Rubriek: Sociale Zekerheid

Wat is de bindende kracht van een uitgereikt A1-formulier?

Heike Xhonneux Geschreven door
21-11-2016

Auteur: Heike Xhonneux, adviseur bij het Grensinfopunt Euregio rijn-maas-noord en bij Gerth + Xhonneux juristen

Op Europees gebied spelen ten aanzien van de internationale detachering verschillende zaken, waaronder een voorstel tot aanpassing van de detacheringsrichtlijn. Maar ook binnen de diverse landen worden steeds vaker kritische geluiden gehoord betreffende de detacheringsverklaringen die zijn afgegeven door andere landen. De verklaringen worden steeds vaker in twijfel getrokken. Hoewel het Europese Hof van Justitie inmiddels aan de hand van meerdere zaken jurisprudentie heeft ontwikkeld waaruit men zou kunnen afleiden dat een staat geen speelruimte heeft om af te wijken van een door een andere lidstaat afgegeven verklaring, laait de discussie steeds weer op.

Gepubliceerd in Vakblad 2, 2016

ZZP-ers die grensoverschrijdend werken (deel 3): sociale zekerheid

Cindy van Bruinessen Geschreven door
21-11-2016

Auteur: Cindy van Bruinessen, als consultant tax specialties, verbonden aan E&Y Belastingadviseurs LLP te Rotterdam, sectie People Advisory Services (cindy.van.bruinessen@nl.ey.com)

In het derde deel van de reeks van ZZP’ers die grensoverschrijdend werken, gaan wij in op de mogelijke gevolgen voor de sociale zekerheid binnen de Europese Economische Ruimte (de Europese Unie, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein). Hierbij gaan wij specifiek in op de situatie dat een inwoner van België als ZZP’er werkzaamheden gaat verrichten in Nederland voor een Nederlandse opdrachtgever.

Gepubliceerd in Vakblad 2, 2016

Benchmarking in- en uitzendvoorwaarden van multinationals

Carlo Douven Geschreven door
16-11-2016

Benchmarking van het bedrijfsbeleid bij internationale uit-en inzendingen van multinationals is van belang om te bezien of de arbeids- en uitzendvoorwaarden nog voldoen aan de actuele ontwikkelingen. Ook kan beoordeeld worden of de onderneming nog marktconforme voorwaarden kent die concurrend zijn in de markt. Onlangs is er een rapport van KPMG uitgekomen, dat een inzicht geeft in hoe multinationals hun human-resources programma toepassen.

Bron: KPMG

Gepubliceerd in Nieuws

Exploitant binnenschip relevant voor bepaling premie- en belastingplicht Rijnvarende

Carlo Douven Geschreven door
14-11-2016

Een inwoner van Nederland was tot 15 januari werkzaam op een binnenschip van een Belgische eigenaar. Daarna werkte hij de rest van het jaar op een ander binnenschip. Hij was het hele jaar in dienstbetrekking werkzaam bij een Luxemburgse vennootschap. De rechtbank beslist dat belanghebbende alleen voor de periode tot 15 januari niet verzekerd was in Nederland op grond van de Overeenkomst Rijnvarenden. De rechtbank komt tot deze conclusie omdat hij na 15 januari werkte op een binnenschip geexploiteerd door een Nederlandse ondernemering. Alleen voor het inkomen verdiend tot 15 januari heeft belanghebbende recht op een aftrek ter voorkoming van dubbele belasting. Fisaal is relevant waar de plaats van de werkelijke leiding is gelegen van de onderneming die het binnenschip exploiteert.

