Rubriek: Sociale Zekerheid

Mobiele werkende pensionado is in Nederland sociaal verzekerd

Carlo Douven Geschreven door
31-01-2023

X heeft de Duitse nationaliteit en woont in Bulgarije. Hij geniet een AOW en werkt voor een Nederlandse BV die X medio 2016 naar België heeft gedetacheerd. X is in Nederland sociaal verzekerd en de AOW is belast in Nederland

Bron: Hoge Raad, 20 januari 2023: ECLI:NL:HR:2023:54

Gepubliceerd in Nieuws

Jaarrapportage arbeidsmigranten 2022

Carlo Douven Geschreven door
13-01-2023

In de kamerbrief over de jaarrapportage wordt onder meer ingegaan op: certficieringstelsel uitzendbureaus, registratie arbeidsmigranten, huisvesting, toegang tot zorg, handhaving en de informatievoorziening (bijv. de website workinnl.nl).

Bron: Ministerie van SZW, 11 januari 2022

Gepubliceerd in Nieuws

Duits ouderdomspensioen en WIA

Heike Xhonneux Geschreven door
10-01-2023

Auteur: Mr. Heike Xhonneux, jurist en adviseur grensarbeid. Dit artikel is geschreven op persoonlijke titel.

Zoals algemeen bekend is, lopen de pensioenleeftijden binnen Europa op dit moment redelijk uiteen. In Duitsland bereikt men op dit moment eerder de pensioengerechtigde leeftijd dan in Nederland. Ook is het zo dat men in diverse landen binnen Europa de wettelijke ouderdomspensioenen eerder of later kan laten ingaan. Zo kan men ook in Duitsland de “Altersrente” onder bepaalde voorwaarden reeds voor het bereiken van de (Duitse) pensioenleeftijd laten ingaan. Vaak kan dit zonder grote problemen. Het is echter in alle gevallen raadzaam om eens goed te kijken wat de gevolgen in een individueel geval zijn als iemand grensarbeider is (geweest) en daardoor met een andere dan alleen de Duitse wetgeving te maken heeft (gehad). Van belang is bijvoorbeeld om te kijken of iemand die in Nederland woont over dit Duitse ouderdomspensioen premies volksverzekeringen moet betalen, of dat deze persoon – indien aan de voorwaarden is voldaan- beter een vrijstelling kan aanvragen. Een andere situatie waarbij goed moet worden opgelet betreft de situatie als iemand de Nederlandse pensioengerechtigde leeftijd nog niet heeft bereikt en recht heeft op een WIA uitkering. Daarbij is het niet relevant of deze persoon in Nederland woont of in Duitsland. In een dergelijke situatie heeft de CRvB begin 2022(1) een uitspraak gedaan. Buitenlandse (wettelijke) ouderdomspensioenen moeten op een toegekende WIA uitkering worden aangerekend. Dat wordt door de uitkerende instantie (UWV) ook zo toegepast. Kennelijk is dit echter vaak niet bekend en daardoor worden mensen bij een keuze voor het eerder laten ingaan van een ouderdomspensioen mogelijk op het verkeerde been gezet. Daarom wordt hier nogmaals aandacht besteed aan de uitspraak van de CRvB en wordt het onderwerp nog eens onder de aandacht gebracht.

Gepubliceerd in Vakblad 52, 2023

Wijzigingsprotocol belastingverdrag Nederland-Duitsland: herziening pensioenbepaling bepaalde socialezekerheidsuitkeringen

Bastiaan Didden Geschreven door
10-01-2023

Auteur: Bastiaan Didden, werkzaam bij de Belastingdienst, kantoor Buitenland en tevens verbonden aan het Institute for Transnational and Euregional cross border cooperation and Mobility (ITEM) van Maastricht University. Dit artikel is op persoonlijke titel geschreven.

Op 1 januari 2023 is het wijzigingsprotocol van het belastingverdrag Nederland-Duitsland in werking getreden.(1) Het protocol behelst een drietal wijzigingen.(2) Een van de wijzigingen, artikel IV van het wijzigingsprotocol, ziet op de pensioenbepaling (artikel 17). Meer concreet heeft deze herziening betrekking op het heffingsrecht ter zake van bepaalde socialezekerheidsuitkeringen. Ten aanzien van deze uitkeringen komt het heffingsrecht nu toe aan het bronland. Aan de hand van een vergelijking tussen de situatie van vóór en na 1 januari 2023 zal deze specifieke wijziging in voorliggende bijdrage vanuit Nederlands oogpunt worden beschreven. Daarbij is vanzelfsprekend allereerst oog voor de achtergrond van deze herziening en de uitwerking in de praktijk, onder meer de vraag wat wordt verstaan onder ‘bepaalde’ socialezekerheidsuitkeringen?

