30procentregeling

Geen sprake van ingekomen werknemer, bijgevolg geen recht op 30%-regeling

Bastiaan Didden Door
16-07-2024
Belanghebbende was bij het sluiten van de arbeidsovereenkomst als inwoner van Nederland aan te merken. Bijgevolg kwalificeerde belanghebbende niet als ingekomen werknemer waardoor geen recht bestaat op de 30%-regeling. Bron: Rechtbank Noord-Holland 30 mei 2024, ECLI:NL:RBNHO:2024:5396
Gepubliceerd in Nieuws

Evaluatie extraterritoriale kosten- en 30%-regeling openbaar

Marco Wijnberg Geschreven door
17-06-2024

Onderzoeksbureau SEO heeft in opdracht van het Ministerie van Financiën een evaluatie uitgevoerd van de extraterritoriale kosten- en 30%-regeling. Daaruit blijkt dat de 30%-regeling doeltreffend is door het aantrekken van kennismigranten en daarmee een bijdrage kan leveren aan het vestigingsklimaat. Bij afschaffing van de partiële buitenlandse belastingplicht is het voor vermogende werknemers door de 30%-regeling nog steeds aantrekkelijk om naar Nederland te komen. De ETK-regeling is wegens niet-gebruik deels doeltreffend in het vergoeden van werkelijke kosten.

Bron: Kamerbrief Aanbieding rapport Evaluatie ETK en 30%-regeling, 14 juni 2024

Gepubliceerd in Nieuws

Partiële buitenlandse belastingplicht en lucratiefbelangregeling gaan niet samen

Marco Wijnberg Geschreven door
07-06-2024

Volgens Staatssecretaris Van Rij van Financiën kan de doorstootverplichting in de lucratiefbelangregeling niet samengaan met de optionele partiële buitenlandse belastingplicht. Dat antwoordt Van Rij op Kamervragen naar aanleiding van de ophef over twee expat-managers van Action die buiten bereik van de fiscus bleven. De samenloop tussen beide regelingen kan er volgens van Rij niet toe leiden dat geen belastingheffing plaatsvindt terzake van het lucratieve belang. Per 2025 wordt de partiële buitenlandse belastingplicht voor nieuw ingekomen werknemers die gebruikmaken van de 30%-regeling sowieso afgeschaft. Van Rij gaat ook nog in op vragen over ondermeer de regeling voor vergoeding van extraterritoriale kosten en de 30%-regeling, met name wat betreft het uitruilen van door brutoloon tegen vergoedingen voor extraterritoriale kosten.

Bron: Kamerstukken, 30 mei 2024

Gepubliceerd in Nieuws

''Formerende partijen willen versobering van 30%-regeling terugdraaien"

Marco Wijnberg Geschreven door
14-05-2024

Het Financieele Dagblad meldt dat de formerende partijen de voorgenomen versobering van de 30%-regeling willen terugdraaien. Hetzelfde geldt voor het beëindigen van de vrijstelling van dividendbelasting bij de inkoop van eigen aandelen. Het FD baseert zich hierbij op een bericht van persbureau Bloomberg op basis van anonieme bronnen.

Bron: FD, 13 mei 2024

Gepubliceerd in Nieuws

30%-regeling niet van toepassing vanwege duurzame band van persoonlijke aard met NL bij aangaan arbeidsovereenkomst

Marco Wijnberg Geschreven door
26-04-2024

Volgens het Gerechtshof Den Haag was belanghebbende ten tijde van het aangaan van de arbeidsovereenkomst inwoner van Nederland op grond van artikel 4, lid 1, AWR. Een duurzame band van persoonlijke aard met Nederland is aanwezig. Belanghebbende is daarom niet een door een inhoudingsplichtige uit het buitenland aangeworven werknemer als bedoeld in artikel 10e, lid 2, letter b, Uitvoeringsbesluit, zodat niet is voldaan aan de voorwaarden voor de toepassing van de 30%-bewijsregel.

