Nieuws

Hier treft u een overzicht aan van actualiteiten die van belang zijn bij grensoverschrijdend werken. Voor u deskundig geselecteerd en waar nodig toegelicht. De thema’s die worden opgenomen zijn met name internationaal belastingrecht, sociale zekerheid, arbeidsrecht, migratierecht, pensioen, vermogensrecht en familierecht. Voor toegang tot de complete berichten dient u een abonnement te hebben. U kunt dan ook zoeken door het archief van nieuwsberichten.

Belgische ruling over bestuurdersartikel in belastingverdrag

Carlo Douven Geschreven door
29-09-2023

Een inwoner van België is bestuurder van een Belgische vennootschap en een buitenlands conernonderdeel. De ruling geeft standpunten over vaste inrichting, bestuurdersbeloning en voorkoming van dubbele belasting.

Bron: Federale Overheidsdienst Financiën, 11 juli 2023

Lees meer...

Motie over thuiswerkende grensarbeider

Carlo Douven Geschreven door
28-09-2023

In de Eerste kamer is een motie aangenomen waarin het Kabinet verzocht wordt zo snel mogelijk met België en Duitsland de gesprekken te hernieuwen over fiscale knelpunten bij hybride werken en zo ook discoördinatie te voorkomen.

Bron: Tweede Kamer, 26 september 2023

Lees meer...

Arbeids- en bestuurdersartikel van toepassing bij in Italië wonende DGA

Carlo Douven Geschreven door
27-09-2023

 

Y woont in Italië en is directeur-groot-aandeelhouden van een Nederlandse BV. Op zijn beloning is het arbeids- en het bestuurdersartikel van toepassing. Aan de bestuursactiviteiten wordt € 3000 toegerekend. Y is geen kwalificerende buitenlandse belastingplichtige.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 21 juni 2023, ECLI:NL:GHSHE:2023:2036

Lees meer...

19 landen doen mee aan Kaderovereenkomst telewerken

Carlo Douven Geschreven door
27-09-2023

Inmiddels nemen 19 landen deel aan de Kaderovereenkomst grensoverschrijdend telewerken voor de sociale zekerheid. Op 1 september 2023 is ook Slovenië toegetreden. De andere 18 landen zijn al per 1 juli 2023 toegetreden.

Bron: Federale overheidsdienst Sociale Zekerheid, 20 september 2023

Lees meer...

Werken aan platforms en pijpen leggen is geen internationaal vervoer

Carlo Douven Geschreven door
26-09-2023

X werkt op een schip dat werkt aan grote platforms en pijpen legt. Het vervoer van goederen en personen is zo bijkomstig van aard dat geen sprake is van internationaal vervoer in de zin van het arbeidsartikel van een belastingverdrag.

Bron: Hoge Raad, 22 september 2023, ECLI:NL:HR:2023:1292

Lees meer...

Kamer wil 30%-regeling aanscherpen

Carlo Douven Geschreven door
25-09-2023

Het parlement wil het deskundigheidsvereiste in de 30%-regeling aanscherpen, zodat dit beter aansluit bij de behoeften van de economie en arbeidsmarkt. Verkend moet worden hoe een opleidingseis voor de toelating van arbeidsmigranten van buiten de EU kan bijdragen.

Bron: Tweede Kamer, 21 september 2023

Lees meer...

Hoge Raad - Werkgever moet werknemers informeren over verdragswijziging

Carlo Douven Geschreven door
22-09-2023

Een werkgever (in casu KLM) is uit hoofde van goed werkgeverschap onder omstandigheden gehouden werknemers (in casu piloten) in kennis te stellen van een relevante wijziging van regelgeving zoals een belastingverdrag.

Bron: Hoge Raad, 22 september 2023, ECLI:NL:HR:2023:1276

Lees meer...

Eén belastingstelsel voor kleine en middelgrote ondernemingen

Carlo Douven Geschreven door
21-09-2023

Er is een voorstel om kleine en middelgrote ondernemingen die grensoverschrijdend actief zijn de mogelijkheid te geven om slechts met één belastingdienst te werken in plaats van meerdere belastingstelsels. 

Bron: Europese Commissie, 12 september 2023.

Lees meer...

Prinsjesdag - Weinig nieuws grensoverschrijdend werken

Carlo Douven Geschreven door
20-09-2023

Prinsjesdag brengt weinig nieuws voor grensoverschrijdend werken. Wel blijft de partiële buitenlandse belastingplicht van de 30%-er in de aandacht, maar nog zonder concreet voorstel. In 2024 wordt de 30%-regeling geëvalueerd.

Bron: Ministerie van Financiën, 19 september 2023

Lees meer...

In Duitsland gestationeerde piloot heeft recht op aftrek

Carlo Douven Geschreven door
20-09-2023

Een in Nederland wonende piloot werkt via een zelfstandigheidsconstructie voor Ryanair. Hij mag rekening houden met de gerichte vrijstellingen en aftrek van de vrije ruimte in de IB. Zijn vergoeding is deels ter heffing aan Duitsland.

Bron: Rechtbank Gelderland, 22 augustus 2023, ECLI:NL:RBGEL:2023:4764

Lees meer...

Inwoner België krijgt geen aftrek eigen woning

Carlo Douven Geschreven door
19-09-2023

Een inwoner van België verdient in Nederland 89,3% van zijn inkomen. De 10,7% ziet op een nabetaling van eerdere Belgische werkgever. Hij voldoet niet aan het 90%-criterium en betaalt in België € 8,50 belasting. Hij is geen kwalificerende buitenlandse belastingplichtige.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 27 juli 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:5332

Lees meer...

Algemene heffingskorting in migratiejaar

Carlo Douven Geschreven door
19-09-2023

In een migratiejaar moet voor het belastingdeel van de algemene heffingskorting uitgegaan worden van het belastbare inkomen in de binnenlandse periode. Voor het premiedeel is het wereldinkomen relevant. Het standpunt werkt terug tot 7 juni 2023.

