Belastingrecht

Update leidraad meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies

Carlo Douven Geschreven door
10-05-2023

De Leidraad meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies (DAC6) is geactualisserd. Het gaat o.m. aanpassingen van al bestaande constructies, uitleg over het meldingsportaal en voorbeelden van belastingvoordeel en de main benefit test.

Bron: Staatscourant, 28 april 2023, nr. 11790

Gepubliceerd in Nieuws

Ook voor buitenlandse belastingplichtige (straks) DigiD machtigen

Carlo Douven Geschreven door
02-05-2023

Vanaf 4 juli 2023 kan een buitenlandse belastingplichtige een financieel dienstverlener machtigen met DigiD Machtigen. De belastingplichtige heeft dan eerst zelf een DigiD nodig, die via Logius aangevraagd kan worden.

Bron: Belastingdienst Forum Fiscaal Dienstverleners, 26 april 2023

Gepubliceerd in Nieuws

Besluit vermijding dubbele belasting geactualiseerd

Carlo Douven Geschreven door
04-05-2023

Het besluit vermijding van dubbele belasting onder belastingverdragen en andere regelingen ter voorkoming van dubbele belasting van 18 juli 2008 is geactualiseerd. Enkele verouderde bepalingen zijn vervallen en enkele nieuwe toegvoegd.

Bron: Ministerie van Financiën, 18 april 2023

Gepubliceerd in Nieuws

Vrijgesteld inkomen internationale organisatie beïnvloed niet ouderenkorting

Carlo Douven Geschreven door
27-04-2023

Bij het berekenen van de hoogte ouderenkorting mag vrijgesteld pensioen van de Europese Investeringsbank niet worden meegenomen. Voor het drempelbedrag bij de giftenaftrek wordt dit vrijgesteld pensioen wel meegenomen

Bron: Rechtbank Den Haag, 28 maart 2023, ECLI:NL:RBDHA:2023:4587

Gepubliceerd in Nieuws

Stage lopen in Nederland

Gwen Smit Door
21-04-2023

Auteur: Gwen Smit, werkzaam bij de Belastingdienst. Deze bijdrage is geschreven op persoonlijke titel.

Stel dat een inwoner van België stage gaat lopen in Nederland, bij een in Nederland gevestigd bedrijf (de stageverlener). Voor dat bedrijf is het van belang om vast te stellen of er Nederlandse loonbelasting ingehouden en afgedragen moeten worden op de stagevergoeding.(1) De stagiair wil op zijn beurt weten of hij in Nederland een aangifte inkomstenbelasting moet indienen. Om deze vragen te beantwoorden, wordt in deze bijdrage eerst beschreven hoe de arbeidsverhouding van een stagiair kwalificeert voor de Nederlandse Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB). Vervolgens wordt aandacht besteed aan een tweetal goedkeuringen op basis waarvan de inhouding van loonbelasting achterwege kan blijven. Daarna komt de verdeling van het heffingsrecht over stagevergoedingen op basis van het belastingverdrag Nederland-België aan bod. Tot slot wordt kort ingegaan op achtereenvolgens de inhouding van loonbelasting door de stageverlener en de aangifte inkomstenbelasting van de stagiair.

Gepubliceerd in Vakblad 54, 2023

De beperkte binnenlandse belastingplichtige: een geval apart

Robert Baumler Geschreven door
21-04-2023

Auteurs: Robert Bäumler en Bo Berkman, beiden zijn werkzaam bij de Belastingdienst. Dit artikel is geschreven op persoonlijke titel.

