Sociale Zekerheid

Uitspraak Europese Hof versterkt rechten grensarbeiders

Marco Wijnberg Geschreven door
21-05-2024

Het Europese Hof van Justitie heeft een nieuwe uitspraak gedaan waarin het bevestigt dat grensarbeiders dezelfde sociale voordelen moeten genieten als binnenlandse werknemers. In zijn arrest merkt het Hof van Justitie op dat grensarbeiders bijdragen aan de financiering van het sociale beleid van de ontvangende lidstaat, gezien de belasting- en socialezekerheidsbijdragen die zij in deze staat betalen uit hoofde van hun werk. Zij moeten daarom onder dezelfde voorwaarden als de nationale werknemers aanspraak kunnen maken op gezinsbijslagen en sociale en fiscale voordelen.

Bron: Europese Hof van Justitie, 16 mei 2024

Gepubliceerd in Nieuws

Zorg in grensoverschrijdende woonsituaties (deel 2)

Rene vd Wissel Geschreven door
17-05-2024

Auteur: René van der Wissel, werkzaam bij het CAK, afdeling Strategie & Beleid te Den Haag. Dit artikel is geschreven is op persoonlijke titel.

Zorgverzekeringen hebben voor grensoverschrijdende situaties eigen bijzonderheden, administratieve procedures en begrippen. Deze zijn deels een gevolg van de regels die zijn opgesteld om de ‘export’ van zorgprestaties naar een ander land mogelijk te maken. Deels heeft dat te maken met de wijze waarop nationale zorgstelsels zijn ingericht voor het verkrijgen van zorg en hoe wordt omgegaan met diverse groepen rechthebbenden. Zijn zij verzekerd of zijn zij niet verzekerd, maar wel verdragsgerechtigd? In dit artikel ga ik nader in op de situaties die te maken hebben met wonen in een ander land dan het land waar de rechthebbende zorgverzekerd is. Dit tweede deel behandelt de situatie van gepensioneerden en hun gezinsleden.

Gepubliceerd in Vakblad 63, 2024

Wijziging verzekeringspositie gezinsleden van binnen de EU uitgezonden ambtenaren

Nick Tax Geschreven door
17-05-2024

Auteur: Nick Tax, voorlichter bij Bureau Belgische Zaken (www.svb.nl/bbz)

In dit artikel wordt ingegaan op de gewijzigde verzekeringspositie van gezinsleden van binnen de EU uitgezonden ambtenaren. Nederland zendt zijn ambtenaren uit naar EU-lidstaten om daar werkzaamheden te verrichten. Veel van die ambtenaren zijn werkzaam in Brussel. Denk aan ambassades, de EU etc. Er zijn twee categorieën uitgezonden ambtenaren: het diplomatiek of consulair personeel en overige uitgezonden ambtenaren. Daarnaast is er een aparte regeling voor militairen en hun gezinsleden. Deze is dermate afwijkend dat die hier onbesproken blijft.

Gepubliceerd in Vakblad 63, 2024

In de cockpit van het Europees sociaal beleid in een jaar van Europese verkiezingen

Gerrit Van de Mosselaer Door
17-05-2024

Auteur: G. (Gerrit) Van de Mosselaer, beleidsadviseur sociale zaken Belgisch Voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie

Tijdens een voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie is het de verantwoordelijkheid van de voorzittende lidstaat om gedurende 6 maanden de continuïteit van Europese werkzaamheden in tal van vergaderingen en werkgroepen in goede banen te leiden, akkoorden te bereiken in lopende dossiers samen met alle Europese actoren en dus samenwerking te faciliteren. Omwille van de timing van het huidige Belgische voorzitterschap, net voor Europese verkiezingen, was en is de uitdaging dubbel. Enerzijds was er de beperkte tijd van 3 maanden om finale akkoorden in lopende dossiers te bereiken, die ook nog gestemd zouden geraken in het Europees Parlement. En anderzijds is er de opdracht om de Europese agenda voor de komende 5 jaren mee voor te bereiden. Op dit ogenblik kunnen we, vanuit de invalshoek tewerkstelling en sociale zaken, al een selectieve en voorzichtige stand van zaken van het Belgische voorzitterschap opmaken.

Gepubliceerd in Vakblad 63, 2024

Litouwen tekent kaderovereenkomst voor telewerkers per 1 mei 2024

Marco Wijnberg Geschreven door
16-05-2024

Litouwen heeft op 23 april 2024 de kaderovereenkomst ondertekend betreffende de toepassing van artikel 16, lid 1, van Verordening (EG) nr. 883/2004 bij gebruikelijke grensoverschrijdende telearbeid. Met behulp van deze overeenkomst kunnen werkgevers en werknemers hun socialezekerheidsdekking behouden in het land waar de werkgever is gevestigd. Dit o.a. op voorwaarde dat de werknemer minder dan 50% van de tijd thuis werkt (telewerkt) en de overige tijd in principe in het werkgeversland werkzaam is.