Bron: Ministerie van Financiën, 14 september 2023

 

Lees meer...

Piloot kan gebruik maken van gerichte vrijstellingen

Carlo Douven Geschreven door
18-09-2023

Een piloot woont in Nederland, vliegt voor een Maltese maatschappij en is gestationeerd in het VK. Op grond van het verdrag met het VK is zijn loon belast in Nederland. De ‘Per Diem’ en ‘Cash Expenses’ zijn gericht vrijgesteld.

Bron: Rechtbank Noord-Holland, 23 augustus 2023, ECLI:NL:RBNHO:2023:8644

Lees meer...

Fout bij versturen Belgische aangifte niet-inwoners

Carlo Douven Geschreven door
16-09-2023

De Belgische FOD heeft aangiften 2023 in de belasting niet-inwoners per ongeluk verstuurd aan personen die vorig jaar geen belastbaar inkomen ontvangen in België. De aangifte hoeft niet te worden ingediend.

Bron: Federale Overheidsdienst Financiën

Lees meer...

Derdelanders uit Oekraïne kunnen voorlopig blijven (werken)

Carlo Douven Geschreven door
15-09-2023

De beëindiging van de Richtlijn tijdelijke bescherming (RTB) voor derdelanders op 4 september is bevroren tot de Raad van State uitspraak in hoger beroep heeft gedaan. Derdelanders mogen tot die tijd hun verblijf in Nederland voortzetten.

Bron: Ministerie van Justitie en Veiligheid, 2 september 2023

Lees meer...

Belgisch rustpensioen is onderdeel van het Nederlandse premie-inkomen.

Carlo Douven Geschreven door
15-09-2023

W heet de Italiaanse nationaliteit,woont in Nederland en ontvangt een Belgisch rustpensioen. W is in Nederland sociaal verzekerd. Het rustpensioen is onderdeel van het Nederlandse premie-inkomen.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 26 april 2023, ECLI:NL:GHSHE:2023:1378

Lees meer...

Wereldinkomen is relevant voor premiedeel algemene heffingskorting

Carlo Douven Geschreven door
14-09-2023

Een inwoner van Indonesië emigreert in 2016 naar Nederland. Hij is in de binnenlandse periode in Nederland sociaal verzekerd. Op basis van het wereldinkomen moet het premiedeel van de algemene heffingskorting worden berekend.

Bron: Gerechtshof s’Hertogenbosch, 7 juni 2023, ECLI:NL:GHSHE:2023:1871

Lees meer...

Toepasselijk arbeidsrecht bepalen hangt van veel factoren af

Carlo Douven Geschreven door
14-09-2023

Bij het toepasselijke arbeidsrecht vaststellen is van belang of er een nauwere band bestaat met een ander land dan het gewoonlijke werkland. Daarbij is van belang waar de werknemer belasting- en premieplichtig is en waar het salaris en de arbeidsvoorwaarden vastgesteld worden.

Bron: Hoge Raad, 17 maart 2023, ECLI:NL:HR:2023:408

Lees meer...

ABP-pensioen leidt tot conserverende aanslag bij emigratie

Carlo Douven Geschreven door
14-09-2023

T emigreert naar Frankrijk en heeft een pensioen opgebouwd bij het ABP. De bij emigratie opgelegde conserverende aanslag voor de volledige waarde is terecht. De heffing over het publiekrechtelijk pensioen komt toe aan Nederland.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 26 april 2023, ECLI:NL:GHSHE:2023:1377

Lees meer...

Leraar emigreert naar België en toepassing (hoog)lerarenartikel

Carlo Douven Geschreven door
13-09-2023

Als een leraar die langer dan twee jaar werkzaam is als leraar emigreert naar België leidt art. 20 belastingverdrag NL – B niet tot heffing in woonland België. Bij een emigratie binnen de tweejaarstermijn heeft België wel nog heffingsrecht.

Bron: Kennisgroepen Belastingdienst, 12 september 2023

Lees meer...

Werkgever stopt na 5 jaar met 30%-vergoeding

Carlo Douven Geschreven door
13-09-2023

Ten gevolge van de wetswijziging ingaande 2019 past een werkgever bij werknemer A in plaats van na 8 jaar na 5 jaar de 30%-regeling niet meer toe. A heeft geen recht meer op de 30%-vergoeding omdat deze niet is aangewezen door de werkgever. De verkorting van de looptijd is niet in strijd met het rechtszekerheidsbeginsel.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 25 augustus 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:5812

Lees meer...

Ontslagstamrecht is voor belastingverdrag (soortgelijk aan) pensioen

Carlo Douven Geschreven door
12-09-2023

Y woont in België en koopt zijn stamrecht ter zake van een ontslag uit een Nederlandse dienstbetrekking deels af. De afkoopsom is belast in Nederland op grond van het pensioenartikel. Het artikel voor andere inkomsten is niet van toepassing.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 24 mei 2023, ECLI:NL:GHSHE:2023:1705

Lees meer...

Regularisatie SVB leidt tot ambtshalve vermindering aanslag

Carlo Douven Geschreven door
11-09-2023

Op basis van een regularisatie tussen de SVB en Luxemburg is L alsnog als verzekerde in Luxemburg aangemerkt. De inspecteur moet zich bij deze overeenkomst aansluiten en ook na de 5-jaarstermijn de premies ambtshalve teruggeven.

Bron: Gerechtshof Den Haag, 2 mei 2023, ECLI:NL:GHDHA:2023:803

Lees meer...

