Rubriek: Sociale Zekerheid

Grensoverschrijdend werken en de zorgverzekering; een zorg op zich?

Carmen Toonen Geschreven door
29-05-2017

Auteur: Carmen Toonen, verbonden aan het Grensarbeiderscentrum van EY Belastingadviseurs LLP, sectie People Advisory Services te Eindhoven (carmen.toonen@nl.ey.com)

Het vrij verkeer van werknemers is één van de grondbeginselen binnen de Europese Unie. Het is een belangrijk element van de interne markt, waardoor Europeanen onder andere de mogelijkheid krijgen om buiten hun woonland te werken. De geboorte van het begrip ‘grensarbeider’ binnen de EU. Alhoewel veel zaken door Europese wet- en regelgeving vergemakkelijkt zijn, of geregeld kunnen worden, blijven veel fiscale en sociaalrechtelijke zaken voor grensarbeiders lastig. De Nederlandse fiscale- en sociale zekerheidswetgeving wordt door veel Nederlanders al als complex ervaren. Buitenlandse fiscale- en sociale zekerheidswetgeving zijn onbekend terrein, veelal in een vreemde taal geschreven en daarom vaak extra complex. Veelal dient er door grensarbeiders derhalve een adviseur ingeschakeld te worden om zeker te stellen dat aan alle wet- en regelgeving wordt voldaan. Dit kan erg kostbaar zijn. Echter, daar waar het gezondheid betreft is het wél belangrijk dat een en ander goed geregeld is.

In dit artikel zal door middel van een tweetal casussen meer informatie gegeven worden inzake de ziektekostenverzekering van grensarbeiders en welke zaken hierbij geregeld moeten worden. De overige fiscale- en sociale zekerheidswetgeving zal buiten beschouwing blijven.

Gepubliceerd in Vakblad 7, 2017

Duitsland kan kinderbijslag voor inwoners van Nederland niet verlagen.

Carlo Douven Geschreven door
15-05-2017

 

In Duitsland is een wetsvoorstel ingediend dat personen die in Duitsland sociaal verzekerd zijn, maar niet in Duitsland wonen een aangepaste, veelal lagere kinderbijslag moeten krijgen. Duitsland wil het woonlandbeginsel gaan toepassen. De Minister van Sociale zaken en werkgelegenheid, Asscher, gelooft niet dat Duitsland de kinderbijslag voor inwoners van Nederland die in Duitsland werken kan verlagen. Een dergelijk beleid is in strijd met het Europees recht (artikel 67 van Verordening (EG) nr. 883/2004).

Bron: Ministerie van Sociale zaken en werkgelegenheid, 11 mei 2017, kenmerk 2017/00000078106

 

Gepubliceerd in Nieuws

EU-Hof moet beslissen of tijdsevenredigheid premiedeel heffingskorting EU-rechtelijk kan

Carlo Douven Geschreven door
13-05-2017

 

Een inwoner van Polen die 6 maanden in Nederland werkt heeft sinds 2013 maar tijdsevenredig recht op het premiedeel van de heffingskorting. De Hoge Raad denkt dat de regeling EU-rechtelijk ‘proof’ is, maar twijfelt (geen ‘acte clair’). De Hoge Raad stelt daarom prejudiciële vragen aan het Europese Hof van Justitie.

Bron: Hoge Raad, 12 mei 2017, ECLI:NL:HR:2017:844

 

Gepubliceerd in Nieuws

Zweden mag gegarandeerd ouderdomspensioen beperken i.v.m. buitenlandse tijdvakken en inkomsten

Carlo Douven Geschreven door
08-05-2017

 

De AG van het Europese Hof van Justitie vindt dat bij de berekening van een gegarandeerd ouderdomspensioen Zweden de hoogte mag beperken tot de tijdvakken van verzekering en/of wonen dat betrokkene sociaal verzekerd was in Zweden. Ook mag met pensioeninkomsten uit een andere lidstaat rekening houden bij de berekening van het recht op een minimumouderdomsuitkering.

