (deel 2): loonheffingen

Eric Raeskin Geschreven door
21-11-2016

Auteur: Eric Raeskin, als Consultant Tax verbonden aan E&Y Belastingadviseurs LLP te Eindhoven, sectie People Advisory Services (eric.raeskin@nl.ey.com)

In de vorige editie van het vakblad Grensoverschrijdend Werken is ons eerste artikel verschenen uit de reeks “ZZP’ers over de grens”. In deze bijdrage zullen we ons richten op de belastinggevolgen vanuit een (internationaal) loonheffingperspectief.

We bouwen verder op de uitgangssituatie uit deel I van deze reeks. Kortgezegd was de situatie uit deel I als volgt: een in België wonende zelfstandige neemt een opdracht aan van een in Nederland gevestigde opdrachtgever. De zelfstandige komt naar Nederland om fysiek de opdracht hier uit te voeren.

Samengevat was de conclusie uit het vorige artikel dat de Belgische zelfstandige ondernemer belastingplichtige is voor de Nederlandse inkomstenbelasting indien hij/zij een vaste inrichting in Nederland heeft. De Belgische ondernemer betaalt Nederlandse inkomstenbelasting over de winst die toerekenbaar is aan de activiteiten die hij/zij in Nederland heeft verricht middels zijn vaste inrichting (en vennootschapsbelasting indien de werkzaamheden worden verricht door een Belgische vennootschap).

Voor deze bijdrage maken we onderscheid tussen twee situaties en richten ons op de fictieve personen Lynn en Luc. Beiden zijn fiscaal inwoner van België en hebben geen personeel in dienst en voldoen daarom aan de niet-fiscale term “ZZP’er”. Het verschil tussen beiden is dat:

1. Lynn een eenmanszaak heeft; en

2. Luc als een directeur-grootaandeelhouder voor zijn eigen BVBA werkt (een naar Belgisch recht opgerichte vennootschap).

Gepubliceerd in Vakblad 2, 2016

EU-pensioen is vrijgesteld maar wel van belang voor ouderentoeslag

Tamara Veldkamp Geschreven door
21-11-2016

Een inwoner van Nederland geniet als oud-werknemer van de EU een pensioen. Dit EU-pensioen is niet belast in Nederland op grond van EU-regelgeving. Met het vrijgestelde EU-pensioen mag wel rekening worden gehouden om de hoogte van de ouderentoeslag te bepalen.

Bron: Rechtbank Den Haag, 6 oktober 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:13238

 

Gepubliceerd in Nieuws

Slowaakse ijzervlechters mogelijk wel in fictieve dienstbetrekking

Tamara Veldkamp Geschreven door
19-11-2016

Een Nederlands bedrijf heeft met een aantal Slowaakse ijzervlechters een overeenkomst van onderaanneming gesloten. De inspecteur kon op basis van de feiten en omstandigheden niet aannemelijk maken dat sprake was van een dienstbetrekking. Wel is mogelijk sprake van een fictieve dienstbetrekking. Een ander Gerechtshof moet onderzoeken of de ijzervlechters in feite persoonlijk arbeid verrichten voor de Nederlandse opdrachtgever. Het is niet noodzakelijk dat de Slowaken zich ook tot het persoonlijk verrichten van de arbeid hebben verbonden.

Bron: Hoge Raad, 18 november 2016, ECLI:NL:HR:2016:2605

Gepubliceerd in Nieuws

Ficties werken niet onder belastingverdragen

Carlo Douven Geschreven door
18-11-2016

De Hoge Raad heeft beslist dat de fictiefloonregeling in relatie met het belastingverdrag met Portugal niet toegepast kan worden. Het toepassen van een fictie, ook al bestond de fictie toen het verdrag tot stand is gekomen, kan niet leiden tot een heffing die in strijd is met het belastingverdrag.Bron: Hoge Raad, 18 november 2016, ECLI:NL:HR:2016:2497

Gepubliceerd in Nieuws

Belastingplannen 2017 zijn aangenomen, amendementen wijziging 30%-regeling zijn verworpen

Carlo Douven Geschreven door
17-11-2016

De tweede kamer heeft de Belastingplannen voor 2017 aangenomen. De amendementen om de 30%-regeling af te schaffen cq. te beperken, zijn allen verworpen.

Bron: Tweede-Kamerdebat.nl

Gepubliceerd in Nieuws

Benchmarking in- en uitzendvoorwaarden van multinationals

Carlo Douven Geschreven door
16-11-2016

Benchmarking van het bedrijfsbeleid bij internationale uit-en inzendingen van multinationals is van belang om te bezien of de arbeids- en uitzendvoorwaarden nog voldoen aan de actuele ontwikkelingen. Ook kan beoordeeld worden of de onderneming nog marktconforme voorwaarden kent die concurrend zijn in de markt. Onlangs is er een rapport van KPMG uitgekomen, dat een inzicht geeft in hoe multinationals hun human-resources programma toepassen.

Bron: KPMG

Gepubliceerd in Nieuws

Exploitant binnenschip relevant voor bepaling premie- en belastingplicht Rijnvarende

Carlo Douven Geschreven door
14-11-2016

Een inwoner van Nederland was tot 15 januari werkzaam op een binnenschip van een Belgische eigenaar. Daarna werkte hij de rest van het jaar op een ander binnenschip. Hij was het hele jaar in dienstbetrekking werkzaam bij een Luxemburgse vennootschap. De rechtbank beslist dat belanghebbende alleen voor de periode tot 15 januari niet verzekerd was in Nederland op grond van de Overeenkomst Rijnvarenden. De rechtbank komt tot deze conclusie omdat hij na 15 januari werkte op een binnenschip geexploiteerd door een Nederlandse ondernemering. Alleen voor het inkomen verdiend tot 15 januari heeft belanghebbende recht op een aftrek ter voorkoming van dubbele belasting. Fisaal is relevant waar de plaats van de werkelijke leiding is gelegen van de onderneming die het binnenschip exploiteert.

Bron: Rechtbank Noord-Holland, 13 oktober 2016, 15/3333, ECLI:NL:RBNHO:2016:8307

 

Gepubliceerd in Nieuws

Wiebes ontraadt amendementen beperking 30%-regeling

Carlo Douven Geschreven door
11-11-2016

Staatssecretaris Wiebes heeft in de schriftelijke antwoorden op het wetgevend overleg deel II de amendenten betreffende de beperking cq. afschaffing 30%-regeling ontraden. Op 15 en 16 november is de plenaire kamerbehandeling van de belastingplannen, gevolgd door de stemmingen op 17 november.

Bron: Brief staatssecretaris Wiebes, 10 november 2017, nr. 2016-0000198805

Gepubliceerd in Nieuws