Bron: Gerechtshof Den Haag, 22-2-2024

Gepubliceerd in Nieuws

Kennisgroep: ook toegang tot overgangsregeling wanneer de 30%-regeling met terugwerkende kracht is toegepast

Marco Wijnberg Geschreven door
25-04-2024

De Kennisgroep IBR IB niet winst/LB/PH-aanslag heeft een standpunt ingenomen over de verschillende overgangsregelingen behorende bij de 30%-regeling. Meer specifiek over de gevolgen van correcties van het voor de overgangsregelingen relevante loontijdvak. Wat betreft toegang tot de overgangsregelingen wordt de 30%-vergoeding geacht ook in het relevante loontijdvak te zijn genoten wanneer de 30%-regeling met terugwerkende kracht is toegepast

Bron: Belastingdienst Kennisgroepen, 23-04-2024

Gepubliceerd in Nieuws

Kamerbrief inzake o.a. belastingplan 2025 en alternatieve dekking 30%-regeling

Marco Wijnberg Geschreven door
22-04-2024

De Staatssecretaris van Financiën heeft op 16 april 2024 de Tweede Kamer geïnformeerd over de Fiscale Beleids- en Uitvoeringsagenda van het kabinet. Hiermee geeft hij inzicht in belastingbeleid en voorgenomen wetstrajecten voor dit jaar. Daarnaast gaat de Staatsecretaris in op alternatieve dekkingsopties waarmee diverse aangenomen amendementen kunnen worden teruggedraaid (waaronder de wijzigingen aan de 30% regeling). Voorlopige conclusies van de evaluatie van de 30% regeling worden verwacht op 1 juni. Alternatieve maatregelen die minder schadelijk uitpakken voor de economie kunnen evt. in het Belastingplan 2025 in wetgeving worden omgezet.

Bron: Ministerie van Financiën, 16 april 2024

Gepubliceerd in Nieuws

De 30%-regeling of 30/20/10-regeling, snapt iedereen het nog? (deel 2)

Henk Amorison Door
18-04-2024

Auteurs: Henk Amorison en Kevin Dam, beiden zijn Tax consultant bij Hillbrook Expatriate Tax Solutions (henk@hillbrook.nl en kevin@hillbrook.nl)

In het vorige nummer van ‘Grensoverschrijdend werken’ hebben wij een set van geactualiseerde stroomschema’s over de 30%-regeling geïntroduceerd. In het vorige deel hebben wij de eerste twee stroomschema’s van deze set besproken. In ’Stroomschema 1’ hebben wij de diverse salarisnormen van de 30%-regeling opgenomen, evenals de doorverwijzing naar één van de drie substroomschema’s. ‘Stroomschema 2’, de eerste van de drie substroomschema’s, betreft de gevallen waarbij de dienstbetrekking in het kader waarvan wordt getoetst of een werknemer in aanmerking kan komen voor de 30%-regeling, de eerste Nederlandse dienstbetrekking is. In dit tweede deel zullen de overige twee stroomschema’s centraal staan.

Gepubliceerd in Vakblad 62, 2024

Standpunt Belastingdienst over 'genieten van een vergoeding' gepubliceerd

Marco Wijnberg Geschreven door
18-04-2024

Op 17 april is een standpunt van de Kennisgroep IBR IB niet winst/LB/PH gepubliceerd over de vraag wat verstaan wordt onder het ‘genieten van een vergoeding waarop artikel 31a, achtste lid, Wet LB 1964 van toepassing was’. Dit is van belang voor het overgangsrecht van de aftopping en de versobering van de 30%-regeling alsook de afschaffing van de partiële buitenlandse belastingplicht.

Bron: Belastingdienst Kennisgroepen, 17 april 2024

Gepubliceerd in Nieuws

Er kan meer dan één keer een verzoek om toepassing van de 30%-regeling worden gedaan

Marco Wijnberg Geschreven door
15-04-2024

Kan met vrucht een nieuw verzoek tot (voortgezette) toepassing van de 30%-regeling worden gedaan voor een andere periode dan die waarvoor eerder een verzoek is gedaan dat is gehonoreerd? A-G Pauwels meent dat het cassatieberoep van belanghebbenden gegrond is.

Bron: Hoge Raad, 29 maart 2024, ECLI:NL:PHR:2024:350

Gepubliceerd in Nieuws

Nieuws