Rubriek: Belastingrecht

Verdragsonderhandelingen met Rusland zijn gestopt

Carlo Douven Geschreven door
18-03-2022

De onderhandelingen over een nieuw belastingverdrag met Rusland zijn gestopt. Een woordvooerder van het Ministerie van Financiën heeft dat laten weten aan het Financieel Dagblad.

Bron: Financieel Dagblad, 15 maart 2022

Gepubliceerd in Nieuws

Hoogte algemene heffingskorting niet afhankelijk van wereldinkomen

Carlo Douven Geschreven door
16-03-2022

X immigreert in juni 2018 naar Nederland. X heeft recht op de arbeidskorting en het tijdsevenredig belastingdeel van de algemene heffingskorting, beide berekend op basis van het in Nederland belaste inkomen. Het inkomen uit het land van herkomst blijft buiten beschouwing.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 24 februari 2022, ECLI:NL:RBZWB:2022:920

Gepubliceerd in Nieuws

Internationale sociale zekerheid en inkomstenbelasting in het Coronatijdperk; een hernieuwd overzicht

Richard Bierlaagh Geschreven door
14-03-2022

Auteur: Mr. P.R.M. Bierlaagh, Senior Consultant bij de EY People Advisory Services te Den Haag (richard.bierlaagh@nl.ey.com)

Een kleine twee jaar geleden (halverwege 2020) is mijn bijdrage gepubliceerd waarin ik een overzicht heb gegeven van de destijds geldende Covid-maatregelen op het gebied van de inkomstenbelasting en de sociale zekerheid. Op het moment van het schrijven van dit hernieuwde overzicht, raast de pandemie alweer twee jaar over de wereld en zijn vele van de maatregelen genomen door overheden en diens samenwerkingsverbanden (i.e. de Europese Unie ”EU” en de OESO) nog steeds van kracht. Naast de huidige maatregelen, begint de vraag te spelen wat de lange-termijn invloed zal zijn van het toegenomen thuiswerken dat in beginsel veroorzaakt werd door de pandemie, maar nu een duurzamer karakter aanneemt. In deze bijdrage zal ik op de bovenstaande punten ingaan en afsluiten met een conclusie en toekomstvisie over de mogelijke post-Covid situatie en aandachtspunten voor werkgevers/werknemers om eventuele risico’s op het gebied van de inkomsten/loonbelasting en sociale zekerheid in te perken.

Gepubliceerd in Vakblad 45, 2022

Nieuwe spelregels voor het Belgische expatstatuut per 1 januari '22

StijnSablon Geschreven door
14-03-2022

Auteurs: Stijn Sablon en Bart Van Laere, respectievelijk Tax Director en Tax Manager bij Mazars ALTOS BV, België (stijn.sablon@mazars.be en bart.vanlaere@mazars.be)

De Belgische belastingadministratie heeft vorig jaar, met het oog op het nemen van budgetbesparende maatregelen, aangekondigd dat het toenmalige bijzonder belastingregime voor buitenlandse kaderleden (ook “expatstatuut” genoemd), gebaseerd op een omzendbrief van 8 augustus 1983, een wettelijke basis zou krijgen. Daarnaast zou het systeem drastische wijzigingen ondergaan, zowel wat betreft de toepassingsvoorwaarden als de aanvraagprocedure.

Het initiële doel van het expatstatuut ingevolge de omzendbrief van 8 augustus 1983 (hierna “oude expatstatuut” genoemd) was om buitenlandse werknemers/kaderleden die een specifieke kennis of expertise hadden in België aan te trekken, om ze tewerk te stellen op de Belgische arbeidsmarkt. De voordelen van de toepassing van dit expatstatuut waren voornamelijk bestemd voor de werkgever, teneinde de totale werkgeverskost van dergelijke specifieke profielen te drukken en aantrekkelijk te maken voor een tewerkstelling op de Belgische arbeidsmarkt.

Vanaf 1 januari 2022 is er dus sprake van verankering in een wet, een aangepaste procedure en zijn verscherpte voorwaarden van toepassing.

Gepubliceerd in Vakblad 45, 2022

De personele vaste inrichting in het Belgisch-Nederlands dubbelbelastingverdrag

Sofie Jacobs Geschreven door
14-03-2022

Auteur: Mr. Sofie Jacobs, werkzaam als fiscaal advocaat bij Peeters Euregio Law & Tax (s.jacobs@euregio.law)

In de praktijk stellen wij vast dat ondernemingen zich goed bewust zijn van de voorwaarden van een materiële vaste inrichting in het buitenland. De mogelijke aanwezigheid van een personele vaste inrichting wordt echter vaak over het hoofd gezien, waardoor buitenlandse ondernemingen nadien door de fiscus op de vingers getikt worden. Om onaangename fiscale verrassingen te vermijden, lichten wij in deze bijdrage toe wanneer de aanwezigheid van een persoon in het buitenland voor uw onderneming aanleiding geeft tot een personele vaste inrichting volgens het Belgisch-Nederlands dubbelbelastingverdrag.