Uitkering Curaçao is onderdeel bijdrage-inkomen Zvw

Carlo Douven Geschreven door
08-09-2023

V woont in Nederland en is hier sociaal verzekerd. V ontvangt een algemene ouderdomsverzekering van Curaçao. De uitkering is onderdeel van het bijdrage-inkomen Zorgverzekeringswet.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 26 april 2023, ECLI:NL:GHSHE:2023:1379

Lees meer...

Prejudiciële vragen over premiedeel ouderenkorting

Carlo Douven Geschreven door
07-09-2023

De Rechtbank vraagt de Hoge Raad of voor een buitenlands belastingplichtige die (een deel van het jaar) premieplichtig is in Nederland, het premiedeel van de ouderenkorting moet worden berekend uitgaande van het in Nederland belaste inkomen of het wereldinkomen?

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 18 augustus 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:5776

Lees meer...

Afwezigheid verdragsinwonerschap leidt tot heffing in Nederland

Carlo Douven Geschreven door
06-09-2023

De vermindering en saldering van de rekening-courantschuld van P vormt winst uit aanmerkelijk belang. Een beroep op het verdrag met België (2015) en met de VS (2015) baat P niet. P is voor de toepassing van de belastingverdragen geen inwoner van die landen.

Bron: Gerechtshof Den Haag, 27 juni 2023, ECLI:NL:GHDHA:2023:1446

Lees meer...

Duitse pensionado’s krijgen geen Nederlandse fiscale voordelen

Carlo Douven Geschreven door
05-09-2023

Twee pensionado’s krijgen geen toegang tot Nederlandse fiscale faciliteiten. Eén omdat hij in Duitsland belasting betaalt en faciliteiten in Duitsland kan krijgen en de ander omdat de belasting hoger zou zijn geweest als hij inwoner van Nederland zou zijn geweest.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 5 april 2023, ECLI:NL:GHSHE:2023:1099 en 1100

Lees meer...

Non-discriminatiebepaling belastingverdrag Italië ook voor erfbelasting

Carlo Douven Geschreven door
04-09-2023

Een inwoonster van Nederland met de Nederlandse en Italiaanse nationaliteit kan voor de erfbelasting een beroep doen op de non-discriminatiebepaling in het belastingverdrag met Italië. Al baat het haar in de casus niet.

Bron: Hoge Raad, 18 augustus 2023. ECLI:NL:HR:2023:1098

Lees meer...

30%-regeling en 30 jaar worden

Carlo Douven Geschreven door
01-09-2023

Als een werknemer gebruikt maakt van de 30%-regeling en 30 jaar wordt, dan moet vanaf de maand na de de verjaardag, aan de hogere salarisnorm worden voldaan. De salarisnorm wordt naar rato herrekend.

Bron: Belastingdienst Forum Salaris, 31 juli 2023

Lees meer...

Betaald ouderschapsverlof en de 30%-vergoeding

Carlo Douven Geschreven door
31-08-2023

Een uitkering betaald ouderschapsverlof is loon uit tegenwoordige dienstbetrekking. Als de uitkering door de werkgever wordt betaald, is de 30%-regeling van toepassing. Als het UWV uitkeert, is de 30%-regeling niet van toepassing.

Bron: Belastingdienst Forum Salaris, 11 augustus 2023

Lees meer...

Duurzaam gebruik Belgische auto was er al voor aangifte BPM

Carlo Douven Geschreven door
30-08-2023

K doet aangifte BPM voor twee Belgische auto’s. De inspecteur bewijst dat K de auto’s al veel langer duurzaam in gebruik had. De naheffingsaanslagen BPM met boete zijn dan terecht opgelegd.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 8 maar 2023, ECLI:NL:GHSHE:2023:786

Lees meer...

Lijfrentetermijnen inwoner Filipijnen zijn belast in Nederland

Carlo Douven Geschreven door
29-08-2023

O woont in de Filipijnen en ontvangt lijfrentetermijnen uit Nederland van Nationale Nederlanden. De lijfrentetermijnen zijn in Nederland belast, omdat deze ten laste van de winst zijn gekomen van Nationale Nederlanden.

Bron: Conclusie A-G Wattel, 2 augustus 2023, ECLI:NL:PHR:2023:707

Lees meer...

Kaderovereenkomst telewerken ook in het Nederlands

Carlo Douven Geschreven door
28-08-2023

De kaderovereenkomst telewerken voor de sociale zekerheid op basis van art. 16 VO 883/2004 is ook in een naar het Nederlands vertaalde versie beschikbaar.

Bron: Staatscourant, 28 juni 2023, 20886

Lees meer...

Einde looptijd 30%-regeling in loop van de maand

Carlo Douven Geschreven door
25-08-2023

De 30%-vergoeding kan alleen toegepast worden als het genietingsmoment van het loon valt binnen de looptijd van de 30%-regeling. De vergoeding kan dan alleen zien op de dagen dat de 30%-regeling van toepassing is.

Bron: Kennisgroepen Belastingdienst, 24 augustus 2023

Lees meer...

Canadese onderzoekster heeft geen recht op 30%-regeling

Carlo Douven Geschreven door
24-08-2023

R is in 2018 naar Nederland gekomen, met een tijdelijke verblijfsvergunning, om onderzoek te verrichten. Sinds 2020 werkt ze bij de universiteit in dienstbetrekking. Omdat ze al in Nederland werkzaam was heeft ze in 2020 geen recht op de 30%-regeling.

Bron: Gerechtshof ’s-Gravenhage, 19 juli 2023, ECLI:NL:GHDHA:2023:1437

Lees meer...

Werken op een schip leidt niet tot inkomsten uit scheepvaart

Carlo Douven Geschreven door
23-08-2023

A werkt op schepen als medewerker van een bergingsmaatschappij. A geniet geen inkomsten uit scheepvaart gezien de aard van zijn werkzaamheden. Ook heeft hij geen vaste inrichting of is hij een vaste vertegenwoordiger. Zijn loon is in Nederland belast.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 15 maart 2023, ECLI:NL:GHSHE:2023:894

Lees meer...