Binnen de Wet IB 2001 zijn er twee soorten belastingplichtigen: binnenlandse en buitenlandse belastingplichtigen. De soort belastingplicht is van belang voor het de bepalen van de heffingsgrondslag: een binnenlandse belastingplichtige wordt voor het wereldinkomen in de heffing betrokken, terwijl een buitenlandse belastingplichtige alleen ten aanzien van het Nederlandse inkomen wordt belast. Een bekende tussenvorm is de partieel buitenlandse belastingplichtige: iemand die beschikt over een beschikking 30%-bewijsregel, en eigenlijk binnenlands belastingplichtig is, maar voor de boxen 2 en 3 wordt behandeld als buitenlandse belastingplichtige. Een heel bijzondere verschijningsvorm is de zogeheten beperkte binnenlandse belastingplichtige. Dat is iemand die voor de Wet IB 2001, dus nationaalrechtelijk, een binnenlandse belastingplichtige is, maar voor toepassing van een belastingverdrag tussen Nederland en een ander land inwoner is van dat andere land. Deze bijzondere combinatie van nationaal recht en een belastingverdrag roept verschillende vragen op over hoe de inkomstenbelastingheffing vorm krijgt. Enkele van die vragen worden hier besproken.

Gepubliceerd in Vakblad 54, 2023

Door verhuizing naar Nederland kwalificeert buitenlands belastingplichtige niet

Rob vd Sluijs Geschreven door
21-04-2023

Auteur: mr. Rob van der Sluijs, werkzaam bij Global Employer Services van Deloitte (rvandersluijs@deloitte.nl)

Belastingplichtigen die niet woonachtig zijn in Nederland maar wel (nagenoeg) geheel inkomen genieten in Nederland, kunnen onder bepaalde voorwaarden recht hebben op dezelfde persoonsgebonden aftrekposten (zoals hypotheekrenteaftrek) en heffingskortingen op eenzelfde wijze als fiscaal inwoners van Nederland. In zulke gevallen worden zij aangemerkt als kwalificerend buitenlands belastingplichtigen(1). Het doel en de strekking van de regeling is het uitsluiten van (indirecte) discriminatie op grond van iemands woonplaats wat haar oorsprong vindt in het EU-recht. Met andere woorden, een in het buitenland woonachtige belastingplichtige die in dezelfde situatie verkeert als een in Nederland woonachtige belastingplichtige mag fiscaal in beginsel niet ongunstiger worden behandeld. In de praktijk merk ik dat dit helaas niet altijd op deze manier uitwerkt. In deze bijdrage ga ik aan de hand van een voorbeeldcasus in op een situatie die niet in lijn is met het doel en de strekking van de kwalificerende buitenlandse belastingplicht.

Gepubliceerd in Vakblad 54, 2023

Ook niet in Nederland belast inkomen bepaalt hoogte arbeidskorting

Carlo Douven Geschreven door
20-04-2023

Y emigreert in 2019 van Duitsland naar Nederland. Y blijft in Duitsland werken. Bij de hoogte van de arbeidskorting moet ook het niet in Nederland belaste inkomen in aanmerking worden genomen, inclusief het inkomen over de periode dat Y nog in Duitsland woonde.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, ECLI:NL:RBZWB:2023:1812

Gepubliceerd in Nieuws

Verzoek om teruggaaf dividendbelasting moet (meestal) digitaal

Carlo Douven Geschreven door
16-04-2023

Met ingang van 1 april is in de Regeling elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst opgenomen dat vrijwel alle verzoeken om teruggaaf dividendbelasting nog uitsluitend elektronisch kunnen worden ingediend. De handelwijze is afhankelijk van de aard van het verzoek.

Bron: Staatscourant, 27 maart 2023, nr. 8551

Gepubliceerd in Nieuws

Nederduitser is geen kwalifcerende buitenlands belastingplichtige

Carlo Douven Geschreven door
18-04-2023

X woont in Duitsland en ontvangt Nederlandse en Duitse uitkeringen. € 12.944 (ABP-pensioen) is in Nederland belast en € 15.946 (Duitse en Nederlandse SV-uitkeringen) in Duitsland. X is geen kwalificerende buitenlands belastingplichtige.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 16 maart 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:1811

Gepubliceerd in Nieuws