Gepubliceerd in Vakblad 45, 2022

Toepassing overheidsartikel door buurlanden en mogelijkheden onderling overleg

Mischa Gerardu Geschreven door
14-03-2022

Auteur: Mischa Gerardu, fiscaal jurist; dit artikel is geschreven in het kader van haar rol bij SOFIE (m.houben@la-taxe.nl)

In een eerder artikel in dit vakblad besteedden wij aandacht aan de uitleg die de Nederlandse autoriteiten geven aan het overheidsartikel in de belastingverdragen. Dit artikel belicht onder meer de interpretatie die onze buurlanden België en Duitsland aan deze verdragsbepaling geven. Omdat er tussen onze buurlanden veel grensoverschrijdende arbeid plaatsvindt en dit sinds de coronapandemie vanwege het thuiswerken behoorlijk gestegen lijkt te zijn kan een verschil in interpretatie tot een toename van knelpunten leiden. Ook komt de mogelijkheid aan bod om een onderlinge overlegprocedure (MAP) op te starten om situaties van dubbele heffing op te lossen.

Gepubliceerd in Vakblad 45, 2022

Enkele highlights van de (hoog)lerarenbepaling

Bastiaan Didden Geschreven door
14-03-2022

Auteur: Bastiaan Didden, werkzaam bij de Belastingdienst, kantoor Buitenland en tevens verbonden aan het Institute for Transnational and Euregional cross border cooperation and Mobility (ITEM) van Maastricht University. Dit artikel is op persoonlijke titel geschreven.

De (hoog)lerarenbepaling is een bijzondere verdragsbepaling, in die zin dat niet in ieder door Nederland gesloten belastingverdrag een dergelijke bepaling is opgenomen en als deze bepaling wel is opgenomen, de formulering ervan van verdrag tot verdrag kan verschillen. Bij verdragstoepassing is dus oplettendheid geboden. In de voorliggende bijdrage worden op hoofdlijnen enkele relevante wetenswaardigheden aangestipt ten aanzien van (hoog)leraren die in een ander land aan de slag gaan.(1)

Gepubliceerd in Vakblad 45, 2022

België wijzigt werkwijze attestering Nederlandse inkomensverklaringen

Carlo Douven Geschreven door
14-03-2022

België heeft de aanvraag geautomatiseerd van de Nederlandse inkomensverklaring voor inwoners van België die in Nederland kwalificerend buitenlandse belastingplichtige willen zijn. België geeft de gegevens dan voor december 2022 door aan Nederland.

Bron: Federale Overheidsdienst Financiën, maart 2022

Gepubliceerd in Nieuws

Belgische wet- en regelgeving voor grensoverschrijdende werknemers en zelfstandigen: nieuwigheden voor 2022

Sofie Matthys Geschreven door
13-03-2022

Auteur: Sofie Matthys, Director Tax & Legal bij Deloitte Private, Accountancy and Advisory België (smatthys@deloitte.com)

Het jaar 2022 heeft voor België weer talloze wijzigingen voor werknemers, werkgevers en zelfstandigen in petto. In dit artikel vindt u een overzicht van de belangrijkste sociale en fiscale veranderingen die mogelijk een impact hebben op de tewerkstelling van enerzijds mobiele werknemers en hun werkgever en anderzijds mobiele zelfstandigen.

Gepubliceerd in Vakblad 45, 2022

Schema buitenlands belastingplichtigen 2022 (tegemoetkomingen, aftrekposten en heffingskortingen)

Nicole M.S.H. Janssen Geschreven door
13-03-2022

Auteur: Nicole M.S.H. Janssen. werkzaam bij Belastingdienst/Kennis- en Expertisecentrum Buitenland. Dit artikel is geschreven op persoonlijke titel.

In dit overzicht zijn de tegemoetkomingen, aftrekposten en heffingskortingen opgenomen voor verschillende groepen buitenlands belastingplichtigen. Besluiten en jurisprudentie zijn geactualiseerd, daarnaast zijn alle verwijzingen bijgewerkt ten opzichte van het overzicht voor het jaar 2021 (Vakblad Grensoverschrijdend werken 2021, nr. 37, blz 3). Dit 'schema tegemoetkomingen, aftrekposten en heffingskortingen 2022' begint met een schematisch overzicht en is daarna opgebouwd als stappenplan. Hierin is het woonland de ingang om te kijken waarop een inwoner van dat land aanspraak kan maken als aan de wettelijke voorwaarden wordt voldaan.

Gepubliceerd in Vakblad 45, 2022