Partiële buitenlandse belastingplicht niet van rechtswege

Carlo Douven Geschreven door
22-08-2023

Een 30%-er kan de partiële buitenlandse belastingplicht alleen op verzoek toepassen, bijv. door de partiële buitenlandse belastingplicht in de aangifte toe te passen. Nu de aanslag onherroepelijk vast staat, kan geen ambtshalve vermindering volgen.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 15 maart 2023, ECLI:NL:GHSHE:2023:898

Lees meer...

Middeling ook bij deeljaar kwalificerende buitenlandse belastingplicht

Carlo Douven Geschreven door
21-08-2023

Bij besluit van 11 augustus 2023 is goedgekeurd, dat middeling onder voorwaarden ook mogelijk als gedurende een deeljaar binnenlandse belastingplicht of kwalificerende buitenlandse belastingplicht bestaat bijv. ten gevolge van migratie.

Bron: Staatscourant 17 augustus 2023, nr. 23180

Lees meer...

Plegen te werken in meerdere lidstaten

Carlo Douven Geschreven door
19-08-2023

C werkt in Spanje voor zijn in Nederland geregistreerde bedrijf. Nederland is niet zijn gewoonlijk werkland omdat niet aannemelijk is dat C een aanzienlijk deel van zijn werk ook in Nederland verricht. Zijn echtgenote krijgt na het overlijden geen Nederlandse (pro rata)-ANW.

Bron: Centrale Raad van Beroep, 25 mei 2023, ECLI:NL:CRVB:2023:986

Lees meer...

Meer duidelijkheid derdelanders uit Oekraïne

Carlo Douven Geschreven door
18-08-2023

Een informatiepakket derdelanders uit Oekraïne informeert gemeenten over de beëindiging van de tijdelijke bescherming van derdelandeers onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming van vluchtelingen uit Oekraïne zonder de Oekraïense nationalteit.

Bron: Ministerie van Veiligheid en Justitie, juli 2023

Lees meer...

Loondoorbetaling bij ziekte kan leiden tot verval 30%-regeling

Carlo Douven Geschreven door
17-08-2023

Als een werknemer gebruik maakt van de 30%-regeling en ten gevolge van ziekte een lager loon doorbetaald krijgt, kan dat leiden tot verval van de 30%-regeling met terugwerkende kracht tot de aanvang van het kalenderjaar.

Bron: Belastingdienst Forum Fiscaal Dienstverleners, 13 april 2023

Lees meer...

Inwoner België heeft geen recht op belastingdeel heffingskorting

Carlo Douven Geschreven door
16-08-2023

A woont in België en vaart op een schip onder Nederlandse vlag voor een Nederlandse werkgever. Hij is premieplichtig in Nederland, maar niet in Nederland belastingplichtig. G heeft dan geen recht op het belastingdeel van de heffingskortingen.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 28 juli 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:5341

Lees meer...

Verkoop AB-pakket inwoner VAE is in Nederland belast

Carlo Douven Geschreven door
15-08-2023

X woont in de Verenigde Arabische Emiraten (VAE). X verkoopt in 2016 zijn aanmerkelijk belang-aandelen. Het belastingverdrag met de VAE is niet van toepassing, omdat X geen onderdaan is van het VAE. Nederland mag de verkoopwinst belasten.

Bron: Gerechtshof Den Haag, 5 juli 2023, ECLI:NL:GHDHA:2023:1303

Lees meer...

Duitse Rente van inwoner Nederland is volledig belast

Carlo Douven Geschreven door
14-08-2023

G woont in Nederland en ontvangt een Duitse Rente. G heeft eerder in Duitsland gewoond en gewerkt. G maakt niet aannemelijk dat de premie voor de Duitse Rente in Duitsland niet tot fiscale voordelen heeft geleid. De Rente is volledig belast.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 25 juli 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:5190

Lees meer...

Geen aftrek hypotheekrente Duitse woning voor deel partner

Carlo Douven Geschreven door
11-08-2023

U en T zijn gehuwd en wonen in Duitsland. U is een kwalificerend buitenlands belastingplichtige. U krijgt alleen voor haar deel aftrek van de hypotheekrente. U bewijst niet dat T ook een kwalificerend buitenlands belastingplichtige is.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 27 juli 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:5331

Lees meer...

Voorkoming van dubbele belasting verlaagt 30%-vergoeding

Carlo Douven Geschreven door
10-08-2023

Als voor loon recht bestaat op een aftrek ter voorkoming van dubbele belasting, dan moet daar bij de bepaling van de hoogte van de 30%-vergoeding rekening mee worden gehouden. Zo niet, dan leidt dat tot een onjuiste loonaangifte.

Bron: Kennisgroepen Belastingdienst, 8 augustus 2023

Lees meer...

Collegegeld betaald voor belastingplicht is niet aftrekbaar

Carlo Douven Geschreven door
09-08-2023

B en N komen vanuit het buitenland naar Nederland om te studeren en betalen verplicht de studiekosten voor hun komst. Deze studiekosten zijn niet aftrekbaar omdat ze op moment betaling (nog) geen belastingplichtigen zijn in Nederland.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 20 en 28 juli 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:5105 en 5326

Lees meer...

Besluit Inkomstenverhouding gepubliceerd

Carlo Douven Geschreven door
08-08-2023

Er is een kennisdocument Inkomstenverhouding (versie mei 2020) gepubliceerd. In hoofdstuk 8 is te vinden hoe inkomstenverhoudingen gebruikt moeten worden in de aangifte loonheffingen bij grensoverschrijdend werken of wonen.

Bron: Ministerie van SZW, 3 augustus 2023

Lees meer...

