Rubriek: Sociale Zekerheid

Tijdelijk werken vanaf iedere bestemming - de consequenties en waar rekening mee te houden

Rosa Cleutjens Geschreven door
08-12-2022

Auteur: Rosa Cleutjens, werkzaam als Consultant Assignment Management bij Boxx global expat solutions

Tijdens de Covid-periode hebben veel werknemers ontdekt dat het niet nodig was om dagelijks naar kantoor te komen. Sindsdien kiezen steeds meer werknemers ervoor, gewoon vanuit persoonlijk overwegingen, om tijdelijk vanuit het buitenland te werken. In dit artikel behandelen we dit onderwerp remote werken zonder dat daar een zakelijk vereiste voor is. Voor bedrijven is het aan te raden om een policy op te stellen voor dit aantrekkelijke werknemersvoordeel. Vooral met het oog op onderwerpen als immigratie, het arbeidscontract, het salaris, belastingen, sociale zekerheid en gegevensbescherming. Ook staan we stil bij het proces van goedkeuring, voordat een bedrijf een werknemer tijdelijk naar het buitenland laat gaan.

Gepubliceerd in Vakblad 51, 2022

X en Y vs de SVB: welk sociale zekerheidsstelsel geldt tussen perioden van tewerkstelling in?

Evelien de Jong Geschreven door
08-12-2022

Evelien de Jong, Senior manager, EY Belastingadviseurs LLP te Eindhoven (evelien.de.jong@nl.ey.com)

In een recent arrest heeft het Europese Hof van Justitie bepaald dat het sociale zekerheidsstelsel van het woonland geldt in de periode tussen twee uitzendopdrachten in, mits de arbeidsovereenkomst is beëindigd(1). De zaak in kwestie was aangespannen door X, een inwoner van Duitsland en Y, een inwoner van Polen. Zowel X als Y hadden een arbeidsovereenkomst gesloten met een in Nederland gevestigd uitzendbureau. Beiden waren op basis van meerdere opeenvolgende uitzendopdrachten in Nederland werkzaam en in Nederland sociaal verzekerd. Echter, bij het einde van de uitzendopdracht, eindigde ook steeds de arbeidsovereenkomst en verrichtten X en Y geen werkzaamheden. Als gevolg hiervan oordeelde de SVB dat gedurende de periode van inactiviteit het sociale zekerheidsstelsel van het woonland van toepassing was. X bouwde zodoende geen Nederlands staatspensioen (AOW) op en Y had geen recht op Nederlandse kinderbijslag. X en Y waren het niet eens met deze conclusie en procedeerden tot aan de Centrale Raad van Beroep, die vervolgens prejudiciële vragen stelde aan het Europese Hof van Justitie. In dit artikel bespreek ik het arrest en besluit ik met de praktische gevolgen voor de praktijk.

Gepubliceerd in Vakblad 51, 2022

Duitsland moet uitkeringen grensarbeiders aanpassen van Europese Commissie

Carlo Douven Geschreven door
07-12-2022

De Europese Commissie vraagt Duitsland de regels aan te passen voor de berekening van arbeids-, ziekte- en werkloosheidsuitkeringen van grensarbeiders. Voor inwoners van Duitsland zijn de uitkeringen netto, terwijl niet-inwoners veelal in hun woonland nog belasting moeten betalen.

Bron: Europese Commissie, 28 september 2022

Gepubliceerd in Nieuws

Alleen bij het CAK in bezwaar tegen pseudo-premies Zvw.

Carlo Douven Geschreven door
30-11-2022

De door het CAK ingehouden bijdrage Zvw (pseudo-premies) zijn een andere bijdrage dan de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw. Pensionado X, die in Zwitserland woont, moet bezwaar indienen bij het CAK.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 28 september 2022, ECLI:NL:GHSHE:2022:3290

Gepubliceerd in Nieuws

Rijnvarende moet in Nederland premies betalen

Carlo Douven Geschreven door
22-11-2022

De inspecteur en de rechter zijn gebonden aan de door de SVB afgegeven A1-verklaring aan een Rijnvarende. De door de Rijnvarende betaalde Liechtensteinse premies kunnen niet worden verrekend met de in Nederland verschuldigde premies.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 27 oktober 2022, ECLI:NL:RBZWB:2022:6236

Gepubliceerd in Nieuws

Thuiswerken heeft tot 1 juli 2023 geen gevolgen voor sociale zekerheid

Carlo Douven Geschreven door
17-11-2022

De Administratieve Commissie heeft het standpunt ingenomen dat de transitieperiode voor de sociale zekerheidspositie voor (thuiswerkende) grensarbeiders is verlengd tot 1 juli 2023. De SVB heeft bevestigd dit standpunt te volgen.

Bron: SVB en LinkedIn-berichten, 15/16 november 2022

Gepubliceerd in Nieuws

Nieuwsbrief Loonheffingen 2023 is gepubliceerd

Carlo Douven Geschreven door
16-11-2022

De Belastingdienst heeft de eerste nieuwsbrief Loonheffingen 2023 gepubliceerd. In de nieuwsbrief zijn de wijzigingen per 1 januari 2023 opgenomen, zoals de wijzigingen bij de 30%-regeling en de extraterritoriale kosten.

Bron: Belastingdienst, 15 november 2022

Gepubliceerd in Nieuws

Thuiswerken heeft mogelijk tot 1 juli 2023 geen gevolgen voor sociale zekerheid

Carlo Douven Geschreven door
11-11-2022

Nederland heeft voorgesteld om de transitieperiode voor de toepassing van de corona-regels voor de sociale zekerheid bij thuiswerken verder te verlengen van 1 januari 2023 tot 1 juli 2023. Op 15 november vindt in EU-verband besluitvorming plaats.

Bron: Minister van SZW, 3 november 2022

Gepubliceerd in Nieuws

Handboek LH met bijlage over salaryplit

Carlo Douven Geschreven door
04-11-2022

Het nieuwe Handboek Loonheffingen 2022, versie oktober, is uit. In het handboek is een nieuwe bijlage opgenomen. In de bijlage wordt beschreven op welke wijze een salarysplit verwerkt moet worden in de loonadministratie.

Bron: Belastingdienst, 4 november 2022

Gepubliceerd in Nieuws

Bankkosten kunnen hoogte uitkering in buitenland verminderen

Carlo Douven Geschreven door
01-11-2022

Van een aantal Turkse banken is bekend dat zij bij het overmaken van uitkeringen van het UWV naar Turkse bankrekeningen transactiekosten in rekening brengen. Met andere landen kan zich dit ook voordoen, zo wordt toegelicht In een brief aan de Kamer.

Bron: Ministerie van SZW, 28 oktober 2022

Gepubliceerd in Nieuws

Nieuws