Bron: Rechtbank Noord-Holland, 13 oktober 2016, 15/3333, ECLI:NL:RBNHO:2016:8307

 

Gepubliceerd in Nieuws

Asscher beantwoordt vragen over SZ-verdrag met Marokko

Carlo Douven Geschreven door
11-11-2016

In antwoorden op kamervragen gaat Minister Asscher onder meer in op de voorlopige toepassing van het SZ-verdrag, datum inwerkingtreding van de wijzigingen van het SZ-verdrag, financiële tegemoetkoming van uitkeringsgerechtigden van voor 1 juli 2012 en de werelddekking zorg bij tijdelijk verblijf

Bron:Nota naar aanleiding van het verslag wetsvoorstel 34489, 11 november 2016

Gepubliceerd in Nieuws

Italiaans staatspensioen behoort tot premie-inkomen

Carlo Douven Geschreven door
11-11-2016

Een inwoonster van Nederland is volgens de rechtbank in Nederland sociaal verzekerd, omdat zij in Nederland werkzaamheden als vrijwilliger tegen een vergoeding verricht. Ook haar Italiaans staatspensioen is onderdeel van het Nederlandse premie-inkomen. Ze moet in Nederland premie AWBZ en bijdrage ZvW betalen. Dat zij zorgpremies betaalt in Italië kan zij niet aannemelijk maken.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 30 juni 2016, ECLI:NL:RBZWB:2016:4340.

Gepubliceerd in Nieuws

Geen nieuwe sociale zekerheidsverdragen in aantocht

Carlo Douven Geschreven door
08-11-2016

Minister Asscher heeft de Tweede Kamer laten weten dat er geen nieuwe sociale zekerheids-verdragen in het verschiet liggen, behoudens het binnenkort in werking te treden verdrag met China. Ook is hij niet bereid om een blauwdruk van een standaardverdrag bekend te maken of aan te geven welke specifieke knelpunten er zijn in sociale zekerheidsverdragen. Deze info zou de onderhandelingspostitie van Nederland kunnen schaden.

Bron: Brief Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 8 november 2016, nr. 159843.01u

Gepubliceerd in Nieuws

Levensbewijs is niet altijd meer nodig voor Belgisch rust- of overlevingspensioen

Carlo Douven Geschreven door
07-11-2016

Voor inwoners van Nederland, die een rust- of overlevingspensioen uit België krijgen van de Federale Pensioendienst (FDP), is het meestal niet meer nodig om een levensbewijs in te vullen. De FDP wisselt vanaf 2016 namelijk informatie uit met de SVB. Als de FDP een formulier Levensbewijs stuurt, blijft men gehouden dit wel in te vullen en de ondertekenen, met de stempel van de woongemeente of de SVB.

Bron: Bureau Belgische Zaken, nieuwsbrief 2016, nr. 3

Gepubliceerd in Nieuws

Inspectie SZW bestrijdt schijnconstructies en bevordert eerlijk werk

Carlo Douven Geschreven door
03-11-2016

De inspectie SZW heeft de resultaten en achtergrondinformatie van het project aanpak schijnconstructies 2014 en 2015 gepubliceerd. De aanpak begint tot steeds meer succes te leiden. Er is voor 2,2 miljoen euros aan boetes opgelegd. Ook de onderzoeken naar de naleving van de CAO's werpt vruchten af volgens de inspectie SZW en dragen bij aan eerlijk werk. De nieuwsberichten en het rapport inclusief informatieve voorbeelden vindt u bij lees meer.

Bron: nieuwsbericht Ministerie van SZW van 1 november 2016 en een nieuwsbericht van inspectie SZW van 1 november 2016.

 

Gepubliceerd in Nieuws

Grenseffectenrapportage 2016 Universiteit Maastricht (ITEM) is gepubliceerd

Carlo Douven Geschreven door
29-10-2016

Op 28 oktober 2016 heeft het Institute for Transnational and Euregional cross border cooperation and mobility (ITEM) de Grenseffectenrapportage 2016 gepresenteerd. Ingegaan wordt o.a. op het belastingverdrag NL-Duitsland, erkennings beroepskwalificaties, ziekte en arbeidsongeschiktheid, kwalificerende buitenlandse belastingplicht, grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling door UWV, wet flexibilisering ingangsdatum AOW. Allemaal onderwerpen die de grensarbeider bijzonder maken en die in de dagelijkse praktijk tot problemen en administratieve lasten leiden voor grensarbeiders. Van een vrij verkeer van werknemers binnen Europa is nog geen sprake, er zijn nog vele belemmeringen. Vooral UWV krijgt voor de grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling een veeg uit de pan.

Bron: Universiteit van Maastricht, ITEM

Gepubliceerd in Nieuws

Nieuws