Niet doorgeven adreswijziging leidt tot verzuimboete

Carlo Douven Geschreven door
07-08-2023

Y verhuist binnen Duitsland maar geeft geen adreswijziging door aan de voormalige Nederlandse woongemeente of de Belastingdienst. Het gevolg is dat Y de Nederlandse belastingaangifte te laat doet. De verzuimboete is terecht opgelegd.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 10 juli 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:4789

Lees meer...

Welk inkomen bepaalt hoogte heffingskortingen?

Carlo Douven Geschreven door
04-08-2023

P woont in België en is in Nederlandse loondienst werkzaam. Hij is belasting- en premieplichtig in Nederland. Voor het premiedeel van arbeidskorting 2018 is het in Nederland belaste loon relevant. Voor de algemene heffingskorting het wereldinkomen.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 10 juli 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:4801

Lees meer...

Nieuwe Blue Card-richtlijn moet dit jaar zijn geímplementeerd

Carlo Douven Geschreven door
03-08-2023

Een aanpassing van de Blue Card-richtlijn (EU 2021/1883) zal de voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen die hooggekwalificeerd werk willen verrichten versoepelen. Een Nederlands wetsvoorstel is ingediend.

Bron: Raad van de Europese Unie, 17 juli 2023

Lees meer...

Inwoner Zwitserland heeft voor loonbelasting beperkt recht op heffingskortingen

Carlo Douven Geschreven door
02-08-2023

A woont in Zwitserland en ontvang pensioenuitkeringen en AOW uit Nederland. A heeft in de loonbelasting geen recht op de algemene heffingskorting en de ouderenkorting. Die kan hij mogelijk wel in de inkomstenbelasting claimen.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 17 juli 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:5027

Lees meer...

Looptijd 30%-beschikking na ontdekking fout herstelt

Carlo Douven Geschreven door
01-08-2023

Een werkafspraakhouder geeft een foutieve looptijd aan bij de aanvraag van een 30%-beschikking. De juiste feiten waren bij de werkafspraakhouder bekend. Met toepassing van de hardheidsclausule is de fout hersteld.

Bron: Ministerie van Financiën, 18 juli 2023

Lees meer...

Piloot heeft toegang tot gerichte vrijstellingen

Carlo Douven Geschreven door
31-07-2023

Een piloot werkt via een limited voor een Ierse vliegmaatschappij. De Advocaat-Generaal vindt dat de piloot ook nu die niet werkt voor een Nederlandse inhoudingsplichtige toegang heeft tot de gerichte vrijstellingen van de werkkostenregeling.

Conclusie A-G Ettema, 7 juli 2023, ECLI:NL:PHR:2023:672

Lees meer...

Artiestenartikel is alleen van toepassing als men optreedt

Carlo Douven Geschreven door
27-07-2023

U is voor de toepassing van het belastingverdrag niet aan te merken als artiest. Hij produceert alleen de muziek, maar treedt niet zelf op. Bij de voorkoming van dubbele belasting is de verrekeningsmethode voor U niet van toepassing.

Bron: Rechtbank Den Haag, 22 juni 2023, ECLI:NL:RBDHA:2023:9564

Lees meer...

Duits pensioen leidt niet tot vrijstelling premie AOW

Carlo Douven Geschreven door
26-07-2023

B woont in Nederland en ontvangt een Duits pensioen. Vanaf 10 augustus ontvangt B ook een AOW-uitkering. Tot die datum was B niet verzekerd voor de WLZ, maar wel voor de AOW en Anw. De ingangsdatum van de Duitse rente is hiervoor niet relevant.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 19 juni 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:4245

Lees meer...

In Ierland gestationeerde piloot woont in Nederland

Carlo Douven Geschreven door
25-07-2023

H is werkzaam als piloot voor een Ierse vliegmaatschappij en was gestationeerd onder meer in Ierland. Het loon is in Nederland belast omdat hij daar woont. Zijn kostenvergoeding is deels aan te merken als gericht vrijgesteld.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 29 december 2022, ECLI:NL:GHSHE:2022:4709

Lees meer...

Aanvraag kaderovereenkomst telewerken is mogelijk

Carlo Douven Geschreven door
24-07-2023

Sinds 5 juli 2023 is het op de website van de SVB mogelijk voor telewerkende werknemers voor een in Nederland gevestigde werkgever een beroep te doen op kaderovereenkomst telewerken.

Bron: SVB, 6 juli 2023

Lees meer...

Sociale zekerheid bij samenloop loon en een IVA-uitkering

Carlo Douven Geschreven door
21-07-2023

Bij een samenloop van doorbetaling bij ziekte en een IVA-(arbeidsongeschiktheids)uitkering is zo lang de dienstbetrekking doorloopt de werknemer verzekerd in het werkland. Na beëindiging van de dienstbetrekking is men verzekerd in het woonland.

Bron: Kennisgroepen Belastingdienst, 18 juli 2023

Lees meer...

Verminderingen algemene heffingskortingen zijn juist toegepast

Carlo Douven Geschreven door
20-07-2023

L woont in 0217 in België en geniet een in België belast Nederland pensioen. L is als partner een kwalificerende buitenlands belastingplichtige. De inspecteur heeft de verminderingen van de (bijzondere) verhoging van de algemene heffingskorting juist berekend.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 23 november 2023, ECLI:NL:GHSHE:2022:4046

Lees meer...

Pensioenverrekening bij scheiding leidt tot dubbele heffing

Carlo Douven Geschreven door
19-07-2023

A woont in Costa Rica en ontvangt pensioen uit Nederland. Hij is gescheiden en het pensioen is niet verevend. Hij ontvangt zelf de in Nederland belaste termijnen en betaalt een deel aan zijn ex in Nederland. De doorbetaling is niet aftrekbaar.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 23 mei 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:3500

Lees meer...

