Rubriek: Sociale Zekerheid

Werkende Oekraïense ontheemden krijgen recht op kinderopvangtoeslag

Carlo Douven Geschreven door
20-09-2022

Werkende Oekraïense ontheemden kunnen al sinds 15 juni 2022 kinderopvangtoeslag aanvragen. De tegemoetkoming kunnen ze aanvragen voor kinderopvangkosten gemaakt sinds 4 maart 2022.

Bron: Rijksoverheid, 16 september 2022

Gepubliceerd in Nieuws

Verordening 883/2004: redenen om de herziening te herzien?

Sander Kramer Geschreven door
15-09-2022

Auteurs: S.P.M. Kramer LL.M, mr. drs. P.J.T. Mertens en S.M.V. Sivonen LL.M., respectievelijk als onderzoeker verbonden aan het Expertisecentrum ITEM / Universiteit Maastricht (sander.kramer@maastrichtuniversity.nl), als wetenschappelijk coördinator bij het Expertisecentrum ITEM / als promovendus verbonden aan Universiteit Maastricht (pim.mertens@maastrichtuniversity.nl) en als onderzoeker verbonden aan het Expertisecentrum ITEM / Universiteit Maastricht (s.sivonen@maastrichtuniversity.nl).

Op 13 december 2016 publiceerde de Europese Commissie een voorstel tot de herziening van Verordening 883/2004 inzake coördinatie van sociale zekerheidssystemen.(1) Inmiddels ongeveer 5,5 jaar later is de herziening er nog steeds niet gekomen. Onderhavige bijdrage gaat middels enkele thematieken en problematieken in op de vraag of de herziening zelf ondertussen alweer niet toe is aan een herziening en welke concrete aanbevelingen gedaan kunnen worden.

Gepubliceerd in Vakblad 49, 2022

Telewerken door grenswerkers post zomer ‘22

Evelien de Jong Geschreven door
14-09-2022

Auteur: Evelien de Jong, werkzaam als senior manager bij EY Belastingadviseurs LLP te Eindhoven (evelien.de.jong@nl.ey.com)

In dit vakblad is reeds diverse keren toegelicht welke impact internationaal thuiswerken heeft op de sociale zekerheidspositie en belastingplicht van een grenswerker (en diens werkgever) en de zogenoemde “no-impact” maatregelen die van kracht waren vanwege de Coronapandemie. Ik zal daarom in dit artikel geen uitvoerige uiteenzetting geven van de basisregels uit de sociale zekerheidsverordening 883/2004 en de diverse verdragen ter vermijding van dubbele belastingheffing(1). In dit artikel bespreek ik de Richtsnoeren voor Telewerk die de Administratieve Commissie (hierna: AC) op 14 juni 2022 gepubliceerd heeft en het Advies over Belastingheffing bij grensoverschrijdende telewerkers en hun werkgevers van het Europees Economisch en Sociaal Comité (hierna: EESC) van 13 juli 2022(2). Beiden hebben hun gedachten laten gaan over de sociale zekerheidsrechtelijke (de AC) en de fiscale (de EESC) positie van grenswerkers en hun werkgevers. Hieronder licht ik beide posities nader toe en kijk ik voorzichtig vooruit naar de toekomst. In de hoop dat de - vooralsnog - solistische visies op het terrein van de sociale zekerheid en de fiscaliteit uiteindelijk ook uni sono een mooi duet vormen. Of zingt uiteindelijk elk vogeltje toch zijn eigen lied?

Blijven de voorzichtig positieve geluiden uit Brussel een solo of wordt het een duet? En hoe luidt de finale…?