Bron: socialsecurity.belgium.be, mei 2024

Gepubliceerd in Nieuws

Bulkaanvraag telewerk A1 mogelijk voor bedrijven

Marco Wijnberg Geschreven door
08-05-2024

De SVB heeft sinds kort mogelijk gemaakt dat werkgevers de A1-verklaring op basis van de telewerk-kaderovereenkomst nu in 1x voor al hun werknemers aanvragen, mits ze uiteraard aan de voorwaarden voldoen. De bulkaanvraag kan gedaan worden door het invullen van een spreadsheet en het aanvraagformulier op de website van de SVB. (Let op: de deadline van 1 juli 2024 voor het aanvragen van de telewerk A1 verklaring met terugwerkende kracht tot 1 juli 2023 nadert met rasse schreden!)

Bron: SVB, 3 mei 2024

Gepubliceerd in Nieuws

Publicatie ISSA rapport over ontwikkelingen en trends voor sociale zekerheid in Europa

Marco Wijnberg Geschreven door
24-04-2024

Het nieuwe rapport van de International Social Security Association (ISSA) schetst de belangrijkste ontwikkelingen en trends voor de sociale zekerheid in Europa, inclusief recente hervormingsinspanningen. Het rapport werd gepresenteerd op het Regionale Forum voor Sociale Zekerheid voor Europa in Porto, Portugal. Het rapport beschrijft hoe landen in Europa, ondanks het feit dat ze uitgebreide en robuuste socialezekerheidsstelsels hebben, complexe uitdagingen hebben moeten aanpakken die verband houden met de vergrijzing van de bevolking, veranderingen in de wereld van werk en gezinsdynamiek. Trends die worden belicht zijn onder andere dat sociale zekerheid steeds meer wordt ontworpen vanuit een levensloopperspectief en met een meer holistische visie tussen de verschillende takken van sociale zekerheid.

Bron: www.issa.int, 16 april 2024

Gepubliceerd in Nieuws

SVB App maakt versturen digitaal levensbewijs mogelijk

Marco Wijnberg Geschreven door
23-04-2024

Burgers die in het buitenland wonen en een uitkering van de SVB ontvangen, kunnen sinds kort voor het eerst digitaal een levensbewijs opsturen. De SVB heeft in maart 2024 een app gelanceerd die dat mogelijk maakt. In de eerste maand heeft de SVB zo’n 20.000 uitkeringsgerechtigden van over de hele wereld gevraagd een levensbewijs aan te leveren. Na vier weken heeft al ruim 10 procent van deze groep, ongeveer 2.200, ervoor gekozen om via de app het levensbewijs digitaal op te sturen. De meeste digitale levensbewijzen ontving de SVB vanuit het Verenigd Koninkrijk, Spanje, Frankrijk, Canada en de Verenigde Staten. 

Bron: Sociale Verzekeringsbank, 19-04-2024

Gepubliceerd in Nieuws

Kan een instantie een reeds gebruikte A1-verklaring voor sociale zekerheid intrekken?

Daida Hadzic Door
18-04-2024

Auteur: Daida Hadzic, EMA Head of Quality, KPMG Meijburg & Co (hadzic.daida@kpmg.com)

Socialezekerheidskosten en ‑prestaties verschillen aanzienlijk van land tot land. Als bewijs van socialezekerheidsdekking moeten werkgevers en werknemers die de grenzen van de EER, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk overschrijden, een geldige A1-verklaring bij zich dragen. Een instantie die een A1-verklaring afgeeft, kan deze te allen tijde en met onmiddellijke ingang intrekken zonder eerst een dialoogprocedure te hoeven starten met het land dat volgens hen aansprakelijk moet zijn voor de sociale zekerheid, aldus het Hof van Justitie voor de Europese Unie (HvJEU).

Gepubliceerd in Vakblad 62, 2024

Zorg in grensoverschrijdende woonsituaties (deel 1)

Rene vd Wissel Geschreven door
18-04-2024

Auteur: Mr. R.G. van der Wissel, werkzaam bij het CAK, afdeling Strategie & Beleid te Den Haag

Zorgverzekeringen hebben voor grensoverschrijdende situaties eigen bijzonderheden, administratieve procedures en begrippen. Deze zijn deels een gevolg van de regels die zijn opgesteld om de ‘export’ van zorgprestaties naar een ander land mogelijk te maken. Deels heeft dat te maken met de wijze waarop nationale zorgstelsels zijn ingericht voor het verkrijgen van zorg en hoe wordt omgegaan met diverse groepen rechthebbenden. Zijn zij verzekerd of zijn zij niet verzekerd, maar wel verdragsgerechtigd? In dit artikel ga ik nader in op de situaties die te maken hebben met wonen in een ander land dan het land waar de rechthebbende zorgverzekerd is. Dit eerste deel behandelt de situatie van actieve personen en hun gezinsleden. In de volgende editie ga ik verder met de situatie van gepensioneerden en hun gezinsleden.

Gepubliceerd in Vakblad 62, 2024

Nieuws