Documenten remittancebepaling in belastingverdragen openbaar

Carlo Douven Geschreven door
18-07-2023

Er zijn 15 documenten openbaar gemaakt over de remittancebepaling in belastingverdragen. De documenten zien onder meer op de verdragen met het Verenigd Koninkrijk, Ghana, Ierland, Maleisië en Singapore.

Bron: Ministerie van Financiën, 13 juli 2023

Lees meer...

Musicalartiest moet (ook) in Nederland belasting betalen

Carlo Douven Geschreven door
17-07-2023

M woont in Nederland en speelt in Oostenrijk als werknemer mee in een musical. Het artiestenartikel in het verdrag met Oostenrijk wijst het heffingsrecht aan Oostenrijk toe. Nederland mag (ook) belasting heffen met toepassing van de verrekeningsmethode.

Bron: Gerechtshof Amsterdam, 22 juni 2023, ECLI:NL:GHAMS:2023:1596

Lees meer...

Schenkingsrecht bij schenking aan kind in VK

Carlo Douven Geschreven door
14-07-2023

De Belastingdienst legt uit welke stappen gezet moet worden om te bezien in welk(e) landen schenkingsrecht verschuldigd is, als een inwoner van Nederland een schenking doet aan een kind in het buitenland.

Bron: Belastingdienst Forum Fiscaal Dienstverleners, 30 juni 2023

Lees meer...

Geen uitzendregeling eigen woning bij permanent vertrek

Carlo Douven Geschreven door
13-07-2023

De uitzendregeling eigen woning is alleen van toepassing als de werknemer tijdelijk is uitgezonden naar het buitenland. Dat is niet het geval als de werknemer niet de intentie heeft terug te keren en de woning uit veiligheidsoverwegingen aanhoudt.

Bron: Kennisgroepen Belastingdienst, 11 juli 2023

Lees meer...

Oeso actualiseert de MLI Matching database

Carlo Douven Geschreven door
12-07-2023

De OESO heeft de MLI Matching Database geactualiseerd naar de stand van zaken op 10 juli 2023. In de database kunt u zien op welke punten bilaterale belastingverdragen zijn gewijzigd ten gevolge van het mulitilateraal instrument.

Bron: OESO, 10 juli 2023

Lees meer...

Duitse pensionado’s hebben geen recht op Nederlandse faciliteiten

Carlo Douven Geschreven door
11-07-2023

Een gepensioneerd echtpaar woont in Duitsland en geniet Nederlandse AOW en pensioen. Ze hebben geen gering inkomen, hoewel hun AOW nagenoeg onbelast is in Duitsland. Nederland hoeft geen fiscale faciliteiten te verlenen.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 14 juni 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:4125

Lees meer...

Einde 30%-regeling werkt door in box 3

Carlo Douven Geschreven door
10-07-2023

Als de 30%-regeling gedurende een kalenderjaar afloopt en er is gekozen voor buitenlandse belastingplicht, dan wordt het voordeel uit sparen en beleggen dat bij een buitenlands belastingplichtige niet belast is, naar tijdsgelang herleid.

Bron: Gerechtshof Amsterdam, 2 mei 2023, ECLI:NL:GHAMS:2023:1536

Lees meer...

Duitse Grundrente is onderdeel belastbare inkomen

Carlo Douven Geschreven door
07-07-2023

De Duitse Grundrente is een toeslag op de Duitse Rentenversicherung. De Grundrente maakt deel uit van het (belastbare) inkomen uit werk en woning en daarmee van het Nederlandse premie- en bijdrage-inkomen.

Bron: Kennisgroepen Belastingdienst, 6 juli 2023

Lees meer...

Hoogleraar is voor zijn loon belast in Nederland

Carlo Douven Geschreven door
06-07-2023

B woont in België. Hij werkt als hoogleraar voor een Nederlandse publiekrechtelijke universiteit en voor een in Nederland gevestigd bedrijf. X maakt niet aannemelijk dat hij ook in België gewerkt heeft. Nederland heeft het heffingsrecht.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 15 juni 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:4234

Lees meer...

Thuiswerkregeling voor grensarbeiders is er (nog) niet

Carlo Douven Geschreven door
05-07-2023

Er zijn kamervragen beantwoord over fiscale thuiswerkregels van grensarbeiders. De antwoorden bevatten geen nieuws. De onderhandelingen met de Duitsland en België lopen, maar een thuiswerkregeling is er nog niet.

Bron: Ministerie van Financiën, 3 juli 2023

Lees meer...

17 landen nemen al deel aan Kaderovereenkomst telewerken

Carlo Douven Geschreven door
04-07-2023

Inmiddels hebben 17 landen de kaderovereenkomst telewerken ondertekend. België is de dispositarisstaat voor de Kaderovereenkomst. Op de Belgische site is ook de overeenkomst en het toelichtingsmemorandum te vinden.

Bron: FOD Sociale Zekerheid, 3 juli 2023

Lees meer...

Box 3-heffing voor medewerker internationale organisatie

Carlo Douven Geschreven door
03-07-2023

Belg G, woonde in Nederland voordat hij ging werken bij het Europees Octrooi Bureau. G is dan vanuit Nederland geworven. De vermogensinkomsten zijn dan belast in box 3.

Bron: Hoge Raad, 23 juni 2023, ECLI:NL:HR:2023:954

Lees meer...

Geen aftrek voor betaling studiekosten voor ontstaan belastingplicht

Carlo Douven Geschreven door
30-06-2023

Als iemand naar Nederland komt om hier te studeren en hij betaalt het collegegeld voorafgaand aan de emigratie, dan is het collegegeld niet aftrekbaar als scholingsuitgave. Betrokkene is dan nog geen belastingplichtige in Nederland.

Bron: Kennisgroepen Belastingdienst, 23 juni 2023

Lees meer...

