Sociale Zekerheid

Wonen in het buitenland met een RVU en de Zvw

Carlo Douven Geschreven door
19-08-2022

Of op een Regeling voor vervroegde Uittreding de bijdrage ZVW of werkgeversheffing ZVW ingehouden moet worden, hangt af van de vraag of betrokkene in Nederland sociaal verzekerd en of de RVU aan te merken is als loon uit tegenwoordige of vroegere dienstbetrekking.

Bron: Belastingdienst Forum Salaris, 10 augustus 2022

Gepubliceerd in Nieuws

Nederlandse zorgpremies zijn in België aftrekbaar

Carlo Douven Geschreven door
14-08-2022

De Nederlandse premies betaald voor de inkomensafhankelijke bijdrage en de nominale premie Zorgverzekeringswet zijn in Belgie aftrekbaar bij de personenbelasting. Dit geldt voor zowel werknemers als gepensioneerden.

Bron: Nieuwsbrief Bureau Belgische Zaken, 2 augustus 2022

Gepubliceerd in Nieuws

Piloot is in Nederland belast voor zijn pensioen

Carlo Douven Geschreven door
27-07-2022

X, gepensioneerd, is een piloot, die vliegt voor een Turkse luchtvaartonderneming. Op basis van de nationale wetgevingen van Turkije en Nederland is hij in beide landen inwoner. Voor het belastingverdrag wordt hij aangemerkt als inwoner van Nederland.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 29 juni 2022, ECLI:NL:GHSHE:2022:2123

Gepubliceerd in Nieuws

Tool voor bepaling sociale zekerheidspositie

Carlo Douven Geschreven door
22-07-2022

Er is een tool ontwikkeld, waar mee bepaald kan worden waar een werknemer sociaal verzekerd is en dus premies moet betalen op grond van EU-Verordening 883/2004. Voor de meest voorkomende situaties biedt de tool een snel resultaat.

Bron: wheretopaysocialsecurity.eu

Gepubliceerd in Nieuws

Opvoeden kinderen in andere lidstaat kan meetellen voor pensioen

Carlo Douven Geschreven door
20-07-2022

Een inwoner van Oostenrijk blijft pensioen opbouwen gedurende de periode kinderopvoeding. Dit geldt ook als de kinderopvoeding in een andere lidstaat plaatsvond en betrokkene voor en na de verhuizing voor de kinderopvoeding uitsluitend in Oostenrijk sociaal verzekerd was.

Bron: Hof van Justitie EU, 7 juli 2022, ECLI:EU:C:2022:525

Gepubliceerd in Nieuws

Ook bij een lopend beroep tegen de A1 moet de belastingrechter die volgen

Carlo Douven Geschreven door
09-07-2022

A heeft een beroep lopen bij de Centrale Raad van Beroep tegen de door de SVB afgegeven A1-verklaring. De inspecteur en de belastingrechter moeten de A1-verklaring volgen tot deze formeel is ingetrokken.

Bron: Gerechtshof Amsterdam, 9 juni 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:1895

Gepubliceerd in Nieuws

De juli-versie van het Handboek Loonheffingen is verschenen

Carlo Douven Geschreven door
08-07-2022

Het Handboek LH bevat wijzigingen voor grensoverschrijdende werknemers. Het betreft o.a. dat de vergoeding voor een tewerkstellingsvergunning geen loon is, de beoordeling van de woonplaats door de werkgever en de gevolgen voor pensioenregelingen uit het VK na de Brexit.

Bron: Handboek Loonheffingen 2022, versie juli, 7 juli 2022

Gepubliceerd in Nieuws

Internationale uitvoering sociale zekerheid kent geen eenvoudige oplossingen

Carlo Douven Geschreven door
06-07-2022

De uitkeringsverzorging en dienstverlening van SVB en UWV aan burgers in het buitenland loopt in het algemeen trager, is foutgevoelig en kent meer administratieve lasten. Eenvoudige oplossingen hiervoor zijn er niet. Een aantal punten worden wel opgepakt.

Bron: Ministerie van SZW, vereenvoudigingsagenda, 17 juni 2022

Gepubliceerd in Nieuws

Gezondheidszorg ontvangen over de grens - over kostenvergoeding, voorafgaande toestemming en rechtsinstrumenten

Sanne Sivonen Geschreven door
29-06-2022

Auteurs: S.M.V. Sivonen LL.M en S.P.M. Kramer LL.M., respectievelijk als onderzoeker verbonden aan het Expertisecentrum ITEM / Universiteit Maastricht (s.sivonen@maastrichtuniversity.nl) en als onderzoeker verbonden aan het Expertisecentrum ITEM / Universiteit Maastricht (sander.kramer@maastrichtuniversity.nl)

In deze bijdrage bespreken de auteurs de vergoeding van zorgkosten in grensoverschrijdende gevallen en de daaraan verbonden voorwaarden. Met name zal de eis van voorafgaande toestemming van de zorgverzekeraar worden besproken. Verder zal worden stilgestaan bij de van toepassing zijnde rechtsinstrumenten en de hoogte van de te vergoeden zorgkosten.

Gepubliceerd in Vakblad 48, 2022

22% werken in woonland leidt tot socialezekerheidsplicht in Nederland

Carlo Douven Geschreven door
28-06-2022

Een werknemer die minder dan 25% in de lidstaat van zijn woonplaats werkt, mag toch geacht worden een substantieel gedeelte van zijn werkzaamheden te verrichten in zijn woonstaat indien er voldoende overige omstandigheden zijn die daarop duiden.

Bron: Centrale Raad van Beroep, 19 mei 2022, ECLI:NL:CRVB:2022:1240

Gepubliceerd in Nieuws

Nieuws