Rubriek: Europees recht

Invordering binnen de EU sneller en beter

Carlo Douven Geschreven door
15-11-2017

De Europese uitvoeringsverordening inzake wederzijdse invorderingsbijstand gaat eind deze week in werking treden. Er zijn nadere voorschriften voor de wijze waarop lidstaten verzoeken om bijstand bij invordering moeten behandelen. Dit moet de internationale invordering binnen de EU vereenvoudigen en versnellen.

Bron: Publicatieblad EU, 28 oktober 2017, L279/38 

Gepubliceerd in Nieuws

EU Richtlijn ter beslechting geschillen dubbele belasting vastgesteld

Carlo Douven Geschreven door
08-11-2017

De Raad van de EU heeft de richtlijn gepubliceerd, die moet zorgen voor een doeltreffende beslechting van geschillen betreffende de uitleg en toepassing bilaterale belastingverdragen en van het arbitrageverdrag van de Unie, en met name van geschillen die tot dubbele belasting leiden. Uiterlijk 30 juni 2019 moeten de lidstaten aan de richtlijn voldoen.

Bron: Raad van de Europese Unie, 14 oktober 2017, Richtlijn (EU) 2017/1852

Gepubliceerd in Nieuws

Hoge Raad vraagt zich af of VO 883/2004 een restbepaling kent

Carlo Douven Geschreven door
27-10-2017

Een Let, inwoner van Letland, is in dienst van een Nederlandse werkgever en verricht arbeid op een zeeschip onder de vlag van de Bahama’s buiten de Europese Unie. Is hij verzekerd in Nederland op basis van bijv. het arrest Kik of is hij verzekerd in Letland, omdat de sociale zekerheidsverordening 883/2004 een restbepaling kent? De Hoge Raad legt de vraag voor aan het Europese Hof van Justitiie.

Bron: Hoge Raad, 27 oktober 2017, ECLI:NL:HR:2017:2681

Gepubliceerd in Nieuws

Detacheringsrichtlijn en VO sociale zekerheid worden aangepast

Carlo Douven Geschreven door
26-10-2017

De Europese Ministers hebben overeenstemming bereikt over de wijzigingen van de coordinatieverordening sociale zekerheid en de detacheringsrichtlijn. De detacheringstermijn wil men beperken tot 12 maanden, met een mogelijke verlenging van 6 maanden. Men moet drie maanden verzekerd zijn geweest voor de detachering en tussen twee detacheringen geldt een onderbrekingsperiode van twee maanden. De ingangsdatum is nog onbekend.

Bron: Brief van Minister van SZW Asscher, 25 oktober 2017, 2017-0000171870

Gepubliceerd in Nieuws

Europese Commissie geeft meer inzicht in het visum-beleid Schengen gebied

Carlo Douven Geschreven door
23-09-2017

Een grenzenvrij Schengen-gebied kan alleen werken met een gezamenlijk visum-beleid. Dit visum-beleid moet de toegang van legale bezoekers van de EU faciliteren en interne veiligheid versterken. Om dit te bereiken heeft de Europese Commissie het beleid in een aantal documenten vastgelegd.

Bron: Europese Commissie, update 13 september 2017

Gepubliceerd in Nieuws

Europese Commissie wil arbeidsvoorwaarden zeevarenden verbeteren

Carlo Douven Geschreven door
03-08-2017

De Europese Commissie stelt voor een overeenkomst tussen sociale partners om de arbeidsvoorwaarden van zeevarenden aan boord van schepen onder EU-vlag te verbeteren, in het EU-recht te verankeren. Het voorstel zal zeevarenden in de toekomst beter beschermen tegen achterlating in buitenlandse havens en zal hun rechten op compensatie versterken bij overlijden of langdurige arbeidsongeschiktheid ten gevolge van een bedrijfsongeval, beroepsziekte of bedrijfsrisico.

Bron: Europese Commissie, 27 juli 2017

 

Gepubliceerd in Nieuws

Raad van State ontleedt: inlening of dienstverrrichting?

Carlo Douven Geschreven door
01-08-2017

 

De Raad van State gaat in een uitspraak uitgebreid in op de vraag of de Roemeense werknemers in 2013 onder toezicht en leiding van een Nederlandse onderneming, werkzaam zijn geweest. De feiten en omstandigheden wegend, vindt de Raad van State dat sprake is van dienstverrichting en niet van inlening van arbeidskrachten. Een tewerkstellingsvergunning was dus niet vereist.

Bron: Raad van State, 5 juli 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1818 en 1819

 

Gepubliceerd in Nieuws

Brexit onderhandeling eerste standpunten zijn bekend.

Carlo Douven Geschreven door
20-07-2017

Het zal niemand ontgaan zijn, de Brexit onderhandelingen zijn gestart. Enkele standpunten zijn al bekend gemaakt. De EU heeft een position paper over de situatie van EU-burgers gemaakt en de Britten het aanbod voor de verblijfsrechten van EU-burgers na de Brexit.

Bron: Expertisecentrum Europees Recht, 30 juni 2017 

Gepubliceerd in Nieuws

Europese Commissie lanceert Europese pensioenregeling

Carlo Douven Geschreven door
30-06-2017

De Europese commissie wil een pan-Europees persoonlijk pensioen introduceren. Dit plan moet binnen de hele EU aangeboden worden, zonder grensoverschrijdende belemmeringen zoals nu bij verzekeringen het geval is en onder dezelfde fiscale voorwaarden als nationale regelingen.

Bron: Europese commissie, 29 juni 2017

Gepubliceerd in Nieuws

Emigrant kan gedeeltelijke WW niet meenemen

Carlo Douven Geschreven door
27-06-2017

Het UWV mag een WW-uitkering stopzetten als een gedeeltelijk werkloze emigreert. De VO 883/2004 kent een expliciete beperking als iemand niet volledige werkloos is. Ook het woonplaatsvereiste is niet strijdig met het EU-recht.

Bron: Rechtbank Noord-Nederland, 15 juni 2017, ECLI:NL:RBNNE:2017:2259 

Gepubliceerd in Nieuws