Nederlandse pensioenen inwoner Zwitserland terecht deels belast

Carlo Douven Geschreven door
30-06-2023

De wijziging van het belastingverdrag met Zwitserland per 1 januari 2023, waardoor de pensioenen van Y deels in Nederland belast zijn, is niet in strijd met het EVRM. De inspecteur heeft terecht ook de aangroei van de pensioenen na de emigratie belast.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 6 juni 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:3875

Lees meer...

Liechtensteinse S1-verklaring heeft geen rechtskracht

Carlo Douven Geschreven door
29-06-2023

De SVB mag een A1-verklaring met terugwerkende kracht afgeven. De later door Liechtenstein afgegeven S1-verklaring over dezelfde periode heeft geen rechtskracht. Belanghebbende kan de Liechtensteinse premies niet in Nederland verrekenen..

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 15 juni 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:4227

Lees meer...

Sporters in Monaco zijn daar belast

Carlo Douven Geschreven door
29-06-2023

Sporters die in Monaco wonen worden in hun woonland belast. Nederland doet woonplaatsonderzoeken bij emigranten naar Monaco. Er wort onderzoek gedaan naar gunstregimes ook van andere landen.

Bron: Ministerie van Financiën, 22 juni 2023

Lees meer...

Besluit voorkoming dubbele belasting in de winstsfeer

Carlo Douven Geschreven door
28-06-2023

In het Besluit worden diverse punten behandeld betreffende de verdragstoepassing en voorkoming van dubbele belasting in de winstsfeer o.a. over vaste inrichting, dividend, inwonerschap lichamen en grensboeren.

Bron: Ministerie van Financiën, 16 juni 2023, Stcrt. 2023, 17534

Lees meer...

Grensondernemer heeft geen recht op TOZO.

Carlo Douven Geschreven door
28-06-2023

De tegemoetkoming voor ondernemers in het kader van de Corona-maatregelen (TOZO 1) is voor het EU-recht een bijstandsuitkering. Dus de sociale zekerheidsverordening geeft geen recht op de TOZO voor buitenlandse (grens)ondernemers.

Bron: Centrale Raad van Beroep, 27 juni 2023, ECLI:NL:CRVB:2023:1100

Lees meer...

Nieuwe belastingverdrag Nederland - België is gepubliceerd

Carlo Douven Geschreven door
27-06-2023

België en Nederland hebben het nieuwe belastingverdrag Nederland - België gepubliceerd. Kort samengevat is het bestuurdersartikel vernieuwd, het hooglerarenartikel en het sporters- en artiestenartikel zijn vervallen en het pensioenartikel is niet gewijzigd.

Bron: FOD Financiën, Fisconetplus, 26 juni 2023 en Tractatenblad 2023, nr. 77

Lees meer...

Hoge Raad legt begrip 'internationaal vervoer' ruim uit

Carlo Douven Geschreven door
26-06-2023

Werkzaamheden in internationaal vervoer van een bemanning van een Brits vliegtuig, omvatten ook in verder verband met het internationaal vliegen staande werkzaamheden.

Bron: Hoge Raad, 23 juni 2023, ECLI:NL:HR:2023:953

Lees meer...

In Nederland wonende vader heeft geen recht op IACK

Carlo Douven Geschreven door
23-06-2023

R staat ingeschreven in Nederland, zijn vrouw en kind in België. Men heeft de intentie te gaan samenwonen in België. Het kind verblijft ook niet drie dagen per week bij R. R heeft dan geen recht op de Inkomensafhankelijke combinatiekorting.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 25 mei 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:3606

Lees meer...

Nieuw belastingverdrag met België is ondertekend

Carlo Douven Geschreven door
22-06-2023

Op 21 juni is het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en België ondertekend. De tekst van het verdrag is nog niet bekend, wel is onder meer het (hoog)lerarenartikel en het sporters- en artiestenartikel gewijzigd.

Bron: Rijksoverheid, 21 juni 2023

Lees meer...

Periode zonder belastingplicht telt niet mee voor arbeidskorting

Carlo Douven Geschreven door
21-06-2023

Y immigreert naar Nederland. Voor de hoogte van het belasting- én het premiedeel van de arbeidskorting moet geen rekening worden gehouden met het inkomen uit de buitenlandse periode waarin geen belastingplicht bestond,

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 25 mei 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:3612

Lees meer...

Kroatische woning deels een eigen woning

Carlo Douven Geschreven door
20-06-2023

Y woont in Duitsland en werkt in Nederland. Hij heeft een woning in Kroatië, die bestaat uit 4 zelfstandige woonruimtes. In één van die woonruimtes woont zijn echtgenote. Alleen voor dat deel is sprake van negatieve inkomsten uit eigen woning.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 16 november 2022, ECLI:NL:GHSHE:2022:3960

Lees meer...

Thuiswerkbeleid leidt niet tot vaste inrichting

Carlo Douven Geschreven door
19-06-2023

De Belgische rulingcommissie concludeert dat het thuiswerkbeleid van een Nederlandse onderneming niet leidt tot een vaste inrichting in België. De werknemers werken een dag thuis en hebben zich te houden aan een do en don’t-beleid.

Bron: FOD Financiën, Voorafgaande beslissing, 9 mei 2023

Lees meer...

Overgangsrecht eigen woning ook bij nieuwe Schumackersituatie

Carlo Douven Geschreven door
16-06-2023

O koopt in Duitsland een woning met een aflossingsvrije lening vóór 2013. O wordt na 2015 een kwalificerende buitenlandse belastingplichtige. De lening is op grond van het overgangsrecht een bestaande eigenwoningschuld. De rente is aftrekbaar.

Bron: Kennisgroepen Belastingdienst, 15 juni 2023

Lees meer...

Duurzame band ook met Egypte geeft geen recht op 30%-regeling

Carlo Douven Geschreven door
15-06-2023

T komt uit Egypte en heeft een tijdelijk verblijfstitel ‘zoekjaar afgestudeerden’. Omdat T bij het tot stand komen van de arbeidsovereenkomst een duurzame band met Nederland heeft, heeft hij geen recht op de 30%-regeling.