Gepubliceerd in Vakblad 49, 2022

AKW+: extra kinderbijslag bij intensieve zorg

Nick Tax Geschreven door
14-09-2022

Auteur: Nick Tax, Voorlichter Bureau voor Belgische Zaken, BBZ, Kenniscentrum Sociale Zekerheid Nederland-België, (ntax@svb.nl, www.svb.nl/bbz)

Iedereen die in Nederland woont, of daar werkt, heeft recht op kinderbijslag voor zijn kind, jonger dan 18 jaar, dat tot zijn huishouden behoort. Dat is geregeld in de Algemene Kinderbijslagwet. Kinderbijslag is een tegemoetkoming in de kosten van de opvoeding van kinderen, en wordt kwartaalgewijs betaald tot na afloop van een kwartaal waarin het kind 18 jaar wordt. De Sociale Verzekeringsbank is belast met de uitvoering. Maar, wat als een kind is aangewezen op intensieve zorg en er hogere kosten zijn gemoeid met de opvoeding?

Gepubliceerd in Vakblad 49, 2022

Andere regels voor thuiswerken nog niet in zicht

Carlo Douven Geschreven door
13-09-2022

Er zijn Kamervragen beantwoord over veel facetten van grensoverschrijdende samenwerking. Met betrekking tot het thuiswerken is geen nieuws te melden. In diverse gremia wordt nog gepraat over nieuwe fiscale en sociale zekerheidsregels voor het hybride werken.

Bron: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 12 september 2022

Gepubliceerd in Nieuws

Wachttijd kinderbijslag geldt niet voor immigrant uit lidstaat EU

Carlo Douven Geschreven door
08-09-2022

Een Bulgaarse onderdaan heeft haar gewone verblijfplaats in Duitsland gevestigd en verblijf daar legaal. Zij vraag in Duitsland kinderbijslag aan. Duitsland kan haar niet de eerste drie maanden uitsluiten van kinderbijslag omdat zij in Duitsland geen arbeidsinkomsten heeft.

Bron: Hof van Justitie EU, 1 augustus 2022

Gepubliceerd in Nieuws

Onterechte herinnering opgaaf wereldinkomen verstuurd

Carlo Douven Geschreven door
31-08-2022

Op 19 en 26 augustus kan men een herinnering hebben ontvangen voor de opgaaf wereldinkomen. Bij de verzending is iets mis gegaan en zijn 3000 herinneringen ten onrechte verstuurd. De opgaaf was al binnen, maar niet tijdig verwerkt. Er is geen nadere actie nodig.

Bron: Belastingdienst 26 augustus 2022

Gepubliceerd in Nieuws

Verzuim tijdige aanvraag kost 8 jaar AOW

Carlo Douven Geschreven door
24-08-2022

A woont in Zwitserland. Bij zijn aanvraag in 2010 voor een Zwitsers ouderdomspensioen vraagt hij niet ook zijn AOW-rechten aan. Pas in 2019 vraagt hij zijn Nederlandse AOW. De AOW gaat dan pas in één jaar voorafgaand aan de aanvraagdatum in 2019.

Bon: Centrale Raad van Beroep, 2 juni 2022, ECLI:NL:CRVB:2022:1298

Gepubliceerd in Nieuws

Wonen in het buitenland met een RVU en de Zvw

Carlo Douven Geschreven door
19-08-2022

Of op een Regeling voor vervroegde Uittreding de bijdrage ZVW of werkgeversheffing ZVW ingehouden moet worden, hangt af van de vraag of betrokkene in Nederland sociaal verzekerd en of de RVU aan te merken is als loon uit tegenwoordige of vroegere dienstbetrekking.

Bron: Belastingdienst Forum Salaris, 10 augustus 2022

Gepubliceerd in Nieuws

Nederlandse zorgpremies zijn in België aftrekbaar

Carlo Douven Geschreven door
14-08-2022

De Nederlandse premies betaald voor de inkomensafhankelijke bijdrage en de nominale premie Zorgverzekeringswet zijn in Belgie aftrekbaar bij de personenbelasting. Dit geldt voor zowel werknemers als gepensioneerden.

Bron: Nieuwsbrief Bureau Belgische Zaken, 2 augustus 2022

Gepubliceerd in Nieuws