Gepubliceerd in Vakblad 52, 2023

Ook met buitenlandse-uitkering recht op Duitse Energiepauschale

Carlo Douven Geschreven door
10-01-2023

In verband met de stijgende energieprijzen kent Duitsland een tegemoetkoming (Energiepauschale) voor inwoners van Duitsland met bepaalde Duitse Renten. Ook inwoners van Duitsland met een buitenlandse vergelijkbare uitkering hebben recht op de Energiepauschale.

Bron: Deutsche Rentenversicherung

Gepubliceerd in Nieuws

Geen loonheffingen voor Italiaanse werknemer

Carlo Douven Geschreven door
08-01-2023

Voor een Italiaanse werknemer van een Nederlands bedrijf, niet zijnde een bestuurder of commissaris, die in Italië woont en alleen daar werkt is in Nederland geen loonheffing verschuldigd.

Bron: Forum Salaris, 4 januari 2023

Gepubliceerd in Nieuws

Duitsland en Oostenrijk spreken thuiswerkregeling af

Carlo Douven Geschreven door
28-12-2022

Duitsland en Oostenrijk hebben afgesproken dat maximaal 40% telewerken in het woonland er niet toe leidt dat de werknemer verzekerd is in zijn woonland. Er moet een verzoek worden gedaan om van deze vrijstelling gebruik te maken.

Bron: Österreichische Socialversicherung, 15 november 2022

Gepubliceerd in Nieuws

Tijdelijk werken vanaf iedere bestemming - de consequenties en waar rekening mee te houden

Rosa Cleutjens Geschreven door
08-12-2022

Auteur: Rosa Cleutjens, werkzaam als Consultant Assignment Management bij Boxx global expat solutions

Tijdens de Covid-periode hebben veel werknemers ontdekt dat het niet nodig was om dagelijks naar kantoor te komen. Sindsdien kiezen steeds meer werknemers ervoor, gewoon vanuit persoonlijk overwegingen, om tijdelijk vanuit het buitenland te werken. In dit artikel behandelen we dit onderwerp remote werken zonder dat daar een zakelijk vereiste voor is. Voor bedrijven is het aan te raden om een policy op te stellen voor dit aantrekkelijke werknemersvoordeel. Vooral met het oog op onderwerpen als immigratie, het arbeidscontract, het salaris, belastingen, sociale zekerheid en gegevensbescherming. Ook staan we stil bij het proces van goedkeuring, voordat een bedrijf een werknemer tijdelijk naar het buitenland laat gaan.

Gepubliceerd in Vakblad 51, 2022

X en Y vs de SVB: welk sociale zekerheidsstelsel geldt tussen perioden van tewerkstelling in?

Evelien de Jong Geschreven door
08-12-2022

Evelien de Jong, Senior manager, EY Belastingadviseurs LLP te Eindhoven (evelien.de.jong@nl.ey.com)

In een recent arrest heeft het Europese Hof van Justitie bepaald dat het sociale zekerheidsstelsel van het woonland geldt in de periode tussen twee uitzendopdrachten in, mits de arbeidsovereenkomst is beëindigd(1). De zaak in kwestie was aangespannen door X, een inwoner van Duitsland en Y, een inwoner van Polen. Zowel X als Y hadden een arbeidsovereenkomst gesloten met een in Nederland gevestigd uitzendbureau. Beiden waren op basis van meerdere opeenvolgende uitzendopdrachten in Nederland werkzaam en in Nederland sociaal verzekerd. Echter, bij het einde van de uitzendopdracht, eindigde ook steeds de arbeidsovereenkomst en verrichtten X en Y geen werkzaamheden. Als gevolg hiervan oordeelde de SVB dat gedurende de periode van inactiviteit het sociale zekerheidsstelsel van het woonland van toepassing was. X bouwde zodoende geen Nederlands staatspensioen (AOW) op en Y had geen recht op Nederlandse kinderbijslag. X en Y waren het niet eens met deze conclusie en procedeerden tot aan de Centrale Raad van Beroep, die vervolgens prejudiciële vragen stelde aan het Europese Hof van Justitie. In dit artikel bespreek ik het arrest en besluit ik met de praktische gevolgen voor de praktijk.

Gepubliceerd in Vakblad 51, 2022

Duitsland moet uitkeringen grensarbeiders aanpassen van Europese Commissie

Carlo Douven Geschreven door
07-12-2022

De Europese Commissie vraagt Duitsland de regels aan te passen voor de berekening van arbeids-, ziekte- en werkloosheidsuitkeringen van grensarbeiders. Voor inwoners van Duitsland zijn de uitkeringen netto, terwijl niet-inwoners veelal in hun woonland nog belasting moeten betalen.

Bron: Europese Commissie, 28 september 2022

Gepubliceerd in Nieuws