Rubriek: Sociale Zekerheid

Inwoner België die naar China wordt uitgezonden blijft in Nederland verzekerd

Carlo Douven Geschreven door
28-03-2022

Een inwoner van België wordt door zijn Nederlandse werkgever uitgezonden naar China. Op grond van het SZ-verdrag Nederland – China blijft de Belg onder de Nederlandse SZ-wetgeving vallen. De SVB moet een certificate of coverage afgeven.

Bron: Centrale Raad van Beroep, 8 maart 2022, ECLI:NL:CRVB:2022:445

Gepubliceerd in Nieuws

Zonder geldend uitzendcontract niet verzekerd in werkland

Carlo Douven Geschreven door
23-03-2022

X woont in Duitsland en werkt met tussenpozen in zijn gewoonlijk werkland Nederland via een uitzendbureau. Gedurende de periodes dat X contractueel in Nederland werkt, is X in Nederland sociaal verzekerd. In de tussenpozen is X in Duitsland verzekerd.

Bron: A-G Hof van Justitie EU. 17 maart 2022, ECLI:EU:C:2022:197

Gepubliceerd in Nieuws

Internationale sociale zekerheid en inkomstenbelasting in het Coronatijdperk; een hernieuwd overzicht

Richard Bierlaagh Geschreven door
14-03-2022

Auteur: Mr. P.R.M. Bierlaagh, Senior Consultant bij de EY People Advisory Services te Den Haag (richard.bierlaagh@nl.ey.com)

Een kleine twee jaar geleden (halverwege 2020) is mijn bijdrage gepubliceerd waarin ik een overzicht heb gegeven van de destijds geldende Covid-maatregelen op het gebied van de inkomstenbelasting en de sociale zekerheid. Op het moment van het schrijven van dit hernieuwde overzicht, raast de pandemie alweer twee jaar over de wereld en zijn vele van de maatregelen genomen door overheden en diens samenwerkingsverbanden (i.e. de Europese Unie ”EU” en de OESO) nog steeds van kracht. Naast de huidige maatregelen, begint de vraag te spelen wat de lange-termijn invloed zal zijn van het toegenomen thuiswerken dat in beginsel veroorzaakt werd door de pandemie, maar nu een duurzamer karakter aanneemt. In deze bijdrage zal ik op de bovenstaande punten ingaan en afsluiten met een conclusie en toekomstvisie over de mogelijke post-Covid situatie en aandachtspunten voor werkgevers/werknemers om eventuele risico’s op het gebied van de inkomsten/loonbelasting en sociale zekerheid in te perken.

Gepubliceerd in Vakblad 45, 2022

De pleisters kunnen er af! Eindelijk duidelijkheid over de verzekeringsplicht voor (langdurige) zorg na Brexit

Evelien de Jong Geschreven door
14-03-2022

Auteur: Evelien de Jong, Ernst & Young Belastingadviseurs LLP – People Advisory Services (evelien.de.jong@nl.ey.com)

Het sociale zekerheidsprotocol bij de Handels- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk regelt de sociale zekerheidspositie van personen die na 1 januari 2021 in een grensoverschrijdende situatie tussen EU en VK verkeren. Dit Protocol komt grotendeels overeen met EU Verordening 883/2004 zoals vóór de Brexit gold. Over de Wlz en de Zvw verzekeringsplicht post Brexit bleef in de praktijk echter grote onduidelijkheid bestaan. Als gevolg van de uitsluiting van de Wlz meenden velen dat de verzekeringsplicht voor de Wlz en de Zvw op basis van nationale wet- en regelgeving moest worden bepaald. Inmiddels is echter gebleken dat dit op een misverstand berust. In dit artikel wordt hierop nader ingegaan.

Gepubliceerd in Vakblad 45, 2022

Belgische wet- en regelgeving voor grensoverschrijdende werknemers en zelfstandigen: nieuwigheden voor 2022

Sofie Matthys Geschreven door
13-03-2022

Auteur: Sofie Matthys, Director Tax & Legal bij Deloitte Private, Accountancy and Advisory België (smatthys@deloitte.com)

Het jaar 2022 heeft voor België weer talloze wijzigingen voor werknemers, werkgevers en zelfstandigen in petto. In dit artikel vindt u een overzicht van de belangrijkste sociale en fiscale veranderingen die mogelijk een impact hebben op de tewerkstelling van enerzijds mobiele werknemers en hun werkgever en anderzijds mobiele zelfstandigen.

Gepubliceerd in Vakblad 45, 2022

Voortgangsrapportage herzien Sociale Zekerheids-Verordening

Carlo Douven Geschreven door
07-03-2022

Nederland blijft moeite houden met de voorgestelde wijzigingen van de VO 883/2004 betreffende het land dat de werkloosheidsuitkeringen moet uitbetalen en de toepasselijke wetgeving bij detacheringen. In Europees verband vindt nog beraad plaats.

Bron: Ministerie van SZW, 3 maart 2022

Gepubliceerd in Nieuws

Cypriotische premies niet verrekenbaar in Nederland

Carlo Douven Geschreven door
03-03-2022

Een inwoner van Nederland kan niet aannemelijk maken dat hij minder dan 25% van zijn arbeidstijd in Nederland heeft gewerkt. Hij is dan sociaal verzekerd in Nederland. De ten onrechte op het loon ingehouden Cypriotische premies kan hij niet verrekenen.

Bron: Rechtbank-Noord-Nederland, 7 oktober 2021, ECLI:NL:RBNNE:2021:4358

Gepubliceerd in Nieuws

Transactiekosten verlagen netto-uitkering in het buitenland

Carlo Douven Geschreven door
02-03-2022

Transactiekosten die banken, bijv. in Turkije, in rekening brengen bij uitkeringsgerechtigden die wonen buiten het SEPA-gebied (Single Euro Payments Area) kunnen ten koste gaan van de netto-socialezekerheidsuitkering. UWV zal deze bankkosten niet compenseren.

Bron: Ministerie van SZW, 28 februari 2022

Gepubliceerd in Nieuws

Over Luxemburgse ziekte-uitkering zijn in Nederland premies verschuldigd

Carlo Douven Geschreven door
28-02-2022

X is als rijnvarende in 2012 verzekerd in Nederland, omdat het schip werd geëxploiteerd door een Nederlandse onderneming. Ook voor de Luxemburgse ziekte-uitkering is X dan premieplichtig in Nederland.

Bron: Gerechtshof Amsterdam, 23 november 2022, ECLI:NL:GHAMS:2021:3794

Gepubliceerd in Nieuws

A1-verklaring aanvragen bij SVB met eHerkenning

Carlo Douven Geschreven door
17-02-2022

Een A1-verklaring voor werknemers wordt aangevraagd via TWinternet. Om in te loggen op TWinternet is in de loop van 2022 eHerkenning nodig.

Bron: Nieuwsbrief BBZ/BDZ, 27 januari 2022

Gepubliceerd in Nieuws