Uit de Praktijk

‘Mobility Reimagined’: internationale mobiliteit als strategisch instrument in de ‘race for talent’

Michelle Croqué Door
14-09-2023

Auteur: Michelle Croqué, werkzaam bij EY Belastingadviseurs LLP (michelle.croque@nl.ey.com)

Dit voorjaar heeft EY zijn 'Mobility Reimagined Survey’ gepubliceerd. Deze studie gaat onder meer in op het belang van internationale mobiliteit, de opzet van mobiliteitsprogramma’s binnen organisaties en de manieren om die het beste in te zetten. De studie geeft inzicht in de mening van meer dan 1.000 professionals op het gebied van internationale mobiliteit en werknemers met recente internationale werkervaring uit 16 verschillende landen. In dit artikel ga ik in op de belangrijkste uitkomsten van dit onderzoek. Hierbij leg ik focus op de wijze waarop internationale mobiliteitsprogramma’s ingezet kunnen worden binnen de HR-strategie en zo een oplossing kunnen bieden voor personeelstekorten op de arbeidsmarkt.

Gepubliceerd in Vakblad 57, 2023

Monitoring van het (privé-)gebruik van e-mail en internet

Helmi van Bergen Geschreven door
14-09-2023

Auteur: Helmi van Bergen, werkzaam als voorlichter/adviseur bij GrensInfoPunt Maastricht en als zelfstandig juridisch adviseur. Dit artikel is geschreven op persoonlijke titel (info@juridiqua.nl)

Het lijkt logisch: op het werk gebruik je als werknemer de zakelijke e-mail en internetaccount voor zakelijke en werkaangelegenheden ten behoeve van het werk. Privézaken regel je via je privéaccounts. Echter privégebruik van de zakelijke accounts komt voor. Maar hoe ga je als werkgever hiermee om? Is het mogelijk om dit te verbieden? Hoe regel je dit? Mag je als werkgever dit monitoren en controleren?

Gepubliceerd in Vakblad 57, 2023

Vaak arbeidsaanbod in Europa voor Nederlandse tekortberoepen

Michel v Smoorenburg Door
14-09-2023

Auteur: Michel van Smoorenburg, arbeidsmarktanalist afdeling Arbeidsmarkt- en advies UWV. Dit artikel is geschreven op persoonlijke titel.

Momenteel kampen veel werkgevers met een tekort aan personeel. Voor het bedrijfsleven belemmert dit de productie, terwijl de krapte bij bijvoorbeeld de zorg en het onderwijs leidt tot onmiskenbaar grote sociaal-maatschappelijke gevolgen. Deze krapte vraagt om oplossingen. Eén daarvan is werven in het buitenland, wat het onderwerp vormt van dit artikel. Daarbij wordt allereerst in Europa de krapte met elkaar vergeleken. Vervolgens wordt een samenvatting gegeven van een onderzoek naar tekort- en overschotberoepen in 29 Europese landen. Ten slotte is nagegaan voor welke Nederlandse tekortberoepen er nog voldoende arbeidsaanbod beschikbaar is in het buitenland. Voor 70% van de Nederlandse tekortberoepen blijkt er ten minste één ander Europees land te zijn waarvoor juist een overschot geldt. De conclusie is dat er voor werkgevers nog best veel wervingskansen liggen in Europa.

Gepubliceerd in Vakblad 57, 2023

Veel deeltijdwerkers in Nederland, maar weinig willen meer uren werken

Michel v Smoorenburg Door
29-06-2023

Auteur: Michel van Smoorenburg, arbeidsmarktanalist bij de afdeling Arbeidsmarkt- en advies van UWV (Michel.vanSmoorenburg@uwv.nl). Dit artikel is geschreven op persoonlijke titel.

