Pensioen

Website met standpunten kennisgroepen Belastingdienst

Carlo Douven Geschreven door
30-03-2023

Vanaf 30 maart 2023 worden standpunten van de kennisgroepen van de Belastingdienst openbaar gemaakt via een daarvoor bestemde website. Er zijn al meer dan 200 standpunten opgenomen, waaronder standpunten over grensoverschrijdend werken.

Bron: Belastingdienst, 30 maart 2023

Gepubliceerd in Nieuws

Update evaluatie pensioenartikel belastingverdrag Duitsland

Carlo Douven Geschreven door
30-03-2023

Het pensioenartikel in het belastingverdrag met Duitsland wordt niet gewijzigd naar aanleiding van klachten van in Nederland wonende pensionado's met een Duits pensioen kleiner dan € 15.000. Het verdrag pakt niet voor deze groep niet (te) onredelijk uit.

Bron: Ministerie van Financiën, 29 maart 2023

Gepubliceerd in Nieuws

In België niet belast deel pensioen is kleiner dan € 25.000

Carlo Douven Geschreven door
16-03-2023

Een inwoner van België krijgt een pensioen uit Nederland van € 29.212. België belast daarvan € 4520 progressief. Het in België niet belaste bedrag is kleiner € 25.000. Nederland heeft dan op basis van het belastingverdrag geen heffingsrecht.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 1 februari 2023, ECLI:NL:GHSHE:2023:466

Gepubliceerd in Nieuws

Europese arbeidsmarktontwikkelingen vormen drijfzand voor pensioenstelsels

Stefan Bemelmans Geschreven door
10-03-2023

Auteur: mr. S.H.W.A. Bemelmans, onderzoeker grenseffecten. Deze bijdrage is geschreven op persoonlijke titel.

De arbeidsmarkt en pensioenstelsels zijn momenteel volop in ontwikkeling. Met name de atypische arbeidsvormen, waaronder zzp-arbeid en werken in deeltijd, zijn gedurende de afgelopen jaren in omvang toegenomen. Daarnaast is hybride werken door de coronapandemie ingeburgerd; hybride werken wordt – afhankelijk van de beroepssector – inmiddels beschouwd als een vanzelfsprekend onderdeel van een dienstverband. Voor de grensoverschrijdend mobiele werknemer is thuiswerken daarentegen echter minder vanzelfsprekend, zoals reeds door diverse auteurs in dit Vakblad aan de orde is gesteld. In deze bijdrage staat de vraag centraal of Europese arbeidsmarktontwikkelingen de Europese pensioenambitie van een adequaat pensioen in gevaar brengen. Met andere woorden: wat is de impact van deze ontwikkelingen op pensioenstelsels? Bij de beantwoording van deze vraag wordt gebruik gemaakt van de bevindingen die zijn opgedaan tijdens de 12de editie van het Grensoverschrijdend Pensioenseminar Maastricht.(1) Tijdens deze editie werd namelijk vanuit verschillende invalshoeken de vraag belicht of de Wet toekomst pensioenen (Wtp) flexibel genoeg is voor een snel veranderende arbeidsmarkt.

Gepubliceerd in Vakblad 53, 2023

Rechter legt berekening bijzondere verhoging heffingskorting uit

Carlo Douven Geschreven door
25-01-2023

A woont met haar man in Spanje als pensionado’s. Beiden zijn kwalificerende buitenlands belastingplichtigen. Na een systematische berekening van de bijzondere verhoging van de algemene heffingskorting (art. 8.9a Wet IB), wordt de uit te betalen heffingskorting 1225 euro. 

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 9 januari 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:88

Gepubliceerd in Nieuws

Pensioenen inwoner België in Nederland belast

Carlo Douven Geschreven door
20-01-2023

A woont in België en geniet Nederlandse pensioenen. België belast de pensioenen voor minder dan 90%. Het belastingverdrag wijst de heffing dan aan Nederland toe. De vrijstelling loonbelasting wekt geen vertrouwen op.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 21 december 2022, ECLI:NL:RBZWB:2022:7874

Gepubliceerd in Nieuws

Duits ouderdomspensioen en WIA

Heike Xhonneux Geschreven door
10-01-2023

Auteur: Mr. Heike Xhonneux, jurist en adviseur grensarbeid. Dit artikel is geschreven op persoonlijke titel.