Bron: Rechtbank Noord-Holland, 25 mei 2023, ECLI:NL:RBNHO:2023:4944

Lees meer...

Twee standpunten over aftopping 30%-vergoeding

Carlo Douven Geschreven door
14-06-2023

1. De aftopping 30%-regeling geldt alleen voor inkomende werknemers en niet voor uitgezonden werknemers. 2. De aftopping van de 30%-vergoeding ten bedrage van 30% van de WNT-norm wordt niet beïnvloed door de aftrek elders belast.

Bron: Kennisgroepen, Belastingdienst, 13 juni 2023

Lees meer...

Vragen en antwoorden over telewerken vanaf 1 juli 2023

Carlo Douven Geschreven door
13-06-2023

De SVB heeft de vragen en antwoorden gebundeld, die gesteld zijn tijdens een webinar over de sociale zekerheidsregels voor telewerken. Deze nieuwe regels voor telewerken treden op 1 juli 2023 in werking.

Bron: SVB, 12 juni 2023

Lees meer...

Werkgever moet werknemers informeren over verdragswijziging

Carlo Douven Geschreven door
13-06-2023

Op grond van goed werkgeverschap moest KLM de in Zwitserland wonende piloten informeren over de wijziging van het belastingverdrag Nederland-Zwitserland. De piloten en de KLM werden hierdoor belasting verschuldigd in Nederland.

Bron: Conclusie A-G de Bock, 2 juni 2023, ECLI:NL:PHR:2023:556

Lees meer...

10 landen hebben Kaderovereenkomst telewerken ondertekend

Carlo Douven Geschreven door
12-06-2023

Nederland, België, Luxemburg ,Duitsland en nog 6 landen hebben de kaderovereenkomst inzake grensoverschrijdend telewerken ondertekend. Het Verenigd Koninkrijk ondertekent de overeenkomst niet.

Bron: Federale Overheidsdeinst Sociale Zekerheid, 6 juni 2023

Lees meer...

Bijbaan tijdens of na studie leidt tot 30%-regeling

Carlo Douven Geschreven door
09-06-2023

A studeerde in Nederland en zoekt na de studie naar een baan. In de zoekperiode had A een bijbaan. A heeft recht op de 30%-regeling en is niet lokaal geworven. Een bijbaan tijdens de studie is ook niet prohibitief voor de 30%-regeling.

Bron: Rechtbank-Noord-Holland, 25 mei 2023, ECLI:NL:RBNHO:2023:4875

Lees meer...

Buitenlandse studenten en hun rechten uitgelegd

Carlo Douven Geschreven door
08-06-2023

In antwoord op vragen wordt uitgebreid ingegaan op het recht op Nederlandse studiebeurzen van buitenlandse studenten, de gevolgen van een (bij)baan in Nederland, samenloop met buitenlandse beurzen, toeslagen, ondersteuningsmaatregelen etc.

Bron: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 26 april 7 juni 2023

Lees meer...

Stand van zaken thuiswerkende grensarbeiders

Carlo Douven Geschreven door
07-06-2023

In een brief  wordt uitgebreid ingegaan op de socialezekerheidsaspecten van telewerken. Het Europese framework agreement en de wijze van uitvoering door de SVB komt aan de orde. Fiscaal zijn er nog geen concrete afspraken.

Bron: Ministerie van SZW, 7 juni 2023

Lees meer...

Compensatieregeling: Belgische RSZ-premies blijven buiten beeld

Carlo Douven Geschreven door
06-06-2023

Q woont in Nederland en werkt in België. Hij maakt gebruik van de compensatieregeling. Bij de berekening van de compensatie blijft de Belgische RSZ-premie buiten beschouwing. Deze is niet vergelijkbaar met Nederlandse premies volksverzekeringen.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 9 mei 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:3123

Lees meer...

Belgische hypothecaire lening geen eigenwoningschuld

Carlo Douven Geschreven door
05-06-2023

A woont in een eigen woning in België en is een kwalificerende buitenlandse belastingplicht. De rente van zijn Belgische hypothecaire lening is geen eigenwoningschuld en dus niet aftrekbaar, omdat de schuld niet annuïtair wordt afgelost. 

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 15 mei 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:3307

Lees meer...

België mag niet heffen over deel afkoop pensioen eigen beheer

Carlo Douven Geschreven door
03-06-2023

S woont in België en koopt zijn Nederlandse pensioen in eigen beheer af. Het belastingverdrag wijst het heffingsrecht aan Nederland toe. Nederland belast maar 80%. België moet vrijstelling geven voor 100%, maar mag wel het progressievoorbehoud toepassen.

Bron: Rechtbank Hasselt, 19 januari 2023, 20/1707/A

Lees meer...

Duitse hypothecaire lening is geen eigenwoningschuld

Carlo Douven Geschreven door
02-06-2023

N woont in 2016 in Duitsland, is in loondienst in Nederland en heeft een eigen woning met een hypothecaire lening. De lening heeft een looptijd van 35 jaar en er hoeft niet jaarlijks afgelost te worden. Er is dan geen sprake van een eigenwoningschuld.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 14 mei 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:3302

Lees meer...

Geen gebruikersnaam/wachtwoord meer voor aangifte IB

Carlo Douven Geschreven door
01-06-2023

Buitenlands belastingplichtigen kunnen vanaf 1 juli 2023 geen gebruikersnaam/wachtwoord meer gebruiken. Vanaf 1 april 2023 kan alleen aangifte IB gedaan worden als ingelogd wordt met DigiD of een Europees erkend inlogmiddel.

Bron: Belastingdienst, 30 mei 2023

Lees meer...

Nieuws