Er is grote krapte in Nederland. Vanzelfsprekend zijn dan alle ogen gericht op het nog onbenutte arbeidspotentieel en het vele deeltijdwerk in Nederland. Er zijn ruim een half miljoen deeltijdwerkers die meer uren willen werken en daarvoor direct beschikbaar zijn. Dit lijkt veel, maar in vergelijking tot andere landen willen relatief weinig deeltijdwerkers meer uren werken. Mensen werken in Nederland vooral in deeltijd vanwege de combinatie met zorgtaken of het volgen van een studie. Het gebrek aan voltijds werk speelt hier nauwelijks een rol, want dat is er genoeg. De verwachting is dat in de krappe Nederlandse arbeidsmarkt slechts een klein deel van de deeltijdwerkers is te bewegen om meer uren te gaan werken, tenzij de afweging tussen werk en privé substantieel verandert.

Gepubliceerd in Vakblad 56, 2023

Provinciale Statenverkiezingen: perspectief van de grensregio’s

Pim Mertens Geschreven door
21-04-2023

Auteur: mr. drs. P.J.T. Mertens, wetenschappelijk coördinator bij het Expertisecentrum ITEM (pim.mertens@maastrichtuniversity.nl)

Op 15 maart 2023 vonden de Provinciale Statenverkiezingen plaats. Zeven van de twaalf Nederlandse provincies grenzen daarbij aan een buurland. De provincie Limburg kent een bijzondere positie en kwalificeert in zijn geheel volgens de definitie van Eurostat(1) als ‘grensregio’. Grensoverschrijdende samenwerking en oog voor grensregio’s zouden daarom belangrijke onderwerpen in de Provinciale Statenverkiezingen moeten zijn. Immers, het was nog niet lang geleden dat grenzen gesloten waren en grensbelemmeringen alom aanwezig waren. De ervaringen van COVID-19 bevestigden ook nogmaals: grensoverschrijdende samenwerking is geen vanzelfsprekendheid. Het vergt continue aandacht en investeringen. Maar wat zijn de plannen van de verschillende politieke partijen in de grensprovincies? ITEM heeft in de Reflectie de partijprogramma’s in de zeven grensprovincies doorgenomen en gereflecteerd.(2) Deze bijdrage vat een en ander samen.

Gepubliceerd in Vakblad 54, 2023

Grenseffectrapportage van de Duitse en de Nederlandse energietoeslagen

Ger Essers Geschreven door
21-04-2023

Auteur: Ger Essers, Secretaris van de Stichting Geen Grens 

Bij totstandkoming van nieuwe wet- en regeling, zeer zeker als die tot stand komt in crisissituaties zoals ten tijde van COVID-19, of de energieprijsexplosie, wordt er door de overheden niet gedacht aan een grenseffectrapportage. Logischerwijs wordt er eerst en vooral gedacht aan de sociale positie van eigen inwoners. In dit artikel wordt ingegaan op de introductie van de Nederlandse energietoeslag voor internationale studenten en van de Duitse energietoeslag voor werknemers, gepensioneerden en studenten voor inwoners en niet-inwoners.

Gepubliceerd in Vakblad 54, 2023

Grensoverschrijdend werken en de inschrijfplicht in Nederland

Bodine Wubben Geschreven door
08-12-2022

Auteurs: Bodine Wubben en Marjolein Krommenhoek, respectievelijk werkzaam als Immigratie consultant en als Immigratie senior manager bij Deloitte Belastingadviseurs B.V. (bwubben@deloitte.nl en mkrommenhoek@deloitte.nl). Met ondersteuning van Valérie Ramaekers inzake belastingpositie en Heidi Bröker inzake sociale verzekeringspositie.

Wij adviseren regelmatig grensarbeiders die een woning in België of Duitsland hebben terwijl zij doordeweeks het grootste gedeelte van hun tijd in Nederland doorbrengen. Onlangs hadden wij weer zo een zaak, waarbij een Belgische medewerker doordeweeks in Nederland werkt, in Nederland een huurappartement ter beschikking heeft (‘pied a terre’) en alleen in het weekend weer teruggaat naar zijn huis in België. Zijn gezin bleef in België wonen, en hij wilde ook ingeschreven blijven staan als ingezetene op zijn adres in België. We liepen daardoor tegen verschillende vragen aan zoals: wanneer is het precies verplicht voor iemand om zich in te schrijven in de basisregistratie personen (BRP)? En mag iemand in meerdere landen tegelijkertijd ingeschreven staan? De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) heeft ons onlangs verduidelijking over deze twee vragen gegeven, waar wij in dit artikel dieper op in zullen gaan. Daarnaast zullen wij ingaan op de aandachtspunten ten aanzien van sociale verzekeringen, de WagwEU en de aandachtspunten vanuit een belastingperspectief.

