Sociale Zekerheid

Update: Nieuwe sociale zekerheidsregels bij internationaal telewerken aangekondigd

Evelien de Jong Geschreven door
21-04-2023

Auteur: Evelien de Jong, werkzaam bij EY People Advisory Services (evelien.de.jong@nl.ey.com)

In dit Vakblad hebben we al eerder uitgebreid stil gestaan bij de gevolgen van internationaal thuiswerken op het toepasselijk sociale zekerheidsrecht. In een notendop: een inwoner van een EU-lidstaat, die werkzaam is bij een in een andere EU-lidstaat gevestigde werkgever, is sociaal verzekerd in het werkland. Werkt de werknemer echter substantieel thuis, dan is hij sociaal verzekerd in het woonland. Substantieel is in principe 25% of meer van de totale werktijd en/of bezoldiging. Tijdens de COVID pandemie heeft het internationale thuiswerken een vlucht genomen. Om een wisseling van het toepasselijke sociale zekerheidsstelsel te voorkomen, geldt tot 1 juli 2023 een overgangsperiode. In deze periode heeft het grensoverschrijdend telewerken geen gevolgen. Vanaf 1 juli gelden in principe weer de normale aanwijsregels van de Europese Verordening 883/2004. Minister Van Gennip (SZW) informeerde de kamer op 12 april 2023 echter dat een (optionele) nieuwe telewerk regeling voor grenswerkers in de maak is.(1) Inmiddels heeft de SVB ook op haar website de aankondiging vermeld.(2)

Gepubliceerd in Vakblad 54, 2023

De sociale zekerheidspositie van ambtenaren in Belgisch-Nederlands verband

Daphne Demetriades Geschreven door
21-04-2023

Auteurs: Daphne Demetriades en Katleen Engelen, respectievelijk werkzaam bij Ernst & Young, afdeling People Advisory Services te Eindhoven (daphne.demetriades@nl.ey.com) en werkzaam bij EY Tax Consultants, afdeling People Advisory Services, te Diegem, België (katleen.engelen@be.ey.com).

De Europese coördinatieregels inzake sociale zekerheid bepalen welke sociale zekerheidswetging van toepassing is op een individu. Verordening 883/04(1) definieert diverse statuten, zoals werknemers, zelfstandigen, gepensioneerden, werklozen maar ook ambtenaren vallen onder het toepassingsgebied met toch wel enkele bijzonderheden. Deze lichten we toe in onderstaand artikel, met bijzondere aandacht voor de relatie België en Nederland, waaruit zal blijken dat de regeling die werd uitgewerkt niet altijd eenvoudig is toe te passen(2).

Gepubliceerd in Vakblad 54, 2023

De A1-verklaring: een EU-rechtelijke beschouwing van het Brussels breekijzer voor de nationale heffing

Richard Bierlaagh Geschreven door
21-04-2023

Auteur: mr. P.R.M. Bierlaagh, Tax Manager bij Archipel Tax Advice (rbierlaagh@archipeltaxadvice.nl)

In tijden van steeds verdergaande Europese integratie en samenwerking tussen de lidstaten, lijkt het mij een goed moment om aandacht te besteden aan misschien wel de sterkste administratieve verklaring die kan worden afgegeven: de A1-verklaring. Meer specifiek zal ik ingaan op een recent arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: HvJ EU) over de formele rechtskracht van de A1-verklaring. Ik zal eerst een kort resumé van de werking en het belang van de A1-verklaring schetsen. Vervolgens loop ik de recentere arresten door waarin de piketpalen zijn geslagen voor de rechtskracht van de A1-verklaring. Tenslotte bespreek ik het ‘Intertrans’-arrest van het HVJ EU waarin nadere invulling aan die rechtskracht is gegeven.

Gepubliceerd in Vakblad 54, 2023

Grenseffectrapportage van de Duitse en de Nederlandse energietoeslagen

Ger Essers Geschreven door
21-04-2023

Auteur: Ger Essers, Secretaris van de Stichting Geen Grens 

Bij totstandkoming van nieuwe wet- en regeling, zeer zeker als die tot stand komt in crisissituaties zoals ten tijde van COVID-19, of de energieprijsexplosie, wordt er door de overheden niet gedacht aan een grenseffectrapportage. Logischerwijs wordt er eerst en vooral gedacht aan de sociale positie van eigen inwoners. In dit artikel wordt ingegaan op de introductie van de Nederlandse energietoeslag voor internationale studenten en van de Duitse energietoeslag voor werknemers, gepensioneerden en studenten voor inwoners en niet-inwoners.

Gepubliceerd in Vakblad 54, 2023

Tekst kaderovereenkomst telewerken en sociale zekerheid is bekend

Carlo Douven Geschreven door
20-04-2023

De kaderovereenkomst die regelt dat werknemers die minder dan 50% telewerken verzekerd blijven in de werkstaat is openbaar geworden. Nederland, Duitsland en België onderschrijven de overeenkomst.

Bron: Tweede Kamer, 17 april 2023

Gepubliceerd in Nieuws

Sociale zekerheid en telewerken, 50% wordt de norm

Carlo Douven Geschreven door
12-04-2023

Tot 50% van de arbeidstijd telewerken leidt niet tot wijziging van de sociale zekerheidswetgeving. Men raakt dan niet in het woonland sociaal verzekerd. Dit staat in de kaderovereenkomst die Nederland gaat ondertekenen en op 1 juli 2023 in moet gaan.

Bron: Ministerie van SZW, 12 april 2023

Gepubliceerd in Nieuws

Informatieblad aangifte Oekraïense ontheemden

Carlo Douven Geschreven door
09-04-2023

Er is een webinar geweest voor Oekraïense ontheemden die een aangifte inkomstenbelasting 2022 willen of moeten invullen. De gestelde vragen tijdens het webinar hebben geleid tot een informatieblad, waarin de antwoorden op de vragen zijn opgenomen.

Bron: Belastingdienst, 6 april 2023

Gepubliceerd in Nieuws

Niet ingezetene is niet verzekerd voor de Wlz

Carlo Douven Geschreven door
13-04-2023

Hoewel R een grote binding met Nederland heeft, is de binding niet zo groot dat R een duurzame band van persoonlijke aard heeft met Nederland. R kan niet als inwoner worden aangemerkt en is daarmee niet verzekerd voor de Wlz.

Bron: Centrale Raad van Beroep, 16 februari 2023, ECLI:NL:CRVB:2023:284

Gepubliceerd in Nieuws

Administratieve commissie sociale zekerheid stelt thuiswerkgrens op 49%

Carlo Douven Geschreven door
03-04-2023

Een administratieve commissie van de EU heeft naar verluidt een aanbeveling over telewerken geformuleerd. Grensarbeiders blijven sociaal verzekerd in het werkland als ze maximaal 49% van hun tijd thuis werken, is het voorstel aan de lidstaten.

Bron: Diverse (niet officiële) bronnen, 3 april 2023

Gepubliceerd in Nieuws

Standpunt verzekeringsplicht door rechter herzien

Carlo Douven Geschreven door
05-04-2023

Het Gerechtshof herziet een uitspraak uit 2019 betreffende een rijnvarende. Uit een regularisatieverzoek waarmee de SVB in 2021 heeft ingestemd, is duidelijk geworden dat de rijnvarende in 2007 en 2009 in Luxemburg sociaal verzekerd was.

Bron: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 21 maart 2023, ECLI:NL:GHARL:2023:2454

Gepubliceerd in Nieuws

Nieuws