Bron: Conclusie AG EU HvJ, 3 mei 2017, C-189/16

 

Gepubliceerd in Nieuws

Geen grensarbeider, dus geen recht op Nederlandse WW

Carlo Douven Geschreven door
05-05-2017

Een inwoner van Duitsland emigreert naar Nederland tijdens zijn ziekte. Hij werkte voor een Duitse GMBH en wordt ontslagen. Er bestaat geen recht op een Nederlandse ww-uitkering, omdat belanghebbende geen grensarbeider was, omdat hij (door zijn ziekte) niet dagelijks heen en weer gereisd heeft.

Bron: Rechtbank Overijssel 6 april 2017 AWB16/2406; 

Gepubliceerd in Nieuws

Asscher maakt modelteksten sociale zekerheidsverdragen bekend

Carlo Douven Geschreven door
04-05-2017

 

Minister Asscher heeft de Eerste Kamer geïnformeerd over het verdragsbeleid inzake sociale zekerheid. Hij presenteert modelteksten voor verdragen ter voorkoming dubbele premieafdracht gedetacheerden en voor de controle van export wettelijke regeling inzake ouderdom. Ook voor recente ontwikkelingen bestaan modelteksten. Omdat een verdrag door onderhandelingen tot stand komen wijken de diverse verdragen vaak van elkaar af.

Bron: Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 3 mei 2017, nr. 2017-0000037165

 

Gepubliceerd in Nieuws

Ten onrechte afgegeven detacheringsverklaring is bindend

Carlo Douven Geschreven door
02-05-2017

Een afgegeven E-101-verklaring (sinds 1 mei 210 een A1-verklaring) is bindend voor de sociale zekerheidsorganen van de lidstaat waar het werk wordt verricht als ook voor de rechterlijke instanties van het werkland. Dat is zelfs het geval als de verklaring is afgegeven voor werkzaamheden die niet binnen de materiële werkingssfeer van de vorordening 1408/71 vallen.

Bron: Europese Hof van Justitie, 27 april 2017, C-620/15

Gepubliceerd in Nieuws

Ten onrechte afgegeven detacheringsverklaring is bindend

Carlo Douven Geschreven door
28-04-2017

Een afgegeven E-101-verklaring (sinds 1 mei 210 een A1-verklaring) is bindend voor de sociale zekerheidsorganen van de lidstaat waar het werk wordt verricht als ook voor de rechterlijke instanties van het werkland. Dat is zelfs het geval als de verklaring is afgegeven voor werkzaamheden die niet binnen de materiële werkingssfeer van de vorordening 1408/71 vallen.

Bron: Europese Hof van Justitie, 27 april 2017, C-620/15

Gepubliceerd in Nieuws

Sociale zekerheid en werken buiten de EU - prejudiciële vragen gesteld

Carlo Douven Geschreven door
25-04-2017

Een Letse zeevarende werkt voor een Nederlandse werkgever op een zeeschip onder de vlag van de Bahama’s. De rechtbank stelt prejudiciele vragen aan de Hoge Raad. Is de Aldewereldleer (verzekerd in Nederland) achterhaald door de Europese Verordening 883/2004 (verzekerd in het woonland)?

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 20 april 2017, ECLI:NL:RBZWB:2017:2454

 

Gepubliceerd in Nieuws

Betwiste A1-verklaring van SVB is (nog) bindend

Carlo Douven Geschreven door
24-04-2017

Een inwoner van Nederland werkt aan boord van diverse binnenvaartschepen voor een Cypriotische onderneming. De door de SVB afgegeven, maar betwiste, A1-verklaring bindt de Belastingdienst en merkt belanghebbende terecht aan als verzekerde. De niet ingehouden loonheffing is niet verrekenbaar met de aanslag IB. Belanghebbende heeft met zijn werkgever afgesproken dat de belasting pas vergoed wordt na ontvangst van de aanslag.

Bron: Rechtbank Den Haag, 7 april 2016, ECLI:NL:RBDHA:2017:3695

 

Gepubliceerd in Nieuws