Gepubliceerd in Vakblad 51, 2022

Tijdelijk werken vanaf iedere bestemming - de consequenties en waar rekening mee te houden

Rosa Cleutjens Geschreven door
08-12-2022

Auteur: Rosa Cleutjens, werkzaam als Consultant Assignment Management bij Boxx global expat solutions

Tijdens de Covid-periode hebben veel werknemers ontdekt dat het niet nodig was om dagelijks naar kantoor te komen. Sindsdien kiezen steeds meer werknemers ervoor, gewoon vanuit persoonlijk overwegingen, om tijdelijk vanuit het buitenland te werken. In dit artikel behandelen we dit onderwerp remote werken zonder dat daar een zakelijk vereiste voor is. Voor bedrijven is het aan te raden om een policy op te stellen voor dit aantrekkelijke werknemersvoordeel. Vooral met het oog op onderwerpen als immigratie, het arbeidscontract, het salaris, belastingen, sociale zekerheid en gegevensbescherming. Ook staan we stil bij het proces van goedkeuring, voordat een bedrijf een werknemer tijdelijk naar het buitenland laat gaan.

Gepubliceerd in Vakblad 51, 2022

Wat te verwachten in 2023 bij de inwerkingtreding van het ETIAS?

Aldijana Dedic Geschreven door
08-12-2022

Auteur: Aldijana Dedic, werkzaam bij EY als Senior Global Immigration Consultant (aldijana.dedic@nl.ey.com)

In 2016 heeft de Europese Commissie al een voorstel ingediend om veiligheidscontroles rondom reizigers die niet visumplichtig zijn centraal te organiseren in een Europees IT systeem, het zogenaamde ETIAS. Momenteel mogen 62 nationaliteiten zonder (Schengen)visum het gebied inreizen. Het ETIAS maakt het mogelijk om persoons- en reisgegevens van deze niet-visumplichtige reizigers vooraf te screenen. Met als bedoeling een betere risicoafweging te kunnen maken en efficiëntere reisbewegingen naar het Schengengebied te faciliteren. In oktober 2018 is de oprichting van het ETIAS formeel aangenomen. Het systeem wordt nu naar verwachting eind 2023 operationeel. Wat is het belang van deze ontwikkeling in de praktijk?

Gepubliceerd in Vakblad 51, 2022

Grensbelemmeringen oplossen, hoe organiseer je dat?

Pim Mertens Geschreven door
08-12-2022

Auteur: mr. drs. Pim Mertens, wetenschappelijk coördinator bij het Expertisecentrum ITEM en als promovendus verbonden aan Universiteit Maastricht (pim.mertens@maastrichtuniversity.nl)

Op 18 november 2022 vond de ITEM Jaarconferentie in Groningen plaats. De conferentie stond in het teken van de toekomst van grensregio’s in Europa, gelet op de vele uitdagingen die spelen. Structurele samenwerking en afstemming is hiervoor nodig. Daarbij moeten governancestructuren versterkt worden, grensoverschrijdende samenwerking is geen vanzelfsprekendheid – zo benoemde de Nederlandse minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Hanke Bruins Slot de avond voor de Jaarconferentie in Groningen. Dit zogenoemde multilevel governance is ook nodig om belemmeringen in grensregio’s effectief op te kunnen pakken. De bestuurlijke werkgroep grensbelemmeringen heeft zich over de vraag gebogen hoe een dergelijke aanpak georganiseerd kan worden, om grensbelemmeringen te analyseren, agenderen en prioriteren. Expertisecentrum ITEM heeft eerder hierover een Reflectie uitgebracht(1) Deze bijdrage vat de reflectie kort samen.

Gepubliceerd in Vakblad 51, 2022