Zoals algemeen bekend is, lopen de pensioenleeftijden binnen Europa op dit moment redelijk uiteen. In Duitsland bereikt men op dit moment eerder de pensioengerechtigde leeftijd dan in Nederland. Ook is het zo dat men in diverse landen binnen Europa de wettelijke ouderdomspensioenen eerder of later kan laten ingaan. Zo kan men ook in Duitsland de “Altersrente” onder bepaalde voorwaarden reeds voor het bereiken van de (Duitse) pensioenleeftijd laten ingaan. Vaak kan dit zonder grote problemen. Het is echter in alle gevallen raadzaam om eens goed te kijken wat de gevolgen in een individueel geval zijn als iemand grensarbeider is (geweest) en daardoor met een andere dan alleen de Duitse wetgeving te maken heeft (gehad). Van belang is bijvoorbeeld om te kijken of iemand die in Nederland woont over dit Duitse ouderdomspensioen premies volksverzekeringen moet betalen, of dat deze persoon – indien aan de voorwaarden is voldaan- beter een vrijstelling kan aanvragen. Een andere situatie waarbij goed moet worden opgelet betreft de situatie als iemand de Nederlandse pensioengerechtigde leeftijd nog niet heeft bereikt en recht heeft op een WIA uitkering. Daarbij is het niet relevant of deze persoon in Nederland woont of in Duitsland. In een dergelijke situatie heeft de CRvB begin 2022(1) een uitspraak gedaan. Buitenlandse (wettelijke) ouderdomspensioenen moeten op een toegekende WIA uitkering worden aangerekend. Dat wordt door de uitkerende instantie (UWV) ook zo toegepast. Kennelijk is dit echter vaak niet bekend en daardoor worden mensen bij een keuze voor het eerder laten ingaan van een ouderdomspensioen mogelijk op het verkeerde been gezet. Daarom wordt hier nogmaals aandacht besteed aan de uitspraak van de CRvB en wordt het onderwerp nog eens onder de aandacht gebracht.

Gepubliceerd in Vakblad 52, 2023

Wijzigingsprotocol belastingverdrag Nederland-Duitsland: herziening pensioenbepaling bepaalde socialezekerheidsuitkeringen

Bastiaan Didden Geschreven door
10-01-2023

Auteur: Bastiaan Didden, werkzaam bij de Belastingdienst, kantoor Buitenland en tevens verbonden aan het Institute for Transnational and Euregional cross border cooperation and Mobility (ITEM) van Maastricht University. Dit artikel is op persoonlijke titel geschreven.

Op 1 januari 2023 is het wijzigingsprotocol van het belastingverdrag Nederland-Duitsland in werking getreden.(1) Het protocol behelst een drietal wijzigingen.(2) Een van de wijzigingen, artikel IV van het wijzigingsprotocol, ziet op de pensioenbepaling (artikel 17). Meer concreet heeft deze herziening betrekking op het heffingsrecht ter zake van bepaalde socialezekerheidsuitkeringen. Ten aanzien van deze uitkeringen komt het heffingsrecht nu toe aan het bronland. Aan de hand van een vergelijking tussen de situatie van vóór en na 1 januari 2023 zal deze specifieke wijziging in voorliggende bijdrage vanuit Nederlands oogpunt worden beschreven. Daarbij is vanzelfsprekend allereerst oog voor de achtergrond van deze herziening en de uitwerking in de praktijk, onder meer de vraag wat wordt verstaan onder ‘bepaalde’ socialezekerheidsuitkeringen?

Gepubliceerd in Vakblad 52, 2023

Een beperkte houdbaarheidsdatum voor het Belgisch pensioenakkoord

Stefan Bemelmans Geschreven door
10-01-2023

Auteur: mr. S.H.W.A. (Stefan) Bemelmans, werkzaam als adviseur grensarbeid. Dit artikel is geschreven op persoonlijke titel.

De pensioenstelsels van België en Nederland staan sinds geruime tijd volop in de belangstelling van de media en de samenleving. Op 22 december 2022 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen (Wtp) na een uitvoerige parlementaire behandeling aangenomen.(1) De Wtp omvat een groot deel van de afspraken die zijn opgenomen in het pensioenakkoord van 5 juni 2019 en nader zijn uitgewerkt in de hoofdlijnennotitie uitwerking pensioenakkoord die op 22 juni 2020 naar de Tweede Kamer werd gestuurd.(2) De Wtp heeft uitsluitend betrekking tot de collectief aanvullende pensioenen (ofwel de tweede pensioenpijler).

Gepubliceerd in Vakblad 52, 2023

Italië moet loyaal samenwerken om pensioenoverdracht te realiseren

Carlo Douven Geschreven door
03-01-2023

Voor een overdracht van pensioenkapitaal aan de Europese Centrale Bank (ECB) is een overeenkomst tussen de ECB en de lidstaat vereist. De lidstaat moet wel loyaal samenwerken bij de onderhandeling om tot een overeenkomst te komen.

Bron: Hof van Justitie EU, 22 december 2022, ECLI:EU:C:2022:1023

Gepubliceerd in Nieuws