Rubriek: Europees recht

EC stelt meldingsplicht voor grensoverschrijdende belastingbesparende constructies voor

Carlo Douven Geschreven door
26-06-2017

De Europese Commissie heeft voorstellen gedaan om tussenpersonen een verplichting op te leggen om potentieel agressieve belastingstructuren met een grensoverschrijdend element door te geven aan de Belastingdienst in het land waar de tussenpersoon is gevestigd. Is de tussenpersoon niet in de EU gevestigd, dan moet de belastingplichtige de verplichting nakomen. Vervolgens informeren de Belastingdiensten de andere betrokken landen via een centrale database.

Bron: Europese Commissie, 21 juni 2017, COM(2017)335 final

Gepubliceerd in Nieuws

Duitsland moet op grond van een verdrag vrijgesteld loon hetzelfde berekenen

Carlo Douven Geschreven door
23-06-2017

De bepalingen inzake het vrij verkeer van werknemers zijn ook van toepassing op ambtenaren. De Duitse regeling die voorkomt dat Franse premies voor aanvullende pensioen- en ziektekostenverzekeringen niet aftrekbaar zijn, omdat het loon op grond van een belastingverdrag vrijgesteld is, is in strijd met het EU-recht.

Bron: Europese Hof van Justitie, zaak Bechtel, 22 juni 2017, ECLI:EU:C:2017:488

Gepubliceerd in Nieuws

Belgische belastingvrijstelling geldt ook voor buitenlandse spaardeposito’s

Carlo Douven Geschreven door
12-06-2017

 

De Belgische belastingvrijstelling voor spaardeposito’s geldt zonder onderscheid voor vergoedingen van spaarrekeningen geopend in België of een andere EER-lidstaat. Echter voor spaardeposito’s in andere lidstaten kan men feitelijk niet in aanmerking komen voor de vrijstelling. Geen ander land kent een systeem, zoals in België, waarbij de vergoeding van de spaarrekeningen bestaat uit een basisrente en een getrouwheidspremie.

Bron: Europese Hof van Justitie, 8 juni 2017, ECLI:EU:C:2017:429

 

Gepubliceerd in Nieuws

Zorg in de grensstreek wijzigt, door einde IZOM-akkoord

Carlo Douven Geschreven door
04-06-2017

Op 1 juli 2017 komt een einde aan het ‘integrale zorg op maat’-akkoord voor sociaal verzekerden in de Euregio Maas-Rijn. Deze regeling geeft direct toegang tot zorgaanbieders in de buurlanden België, Duitsland of Nederland. Voor zorg in een ander EU-land gaan dan de ‘gewone’ Europese regels gelden voor ‘geplande zorg’ via het document E112 of S2.

Bron: SVB, 1 juni 2017

Gepubliceerd in Nieuws

EU wil arbitragecommissie tegen dubbele belastingheffing

Carlo Douven Geschreven door
25-05-2017

De EU-ministers van Financiën zijn het eens geworden over een richtlijn die het mogelijk maakt om bij een conflict over dubbele belastingheffing een arbitragecommissie in te schakelen. Deze commissie kan ingeschakeld worden als niet binnen twee jaar de dubbele heffing is opgelost.

Bron: Raad van de Europese Unie, 23 mei 2017 

Gepubliceerd in Nieuws

Nederland op plaats 4 opstarten procedures EU Hof van Justitie

Carlo Douven Geschreven door
22-05-2017

 

Het jaarverslag van het Europese Hof van Justitie is uitgekomen. Het verslag bevat een compact overzicht over 2016 van de belangrijkste werkzaamheden en beslissingen. De meeste procedures  worden vanuit Duitsland opgestart. Nederland staat op 4.

Bron: Europese Hof van justitie, 18 mei 2017

 

Gepubliceerd in Nieuws

EUHof geeft kaders voor internationale gegevensuitwisseling

Carlo Douven Geschreven door
18-05-2017

 

Als een verzoek om internationale gegevensuitwisseling wordt gedaan, moet het land waar de informatie van gevraagd wordt, onderzoeken of sprake is van een gerechtvaardigd ‘verwacht belang’ door het vraagland. Als een belastingplichtige weigert om mee te werken aan de gegevensverstrekking, mag hem een geldboete worden opgelegd.

Bron: Europese Hof van Justitie, 16 mei 2017, C-682/15

 

Gepubliceerd in Nieuws

Duitsland kan kinderbijslag voor inwoners van Nederland niet verlagen.

Carlo Douven Geschreven door
15-05-2017

 

In Duitsland is een wetsvoorstel ingediend dat personen die in Duitsland sociaal verzekerd zijn, maar niet in Duitsland wonen een aangepaste, veelal lagere kinderbijslag moeten krijgen. Duitsland wil het woonlandbeginsel gaan toepassen. De Minister van Sociale zaken en werkgelegenheid, Asscher, gelooft niet dat Duitsland de kinderbijslag voor inwoners van Nederland die in Duitsland werken kan verlagen. Een dergelijk beleid is in strijd met het Europees recht (artikel 67 van Verordening (EG) nr. 883/2004).

Bron: Ministerie van Sociale zaken en werkgelegenheid, 11 mei 2017, kenmerk 2017/00000078106

 

Gepubliceerd in Nieuws

EU-Hof moet beslissen of tijdsevenredigheid premiedeel heffingskorting EU-rechtelijk kan

Carlo Douven Geschreven door
13-05-2017

 

Een inwoner van Polen die 6 maanden in Nederland werkt heeft sinds 2013 maar tijdsevenredig recht op het premiedeel van de heffingskorting. De Hoge Raad denkt dat de regeling EU-rechtelijk ‘proof’ is, maar twijfelt (geen ‘acte clair’). De Hoge Raad stelt daarom prejudiciële vragen aan het Europese Hof van Justitie.

Bron: Hoge Raad, 12 mei 2017, ECLI:NL:HR:2017:844

 

Gepubliceerd in Nieuws

Zaak aftrek Spaanse eigen woning is verwezen naar Hof Den Haag

Carlo Douven Geschreven door
12-05-2017

 

Het Europese Hof van Justitie heeft in de casus van de Spaanse voetbalmakelaar, die in Nederland hypotheekrenteaftrek claimt, op 9 februari 2017 beslist dat belanghebbende recht heeft op deze aftrek voor evenredig deel voor zover zijn inkomen in Nederland belast is. De Hoge Raad doet na dit arrest de zaak niet zelf af, maar verwijst naar gerechtshof Den Haag. Dit hof gaat nu uitspraak doen met in achtneming van de beslissing van het Europese Hof van Justitie.

Bron: Hoge Raad, 12 mei 2017, ECLI:NL:HR:2017:848

 

Gepubliceerd in Nieuws