Belgische pensioenhervormingsplannen laten heilig huis wankelen (V)

Stefan Bemelmans Geschreven door 04-01-2022

Auteur: mr. S.H.W.A. Bemelmans, ls promovendus verbonden aan het Expertisecentrum ITEM / Universiteit Maastricht en de Law, Tax & Business Unit van de Universiteit Hasselt (stefan.bemelmans@maastrichtuniversity.nl / stefan.bemelmans@uhasselt.be).

In 2021 zijn in het kader van de Pensioenreeks vier bijdragen in dit Vakblad gepubliceerd omtrent het Belgisch, Duits en Nederlands pensioenstelsel.(1) Achtereenvolgens zijn hierin de karakteristieken van de wettelijke, aanvullende en particuliere pensioenvoorzieningen geanalyseerd. Daarnaast is in de vierde bijdrage stilgestaan bij de vraag in hoeverre de eigen woning in deze drie landen kan dienen als (aanvullende) pensioenvoorziening. In de onderhavige bijdrage wordt stilgestaan bij de pensioenhervormingsplannen van de Belgische federale regering, ook wel als de Vivaldi-coalitie(2) aangeduid. Onderhavige bijdrage vormt een vervolg op de bijdrage in de decembereditie van 2020 in dit Vakblad.(3) In die bijdrage is namelijk reeds ingegaan op de pensioenhervormingsplannen van de Belgische federale regering. Geconcludeerd werd dat de in het regeerakkoord(4) opgenomen pensioengerelateerde beleidsinitiatieven grotendeels tegenmoet komen aan de op internationaal en nationaal niveau geconstateerde tekortkomingen van het Belgisch pensioensysteem. In deze bijdrage wordt onderzocht wat de stand van zaken is omtrent de Belgische pensioenhervormingsplannen. Het afgelopen jaar is duidelijk geworden dat niet alleen de formatie van een nieuwe federale regering, maar ook het hervormen van het Belgisch pensioensysteem een proces van de lange adem is. Hoewel de afgelopen maanden verschillende wijzigingen zijn doorgevoerd, dienen de echte knopen namelijk nog tijdens het aanstaande pensioendebat te worden doorgehakt. Zoals zal blijken zullen de (voorgestelde) pensioenhervormingsplannen grote consequenties hebben voor de fiscale faciliëring van bedrijfspensioenvoorzieningen, oftewel de tweede pensioenpijler.

Voor deze inhoud dient u in te loggen.

Wilt u meer lezen en altijd op de hoogte zijn van de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van grensoverschrijdend werken? Sluit een abonnement af. Heeft u al een abonnement, dan kunt u uiteraard inloggen.