Pensioen

Besluit internationale aspecten pensioen geactualiseerd

Carlo Douven Geschreven door
04-04-2024

Europese jurisprudentie inzake internationale waardeoverdrachten van pensioen heeft geleid tot een aanpassing van het besluit Internationale aspecten pensioen. De voorwaarden in het onderdeel over uitgaande waardeoverdrachten zijn overeekomstig de arresten versoepeld.

Bron: Staatscourant, 4 april 2025, nr 10467

Gepubliceerd in Nieuws

Belgische forfaitaire heffing leidt tot Nederlandse heffing over pensioen

Carlo Douven Geschreven door
21-03-2024

De Belgische forfaitaire heffing over hete Nederlands pensioen maakt niet dat de pensioenuitkering voor 90% of meer in de Belgische heffing is betrokken. Bronland Nederland mag het hele pensioen belasten.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 6 maart 2024, ECLI:NL:RBZWB:2024:1447

Gepubliceerd in Nieuws

Handleidingen internationale waardeoverdracht geactualiseerd

Carlo Douven Geschreven door
19-03-2024

De Handleidingen voor internationale waardeoverdrachten pensioen die pensioenfondsen en verzekeraars hanteren zijn geactualiseerd, gezien de recente jurisprudentie over het afkoopverbod en de aansprakelijkheid van de verzekeraar.

Bron: Verbond van verzekeraars, 14 maart 2024

Gepubliceerd in Nieuws

Ook na arrest van Belgisch Grondwettelijk Hof blijft positieve rechtspraak inzake Nederlandse pensioenen overeind

Chantal Hendrickx Geschreven door
07-03-2024

Auteur: Chantal Hendrickx, advocaat bij Hendrickx Taxlaw (Chantal.hendrickx@hendrickx-taxlaw.be)

Bij arrest van 14 december 2023 heeft het Grondwettelijk Hof zich uitgesproken over de wetswijziging van artikel 39, §2, 2° WIB 1992. In dit artikel gaan we na welke gevolgen dit arrest heeft voor het fiscaal regime in België van in Nederland opgebouwde aanvullende pensioenen.

Gepubliceerd in Vakblad 61, 2024

ESA-pensioen niet onzuiver, uitkeringen belast in box 1

Carlo Douven Geschreven door
08-03-2024

Een vrouw geniet een pensioen van de ESA (European Space Agency). De zuivere pensioenaanspraak heeft nooit de loonsfeer verlaten. De pensioenuitkeringen zijn dan belast in box 1 als (belastbaar) loon, ook voor zover opgebouwd voor 1995.

Bron: Hoge Raad, 23 februari 2024, ECLI:NL:HR:2024:272

Gepubliceerd in Nieuws

A-G: In België niet belast deel pensioen is kleiner dan € 25.000

Carlo Douven Geschreven door
24-01-2024

Een inwoner van België krijgt een pensioen uit Nederland van € 29.212. België belast daarvan € 4520 progressief. Het in België niet belaste bedrag is kleiner € 25.000. Nederland heeft dan op basis van het belastingverdrag geen heffingsrecht.

Bron: Conclusie A-G Ettema, 22 december 2023, ECLI:NL:PHR:2023:1210

Gepubliceerd in Nieuws

Waardeoverdracht van pensioen in het buitenland kan geruisloos

Carlo Douven Geschreven door
23-01-2024

Als een inwoner van Nederland een buitenlands, bijv. Belgisch, pensioen heeft, is bij een waardeoverdracht binnen dat land geen sprake van afkoop als sprake blijft van een in dat land gebruikelijk pensioen. De overdracht kan ook plaatsvinden op de pensioeningangsdatum.

Bron: Belastingdienst Kennisgroep, 18 januari 2024

 

Gepubliceerd in Nieuws

Effectieve grensoverschrijdende pensioeninformatie in het licht van meerlagige rechtsstelsels

Sander Kramer Geschreven door
14-01-2024

Auteur: mr. dr. S.P.M. (Sander) Kramer, Universitair docent Fiscaal Recht bij ITEM / Institute for Transnational and Euregional Cross Border Cooperation and Mobility en het Maastricht Centre for Taxation, Maastricht University (sander.kramer@maastrichtuniversity.nl)

Dit artikel is een korte bespreking van het door de auteur op 8 december 2023 verdedigde proefschrift getiteld ‘Effective cross-border pension information in the face of multi-level legal systems: a cross-disciplinary research into the cross-border taxation of pensions’(1). Vanuit verschillende perspectieven, en vanwege uiteenlopende omstandigheden, lijkt de noodzaak voor grensoverschrijdende pensioeninformatie buiten kijf te staan. De auteur bespreekt deze omstandigheden en gaat nader in op hoe deze omstandigheden de noodzaak van grensoverschrijdende pensioeninformatie onderstrepen. Hieropvolgend bespreekt dit artikel in welke mate de juridische systemen geschikt zijn om te voorzien in effectieve grensoverschrijdende pensioeninformatie.

Gepubliceerd in Vakblad 60, 2024

Arresten HvJ EU over voorwaarden internationale waardeoverdracht pensioenen

Erik Schouten Geschreven door
14-01-2024

Auteur: Dr. E.A.P. Schouten CPC, voorzitter van het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen van de Belastingdienst. Daarnaast is hij verbonden aan het Expertisecentrum Pensioenrecht van de Vrije Universiteit Amsterdam en is Netspar fellow. Hij schrijft dit artikel op persoonlijke titel.

Op 16 november 2023 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ EU) twee arresten gewezen over voorwaarden die Nederland stelt aan internationale individuele waardeoverdracht van pensioenen(1). Nederland is in beide zaken in het ongelijk gesteld. In dit artikel bespreek ik de achtergrond en de inhoud van deze arresten en geef aan wat de mogelijke gevolgen zijn voor de praktijk. Eerst ga ik in op de voorwaarden die worden gesteld aan een internationale individuele waardeoverdracht.

Gepubliceerd in Vakblad 60, 2024

Lump sum-uitkering Iers pensioen is in Nederland belast

Carlo Douven Geschreven door
15-01-2024

A woont in Nederland en ontvangt een afkoopsom uit een Iers ‘Pension- and Death-benefit-Plan’. Haar overleden man heeft het pensioen opgebouwd. De afkoopsom is in Nederland belast loon waarover Nederland het heffingsrecht heeft.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 6 september 2023, ECLI:NL:GHSHE:2023:2861

Gepubliceerd in Nieuws