Rubriek: Sociale Zekerheid

Opmerkelijke handelwijze UWV bij stopzetting van vrijwillige verzekeringen WW en WIA voor outbound expats

Sangeeta Narain Door
16-09-2021

Auteur: mr. S.J. (Sangeeta) Narain-Bhansingh, werkzaam bij Ernst & Young Belastingadviseurs, People Advisory Services te Eindhoven.

Jarenlang heeft het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (hierna: UWV) vrijwillige verzekeringen WW en WIA die voor uitgezonden werknemers werden aangevraagd met terugwerkende kracht beëindigd. Vanaf begin dit jaar is deze gedragslijn, zonder enige aankondiging, door het UWV aangepast. Feitelijk houdt dit in dat het UWV vrijwillige verzekeringen WW en WIA niet meer met terugwerkende kracht beëindigt, maar met ingang van de dag waarop het UWV het verzoek tot beëindiging van de vrijwillige verzekeringen ontvangt, dan wel per een toekomstige datum. Voor werkgevers die de vrijwillige verzekeringspremies hebben doorbetaald, kan dit financiële gevolgen hebben. De vraag is dan ook of de handelwijze die het UWV jarenlang heeft toegepast juist is, of dat het UWV met de nieuwe handelwijze vanaf begin dit jaar de wet verkeerd toepast.

Gepubliceerd in Vakblad 41, 2021

Sociale zekerheid bij thuiswerken in twee landen

Nick Tax Geschreven door
16-09-2021

Auteur: Nick Tax, voorlichter bij Bureau voor Belgisch Zaken, Sociale verzekeringsbank te Breda

Tijdens de coronacrisis zijn veel grensarbeiders thuis gaan werken. Omdat het om speciale omstandigheden gaat, is overeengekomen dat er voorlopig geen gevolgen zijn voor grenswerkers die thuiswerken door coronamaatregelen. Vanaf het begin van de coronapandemie hebben de overheden van België, Duitsland en Nederland de werkenden opgeroepen om, al dan niet verplicht, thuis te werken (tenzij het beroep dat niet toelaat). Daarmee wilden de overheden de verspreiding van het coronavirus indammen. Voor grenswerkers betekent dit dat de werkzaamheden worden verplaatst naar een ander land. Normaal kan dit gevolgen hebben voor de toe te passen wetgeving voor de sociale zekerheid en de fiscale behandeling van het loon. Maar de landen van de Europese Unie hebben vanaf het begin van de coronapandemie afspraken gemaakt om wijzigingen te voorkomen. Werkt een grensarbeider door de coronamaatregelen thuis in het land waar hij woont? En werkt hij verplicht of aanbevolen thuis? Dan krijgt hij ieder geval tot 1 januari 2022 niet te maken met een verandering in de toe te passen socialezekerheidswetgeving. Daarna kan het misschien veranderen.

Gepubliceerd in Vakblad 41, 2021

Onbetaald er tussenuit tijdens uitzending binnen de EU: gevolgen voor sociale zekerheidspositie

Caja Huisman Geschreven door
16-09-2021

Auteur: Caja Huisman (caja.huisman@nl.ey.com), werkzaam bij de People Advisory Services praktijk van EY Belastingadviseurs LLP, als senior consultant tax specialties

Het komt vaker voor dat werkgevers hun werknemers de mogelijkheid bieden om een bepaalde periode onbetaald verlof op te nemen. Dit kan verschillende redenen hebben en in sommige situaties kan het zelfs een recht zijn van de werknemer. Hierbij valt te denken aan verlof dat wordt opgenomen in het kader van mantelzorg, maar ook in een cao kunnen regels zijn opgenomen over het opnemen van onbetaald verlof. Hoewel in een nationale situatie dit al genoeg aandachtspunten met zich meebrengt, kan het ook zomaar voorkomen dat een werknemer tijdens zijn uitzending besluit dat hij onbetaald verlof wil opnemen. In dit artikel zal ik ingaan op de mogelijke gevolgen van het opnemen van onbetaald verlof op het gebied van sociale zekerheid tijdens een uitzending binnen de Europese Unie.

