Sociale Zekerheid

Handboek LH met bijlage over salaryplit

Carlo Douven Geschreven door
04-11-2022

Het nieuwe Handboek Loonheffingen 2022, versie oktober, is uit. In het handboek is een nieuwe bijlage opgenomen. In de bijlage wordt beschreven op welke wijze een salarysplit verwerkt moet worden in de loonadministratie.

Bron: Belastingdienst, 4 november 2022

Gepubliceerd in Nieuws

Bankkosten kunnen hoogte uitkering in buitenland verminderen

Carlo Douven Geschreven door
01-11-2022

Van een aantal Turkse banken is bekend dat zij bij het overmaken van uitkeringen van het UWV naar Turkse bankrekeningen transactiekosten in rekening brengen. Met andere landen kan zich dit ook voordoen, zo wordt toegelicht In een brief aan de Kamer.

Bron: Ministerie van SZW, 28 oktober 2022

Gepubliceerd in Nieuws

Thuiswerkende grensarbeiders: tijd voor actie

Yentl Delahaije Geschreven door
27-10-2022

Auteur: Yentl Delahaije, Global Mobility Specialist, HR bij DAF Trucks. Dit artikel is geschreven op persoonlijke titel (yentl.delahaije@daftrucks.com)

De coronacrisis heeft er mede toe geleid dat de behoefte aan (gedeeltelijk) thuiswerken bij werknemers groter is geworden. Steeds meer werkgevers zien de positieve kanten hiervan in, en gaan - voor zover mogelijk en redelijk - mee in deze behoefte van werknemers. De gevolgen zijn veelal te overzien en hebben geen grote financiële impact. Het wordt echter gecompliceerder als we ons richten op de situatie van grensarbeiders die thuiswerken: hierbij ontstaan er wel aanzienlijke administratieve en financiële lasten voor werkgever en werknemer.

Gepubliceerd in Vakblad 50, 2022

De export van zorg; it’s so EESSI

Rene vd Wissel Geschreven door
27-10-2022

Auteur: Mr. R.G. van der Wissel, adviseur internationale zaken bij het CAK, afdeling Strategie & Beleid (rwissel@hetcak.nl)

In het belang van het vrije verkeer van personen moeten bij migratie binnen de EU bestaande en opgebouwde sociale zekerheidsrechten zoveel als mogelijk behouden blijven. Hiervoor bevat de sociale zekerheidsverordening nr. 883/2004 een stelsel van coördinatieregels. Deze regels maken de zogenoemde export van sociale zekerheidsprestaties mogelijk. De export van zorg kent zijn eigen coördinatiebeginselen en -systeem. De verdere digitalisering van de uitvoering is in volle gang.

Gepubliceerd in Vakblad 50, 2022

Terugblik op conferentie ‘De toekomst van werken/thuiswerken vanuit een grensoverschrijdend perspectief’

Pim Mertens Geschreven door
27-10-2022

Auteurs: mr. drs. P.J.T. Mertens en S.P.M. Kramer LL.M., respectievelijk wetenschappelijk coördinator bij het Expertisecentrum ITEM/als promovendus verbonden aan Universiteit Maastricht (pim.mertens@maastrichtuniversity.nl) en als onderzoeker verbonden aan het Expertisecentrum ITEM/Universiteit Maastricht (sander.kramer@maastrichtuniversity.nl)

Op 13 oktober jl. vond de Benelux Unie-ITEM Conferentie plaats met een focus op de toekomst van (thuis)werken vanuit een grensoverschrijdend perspectief. Centraal stond de huidige stand van zaken, welke ervaringen er zijn in de verschillende grensregio’s die de Benelux-plus kent en wat er geleerd kan worden. Door middel van een combinatie van inzichten uit de wetenschap, praktijk en de politieke dimensie werd de problematiek nader geduid en gezocht naar mogelijke oplossingsrichtingen. De vraag wat de Europese Unie en de Benelux Unie kunnen betekenen nam hierbij een centrale rol in.

Gepubliceerd in Vakblad 50, 2022

Verrekening dubbele premies in Nederland is mogelijk mits …

Carlo Douven Geschreven door
25-10-2022

Ten onrechte in het Liechtenstein ingehouden sociale zekerheidspremies omdat de Rijnvarenden in Nederland verzekerd zijn, kunnen alleen verrekend worden met Nederlandse premies, als de premies door Liechtenstein zijn overgemaakt naar de SVB.

Bron: Conclusie A-G Wattel, 27 september 2022, ECLI:NL:PHR:2022:931

Gepubliceerd in Nieuws

Geen WIA omdat Duits inkomen niet meetelt

Carlo Douven Geschreven door
24-10-2022

V woont in Duitsland en het UWV heeft vastgesteld dat V recht heeft op een WIA-uitkering. De uitkering bedraagt nihil, omdat V in het refertejaar geen loon heeft genoten. Het Duitse Elterngeld en de Duitse ontslagvergoeding zijn niet als loon aan te merken.

Bron: Hoge Raad, 21 oktober 2022, ECLI:NL:HR:2022:1513

Gepubliceerd in Nieuws

Tussen twee uitzendingen in verzekerd in het woonland

Carlo Douven Geschreven door
14-10-2022

Een uitzendkracht die woont in een lidstaat werkt voor een uitzendbureau in Nederland is gedurende de periode tussen twee uitzendingen in, verzekerd in zijn woonland. Voor de tussenperiode bestaat geen recht op kinderbijslag en AOW-opbouw.

Bron: Hof van Justitie EU, 13 oktober 2022, ECLI:EU:C:2022:782

Gepubliceerd in Nieuws

Geen AOW-opbouw tijdens wonen op Bonaire

Carlo Douven Geschreven door
11-10-2022

V heeft geen recht op AOW. Ze woonde korter dan een jaar voor de ingangsdatum van de AOW in Nederland en daarvoor op Bonaire. V woonde daarmee niet lang genoeg binnen het Europese deel van Nederland.

Bron: Hoge Raad, 7 oktober 2022, ECLI:NL:HR:2022:1378

Gepubliceerd in Nieuws

Aanvraagtermijn kinderbijslag is niet in strijd met EU-recht

Carlo Douven Geschreven door
05-10-2022

Een Roemeen gaat in 2016 in Ierland werken en wonen. Hij vraagt in 2018 Ierse kinderbijslag aan. Ierland hoeft niet met terugwerkende kracht tot 2016 kinderbijslag te verlenen. Het verzoek is te laat ingediend.

Bron: Hof van Justitie EU, 29 september 2022, ECLI:EU:C:2022:737

Gepubliceerd in Nieuws