Gepubliceerd in Vakblad 41, 2021

Detachering in de internationale uitzendarbeid – het Hof van Justitie verduidelijkt

Jan Peeters Geschreven door
16-09-2021

Auteurs: mr. Jan Peeters en mr. Stephanie Nijs, beide werkzaam als advocaat arbeidsrecht bij Peeters Euregio Law & Tax (j.peeters@euregio.law en s.nijs@euregio.law)

De detachering van werknemers binnen de Europese Unie maakt reeds geruime tijd het voorwerp uit van zowel politieke als juridische discussies. De voornaamste reden hiervoor is de verschillende juridische positie van gedetacheerde werknemers ten opzichte van klassieke migrerende werknemers die gebruikmaken van hun recht op vrij verkeer van werknemers. Zo is deze laatste categorie meteen onderworpen aan het arbeidsrecht en het sociaal zekerheidsrecht van het werkland, daar waar dit voor gedetacheerde werknemers in beginsel niet het geval is. De toetreding tot de Europese Unie van landen waar de loonkosten lager liggen, heeft dan ook gezorgd voor een grote toename in het aantal detacheringen en heeft deze discussie bijgevolg verder aangewakkerd. Om deze reden heeft de Europese Unie gedurende de laatste jaren nieuwe regels ingevoerd en tracht ook het Europees Hof van Justitie toe te zien op eerlijke concurrentie tussen de lidstaten en de correcte toepassing van de bepalingen ter bescherming van gedetacheerde werknemers. Ter illustratie bespreken wij hieronder een recent arrest van 3 juni 2021 waarin het Hof de grenzen inzake detachering afbakent.

Gepubliceerd in Vakblad 41, 2021

Beloning van werknemers in grensoverschrijdend goederenvervoer: divergentie en (dis)coördinatie van systemen in Nederland en Duitsland

Birgit Scherpenborg Geschreven door
16-09-2021

Auteur: Birgit Scherpenborg, werkzaam als Internationale Beratungsassistenz bij KPP Steuerberatungsgesellschaft mbH (birgit.scherpenborg@kpp.de)

Grenzeloos goederenvervoer binnen de Europese Unie is een uitstekend voorbeeld van het vrije verkeer van werknemers en suggereert tegelijkertijd dat grensoverschrijdende inzet van personeel zonder problemen zou verlopen en mogelijk is zonder administratieve of financiële lasten. Dit blijkt echter een misvatting, wanneer men de realiteit bekijkt van een Nederlands logistiek bedrijf dat, wegens personeelstekorten in eigen land, gedwongen is in het buitenland gevestigde vrachtwagenchauffeurs in te huren om in het internationale vrachtvervoer te werken. Het gebrek aan coördinatie tussen de nationale systemen en de daaruit voortvloeiende problemen in de praktijk zullen hieronder worden beschreven.

Gepubliceerd in Vakblad 41, 2021

Franse gezinsbijslag mag worden verrekend met kinderbijslag

Carlo Douven Geschreven door
30-08-2021

A heeft van de Franse CAF onterecht een Franse gezinsbijslag ontvangen. De SVB mag de Franse bijslag verrekenen met de na te betalen kinderbijslag. De SVB hoeft de verrekening niet te schorsten omdat Franse vordering door A mogelijk wordt betwist.

Bron: Centrale Raad van Beroep, 23 juli 2021, ECLI:NL:CRVB:2021:1887

Gepubliceerd in Nieuws

Inspectie SZW wordt Nederlandse arbeidsinspectie

Carlo Douven Geschreven door
27-08-2021

De Inspectie SZW gaat een andere naam krijgen en heet dan Nederlandse Arbeidsinspectie. De naamswijziging van het toezichtsorgaan op arbeid in Nederland gaat waarschijnlijk in op 1 januari 2022.

Bron: Ministerie van SZW, 15 juli 2021

Gepubliceerd in Nieuws

Aanvraag is voldoende om in buitenland werk te zoeken

Carlo Douven Geschreven door
16-08-2021

Een werkloze wil met behoud van zijn WW-uitkering in een andere lidstaat werk gaan zoeken. Het is dan voldoende als de werkloze voor de datum van vertrek het UWV in kennis stelt én verzoekt om een U2-document. De toestemming vooraf van UWV is niet vereist.

Bron: Centrale Raad van Beroep, 1 juli 2021, ECLI:NL:CRVB:2021:1844

Gepubliceerd in Nieuws

Deel Belgische kinderbijslag kort bijstandsuitkering

Carlo Douven Geschreven door
11-08-2021

Z is gescheiden van haar in België verzekerde man en ontvangt bijstand op grond van de Participatiewet. Voor zover de Belgische kinderbijslag die Z ontvangt hoger is dan de Nederlandse gezinsbijslag wordt deze gekort op de Nederlandse bijstandsuitkering.

Bron: Centrale Raad van Beroep, 3 augustus 2021, ECLI:NL:CRVB:2021:1909

Gepubliceerd in Nieuws

A1-verklaring SVB bindt inspecteur en belastingrechter

Carlo Douven Geschreven door
10-08-2021

X heeft een A1-verklaring van de SVB, die de inspecteur en de belastingrechter bindt. X stelt in de belastingaanslag de Nederlandse verzekeringsplicht dan ook tevergeefs ter discussie. De onterecht ingehouden Liechtensteinse premies worden niet verrekend.

Bron: Rechtbank Noord-Nederland, 27 juli 2021, ECLI:NL:RBNNE:2021:3191

Gepubliceerd in Nieuws